Tag Archives: Kalatas

KALATAS: Disyembre 1, 2017

Dakilain ang buhay at pakikibaka ng 15 rebolusyonaryong martir sa Nasugbu, Batangas!

Palitan ng daang ulit ang nabuwal nilang katawan!

Para sa buong editoryal, i-click lamang ang link

KSpecial171201

Advertisements

Pagpupugay sa Ika-53 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan at mga kabataang sumusunod sa yapak ni Andres Bonifacio! Kabataan, Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Press Statement

Patnubay de Guia

National Democratic Front- Southern Tagalog

November 30, 2017

 

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinaaabot ng National Democratic Front-ST sa ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan, ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga kabataan at sa patuloy nitong pagbabandila ng pambansa-demokratikong pakikibaka sa buong bansa.  Kasabay nito, ipinagdiriwang din ang ika-154 kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio, isang kabataang manggagawa na malaki ang naging papel sa pangunguna sa pagsusulong ng armadong pakikibaka sa pagpagpapalaya ng bayan laban sa mga kolonyalistang Espanyol.

 

Tulad ni Andres Bonifacio, iniambag ng marami pang mga kabataan sa buong bansa  ang kanilang talino, lakas at buhay sa pagpapatunay ng hindi nagmamaliw na katumpakan ng armadong pakikibaka upang maibagsak ang mga naghaharing-uri. Marapat lamang na dakilain at tularan ang naging buhay at pakikibaka ng mga tulad nina Ian Maderazo, Rizalina Ilagan, Lester Barrientos, Joemar Resureccion, John Paul Aringo, John Eric Perey, Jeramie Garcia at marami pa. Sa panahon ngayon, patuloy na dumarami ang kabataang kasapi ng New People’s Army. Higit pa itong madaragdagan dahil sa lumalalang krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal sa ilalim ng rehimeng US-Duterte.

 

 

Para sa mamamayan, si Duterte, ang AFP at ang US ang mga tunay na terorista at hindi ang CPP-NPA-NDF. Simula’t sapul, nagsilbi sa demokratikong interes ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang rebolusyonaryong kilusan.  Palaging nasa isip ng rebolusyonaryong kilusan ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan at hindi lilikha ng kung anumang ikapapahamak ng mga sibilyan.

 

Sa kabilang banda, higit 13,000  na pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga  ang pinaslang ng rehimeng US-Duterte, mga mamamayang Moro sa  Marawi at katutubong Lumad sa ilalim ng batas militar sa Mindanao, at mga progresibo at rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng all out war  at  Oplan Kapayapaan.   Naghahasik ng takot ang rehimen at ang AFP sa patuloy nitong pandarahas, pambobomba at pangwawasak sa buhay at   ari-arian ng mamamayan na tampok sa mga lalawigan ng Batangas, Mindoro at Palawan.  Maging ang mga ligal at progresibong organisasyon at pagkilos ay sinusupil na ng reaksyunaryong gubyerno at tinatatakan bilang mga prente ng CPP at nahaharap sa  iligal na pag-aresto at pagkakakulong..

 

Sa ganitong sitwasyon, nananawagan ang NDF-ST sa Kabataang Makabayan at buong mamamayan ng Timog Katagalugan na magkaisa upang ibagsak ang rehimeng US-Duterte.  Ipinananawagan ang lubos na paghahanda sa pagharap sa anumang tipo ng panunupil nito sa mga progresibo at rebolusyonaryong alyadong organisasyon ng NDF at  sa mamamayan.  Kamtin natin ang pinakamalawak na suporta ng mamamayang namumuhi sa rehimen at bumuo ng alyansang magpapabagsak dito.

 

Ipamalas ng bawat kabataang makabayan at progresibo ang angkin niyang husay sa pagbibitbit ng mga pambansa-demokratiko at rebolusyonaryong panawagan sa pamamagitan ng pagsapi sa Kabataang Makabayan.  Ngayong anibersaryo ng KM, hinahamon ng NDF-ST ang lahat ng kabataang naghahangad ng pambansang pagbabago at namumuhi sa rehimeng US-Duterte na sumapi sa Kabataang Makabayan at suportahan ang armadong pakikibaka ng mamamayan upang pabagsakin ang malakolonyal at malapyudal na lipunan.

 

Tumitindi na ang mga pasistang atake ng rehimen na maghahatid sa kabataan at buong mamamayan sa landas ng paglaban.  Ipinanawagan ng NDF-ST na ang lahat ng kabataan at buong mamamayan ay tumungo sa kanayunan at sumapi sa pinakamalapit na yunit ng NPA sa kanilang lugar.  Tularan ng bawat kabataang makabayan ang kadakilaan ni Bonifacio at iba pang kabataang martir ng rebolusyon sa pagpupursiging maipagtagumpay ang armadong pakikibaka bilang pangunahing tugon sa panunupil ng estado.

 

Walang ibang sagot ang  nagbibigkis na sambayanan sa kasalukuyang tiranya at nagbabantang diktadura ng rehimeng US-Duterte kundi ang higit na pagpapalakas sa  rebolusyonaryong hanay at pagpapaigting ng digmang bayan.

 

Mabuhay ang Kabataang Makabayan!

Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

 

 

Pagpupugay sa mga Rebolusyonaryong Martir sa Nasugbu, Batangas, Pagbayarin ang rehimeng US-Duterte sa kanyang mga krimen sa mamamayan!

Press Release

Patnubay de Guia

Tagapagsalita

NDF-Southern Tagalog

 

 

Nagpupugay  ang buong rebolusyunaryong kilusan sa Timog Katagalugan sa labinlimang Pulang kumander at mandirigma ng BHB na pinaslang ng pasistang AFP sa Nasugbu, Batangas noong Nobyembre 28, 2017. Habambuhay na dadakilain ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang inialay nilang talino, galing at kakayahan alang-alang sa pagsusulong ng demokratikong interes ng sambayanan.

 

Taos-puso ding nakikiramay ang National Democratic Front- Southern Tagalog sa mga pamilya, kaibigan at kasama ng lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma na nag-alay ng  kanilang natatanging buhay para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan  Walang kaparis na pighati ang nararamdaman ngayon ng mamamayan sa maagang pagpanaw ng mga mahal na kasama.

 

Kaisa ng kanilang mga pamilya at kaibigan ang lahat ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan sa pagdadalamhati. Mananatiling nakaukit sa gunita ng bawat kasama at masang kanilang nakasalamuha ang kanilang mga alaala. Ang kanilang inialay na buhay na kasimbigat ng kabundukan ng Sierra Madre ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng mamamayang nakikibaka para sa tunay na demokrasya at kalayaan.

 

Marapat lamang na paghalawan ng aral ang kanilang mga naging buhay. Tiyak na ang kanilang mga rebolusyonaryong simulain at adhikain ay tatagos sa bawat uring kanilang pinagmulan upang pukawin ang mamamayang kumilos para sa pagtatagumpay ng rebolusyon. Mapagpasya nating ibaling ang ating pagdadalamhati sa patuloy na pagpupunyagi sa ating mga rebolusyonaryong gawain at paigtingin ang ating pakikibaka laban sa rehimeng US-Duterte.

 

Ang pinakamahusay na paraan ng pagbibigay parangal at pagpupugay sa mga martir ay ang pagpapatuloy ng kanilang nasimulan, ang mahigpit na pagtangan sa mga armas na kanilang nabitawan at ang higit pang pagpupunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan pangunahin sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Dapat na ibaling ng mamamayan ang kanilang poot at galit sa kasalukuyang pasistang rehimen na siyang salarin sa pagpaslang ng mga Pulang mandirigma.

 

Ang mga utang na dugo ng rehimen ang siya ring dugong dumidilig sa matabang lupa ng rebolusyon. Tiyak na libu-libong mamamayan ang mapupukaw upang tahakin ang rebolusyonaryong landas tulad ng ating mga bayani. Ang mamamayang nagpupuyos sa galit ang siyang sisingil sa rehimeng US-Duterte para sa lahat ng krimen nito sa sambayanang Pilipino.

 

Pansamantalang kabiguan lamang para sa lahat ng rebolusyonaryo ang naging kamatayan  ng mga Pulang mandirigma sa kamay ng pasistang kaaway. Hindi magtatagal, muling tataglayin ng rebolusyonaryong mamamayan ng Batangas ang ibayong lakas upang tanganan ang mga sandatang nabitiwan ng mga kasamang namartir sa Nasugbu.

 

Hangga’t nananatiling malakolonyal at malapyudal ang lipunang Pilipino sa pamamagitan ng papet na rehimeng US-Duterte, kikilos ang daang libong mamamayan  upang patuloy na ipaglaban at igiit ang kanilang mga demokratikong karapatan. Ang sumasahol na panlipunang krisis at ligalig ang siyang pangunahing matutulak sa mamamayan upang isulong ang tunay na panlipunang pagbabagong tanging sa pagrerebolusyon lamang makakamit.

 

Mabuhay ang lahat ng bayani ng rebolusyong Pilipino!

Mabuhay ang New People’s Army!

Paigtingin ang digmang bayan laban sa pasista at diktador na rehimeng US-Duterte!###

 

 

Pulang saludo sa magigiting na martir ng rebolusyon sa Batangas! Singilin at pagbayarin nang mahal ang mga pwersa ng AFP!

Press Statement

Magdalena Kalayaan

Spokesperson, Cesar Batralo Command-NPA Laguna

November 29, 2017

 

Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang ipinapapaabot ng Cesar Batralo Command-NPA Laguna sa magigiting na 15 Pulang mandirigma ng Eduardo Dagli Command-NPA Batangas na napaslang sa madugong ambus laban sa kanila ng Philippine Air Force noong Nobyembre 28 ng gabi sa bayan ng Nasugbu. Hindi matatawaran ang buhay na inialay ng magigiting na kasama kapalit ng minimithing lipunang malaya, demokratiko at makatarungan. Ituturing silang bayani ng sambayanan at di malilimot sa rebolusyonaryong kasaysayan ng Batangas at buong bansa.

 

Kasabay nito, mariing kinukundena ng CBC-NPA Laguna ang makahayop na pagtrato ng AFP-PNP-CAFGU sa sinumang kasapi ng CPP-NPA-NDF sa ilalim ng Proclamation 360 ni Duterte at mabangis na Oplan Kapayapaan na ipinatutupad ng rehimen. Lalong lumakas ang loob ng mga halimaw na armadong pwersa ng estado na tahasang lumalabag sa karapatang pantao at mga internasyunal na tuntunin sa digmaan sa muling pagsasailalim sa CPP-NPA-NDF sa bansag na “terorista” ng estado. Matatandaang sa nakalipas na mga buwan ay naglunsad ang mga yunit ng AFP-PNP ng aerial bombings at strafing, checkpoints at mga pag-aresto at pagkulong na pangunahing bumibiktima sa ordinaryong mga mamamayan na inaakusahang myembro at/o simpatisador ng NPA. Inilunsad ito matapos ang mga labanan sa pagitan ng mga yunit ng NPA at AFP-PNP sa Batangas. Ang lahat ng ito ay bahagi ng desperadong pakana ng rehimen para durugin ang rebolusyonaryong kilusan at pigilan ang lumalakas na paglaban ng mamamayan.

 

Ngunit gaano man kalupit at kabangis ang maging pamamamaraan ng rehimeng US-Duterte, hindi nito mapipigil ang paglakas ng rebolusyonaryong hanay bagkus ay lalo lamang nitong pag-aalabin ang mapanlabang diwa ng mamamayan. Lalo lamang patitingkarin ng desperadong hakbang ng US at ni Duterte na ang NPA at hindi ang armadong pwersa ng reaksyunaryong estado ang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan.

Nananawagan ang CBC-NPA Laguna sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma nito na itaas ang kapasidad sa paglaban upang biguin ang imbing pakana ng rehimeng US-Duterte at mga armadong pwersa nito. Singilin at parusahan ang lahat ng yunit ng AFP-PNP-CAFGU sa buong probinsya na may mahabang rekord ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Kasabay nito, nananawagan ang CBC-NPA Laguna sa mamamayan ng probinsya na paghandaan, labanan at biguin ang malupit na kontra-mamamayang atake ng Oplan Kapayapaan. Bukas ang mga larangan sa buong probinsya ng Laguna sa sinumang magnanais na magpakupkop at sumampa sa NPA.

KALATAS, SPECIAL ISSUE NOBYEMBRE 2017: Dakilain ang rebolusyonaryong buhay nina Kasamang Armando Teng at Lucio de Guzman

Para mabasa ang buong kwento, bisitahin lamang ang link na ito:

KSpecial_Nov7_02

 


Ang Kalatas ay ang opisyal na pahayagan ng Rebolusyonaryong Mamamayan ng Timog Katagalugan.

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Sinalubong ng kilos-protesta ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang paggunita sa tinaguriang Filipino- American Friendship Day. Pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan-ST at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pagkilos sa Sta. Rosa, Laguna noong Hulyo 4. 

Kinundena nila ang patuloy na pangangayupapa ng reaksyunaryong gubyerno sa imperyalistang among US. Tinuligsa nila ang pagpapatuloy ng iba’t ibang mga tagibang na patakarang ipinataw ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga papet nito tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga patakarang neoliberal sa ekonomiya at ang kasalukuyang batas militar sa Mindanao. 

Ayon kay Allan Bagas, tagapagsalita ng PAMANTIK-KMU, ang mga neoliberal na patakaran ng imperyalismong US ang dahilan ng malaganap na kontraktalisasyon sa bansa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at mahal na serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pabahay at kalusugan. 
Tinuligsa naman ng BAYAN-ST ang kawalan pa rin ng saligang pagbabago sa bansa sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ayon kay Diane Chavez, tagapagsalita ng BAYAN-ST, tumindi ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan dahil sa mga ipinatutupad na patakaran at kampanya ng rehimeng Duterte, tampok sa mga ito ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao, militarisasyon sa kanayunan at gera kontra-droga. 

---

Kampuhan ng mga magsasaka sa Quezon, matagumpay na itinayo 

Matagumpay na itinayo ang apat na kampuhan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid sa iba’t ibang hacienda sa lalawigan ng Quezon noong Hulyo 2. Kabilang dito ang Hacienda Uy at Matias sa mga bayan ng San Andres at San Francisco, at ang Hacienda Puyal at Lupang Gancayco sa bayan ng Catanauan. 

Pangunahing iginigiit ng masang magsasaka sa mga haciendang ito ang karapatan sa lupa na dekada na nilang binubungkal. Biktima sila ng pagpapalayas sa lupain, di-pantay na hatian sa ani, paninira ng pananim, usura, panggigipit at pananakot ng mga bayarang goons at bantay ng panginoong maylupa at iba pang pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Bukod pa rito ang panlilinlang ng dilawang organisasyon tulad ng Kilusang Magbubukid sa Bondoc Peninsula (KMBP). 

Ani Marcus Banching, tagapagsalita ng Pangkalahatang Samahan ng Magsasakang Tenante sa San Francisco, Quezon (PSMT- SFQ), “Mahigit 30 taon nang nagbubugta at naninirahan ang mga lehitimong tenante sa loob ng Hacienda Matias. Pasakit sa mga magsasaka ang CARP/CARPer o CLOA, gayundin ang mga huwad na samahan tulad ng KMBP.” 

---

Mga relocatees sa Santa Rosa Ville, nagprotesta 

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga relocatees sa Santa Rosa Ville noong Hulyo 20. Ipinapanawagan nila ang pagtugon sa kawalan ng maayos na serbisyo sa loob ng relocation site. Ayon sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap-Southern Tagalog (KADAMAY-ST), tulad ng iba pang mga relocation sites, pangunahing suliranin ng mamamayan sa lugar ang substandard na mga materyales at pagkakagawa ng mga bahay, kawalan ng maayos na linya ng kuryente at ang kawalan ng hanapbuhay ng mga residente. 

---

People’s Summit, inilunsad sa unang taon ni Duterte 

Daan-daang mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ang nagtipun-tipon sa Southern Tagalog People’s Summit sa Cabuyao, Laguna noong Hunyo 30, ang unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa estado poder. Sa naturang programa, ipinahayag ng mamamayan ang kanilang pagkadismaya dahil sa kawalan ng mga saligang pagbabago sa bansa. Anila, bigo ang mamamayang makamtan ang pambansa-demokratikong pagbabago, bagkus ay nagpapatuloy pa rin ang kahirapan ng mamamayan. Tampok sa panawagan nila ang pagwawakas ng batas militar, ang pagwawakas sa “endo” at ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Labanan ang pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte

Labanan ang pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte

Pangunahing Lathalain | Kalatas | Hulyo 2017

Garapalan ang pagkokoro ng reaksyunaryong Korte Suprema at Kongreso sa kagustuhan ng rehimeng US-Duterte at mga kasapakat nitong militarista na palawigin pa ang ipinataw na batas militar sa Mindanao. Animo’y mga asong humahalik sa paa ng rehimen ang mayorya ng mga mambabatas sa dalawang kapulungan ng Kongreso at mga mahistrado ng Korte Suprema.

Sa naging orkestradong hakbang ng tatlong sangay ng reaksyunaryong gubyerno, binigyangdaan nito ang napipintong pagpapataw ng batas militar sa buong bansa. Sa kabila ng kalunuslunos na kalagayan ng Marawi, binigyanglisensya pa ng lehislatura at hudikatura ang walang patumanggang pamamaslang at paglabag ni Duterte at ng AFP-PNP-CAFGU sa karapatang-tao at kalayaang sibil ng mamamayan. Nagkibit-balikat lamang sila sa karaingan ng mamamayan na itigil na ang pambobomba at panganganyon sa syudad na pumaslang ng ilang libong mamamayan, sumira sa mga ari-arian at mga imprastraktura at nagdisloka sa humigit-kumulang kalahating milyong residente. 

Malaon nang nakatanim sa kasalukuyang namamayaning sistema ng reaksyunaryong gubyerno sa bansa ang paggamit sa lahat ng marahas at mapamilit na instrumento ng estado upang ipataw at panatilihin ang paghahari nito laban sa sambayanang Pilipino. 

Nariyan ang tatlong sangay ng gubyerno — una, ang ehekutibo na siyang tagapagpatupad ng batas at siyang kumakatawan sa estado poder; ikalawa, ang lehislatura (Senado at Kongreso) na nagpapasa at nagpapatibay ng mga batas; at ikatlo, ang hudikatura (mga korte kasama ang mga kulungan) na diumanong nagiinterpreta ng mga batas at nagpaparusa sa mamamayang lumalabag sa mga batas na ito.

Ang tatlong ito ay pangunahing naglilingkod sa pagtataguyod at pangangalaga ng interes ng imperyalismong US, malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa. Ang hangganan ng ligal na paghahari ay itinatakda sa kung ano ang naglilingkod at katanggap-tanggap para sa imperyalismong US at sa kakutsaba nitong lokal na kumprador-panginoong maylupa sa kapinsalaan ng masang manggagawa, magsasaka at ng iba pang demokratikong uri at 
sektor sa lipunang Pilipino. 

Ang tatlong sangay ng reaksyunaryong gubyero ay isang parte lamang ng marahas na instrumento ng naghaharing estado. Ang pinakagulugud ng marahas at mapamilit na instrumento ng naghaharing estado ay ang armadong pwersa nito na ngayon ay kinakatawan ng AFP-PNPCAFGU. Ang mga ito ang nagsisilbing tanod na palaging tinitiyak ng naghaharing uri na sapat ang lakas upang maging epektibo sa pandarahas, panunupil at pagwasak sa anumang mga gagawing makabuluhang pakikibaka at rebolusyonaryong paglaban ng sambayanang Pilipino na magsasapanganib sa mapagsamantala at mapang-aping paghahari ng imperyalismong US at mga malalaking kumprador-panginoong maylupa sa Pilipinas. 

Tumitining ang saligang katangian ng reaksyunaryong estado na sa kabila ng matitinding hidwaang pampulitika ay nagagawa nilang magkaisa upang pairalin ang pasismo at makauring paghahari nila laban sa mamamayan at buong bayan. Sunud-sunuran ang mga sangay at ahensya ng gubyerno sa anumang naisin ng punong estado sang-ayon sa kagustuhan ng amo nitong imperyalismong US. 

Higit na nagiging malinaw sa mamamayan ang marahas na katangian ng reaksyunaryong estado na ngayon ay kinakatawan ng rehimeng US-Duterte—isang sistema ng gubyerno na sa esensya’y papet ng imperyalismong US, bulok, korap, pasista at kontra-mamamayan. Iminumulat nito ang mamamayang Pilipino sa pangangailangan at kawastuhang labanan ito. At kasabay nito, higit ding nakikita ng mamamayan ang pagiging makatwiran ng pagsusulong ng digmang bayan upang labanan ang naghaharing estado at palitan ito ng bago. Mas nakikita ng mamamayan ang pangangailangang lumahok sa digmang bayan upang isulong ang kanilang mga pambansademokratikong kahilingan at interes at itayo’t patatagin ang isang gubyerno at estado na tunay na kakalinga at mangangalaga sa kanilang mga karapatan. 


-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com