Tag Archives: Kalatas

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Sinalubong ng kilos-protesta ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang paggunita sa tinaguriang Filipino- American Friendship Day. Pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan-ST at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pagkilos sa Sta. Rosa, Laguna noong Hulyo 4. 

Kinundena nila ang patuloy na pangangayupapa ng reaksyunaryong gubyerno sa imperyalistang among US. Tinuligsa nila ang pagpapatuloy ng iba’t ibang mga tagibang na patakarang ipinataw ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga papet nito tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga patakarang neoliberal sa ekonomiya at ang kasalukuyang batas militar sa Mindanao. 

Ayon kay Allan Bagas, tagapagsalita ng PAMANTIK-KMU, ang mga neoliberal na patakaran ng imperyalismong US ang dahilan ng malaganap na kontraktalisasyon sa bansa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at mahal na serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pabahay at kalusugan. 
Tinuligsa naman ng BAYAN-ST ang kawalan pa rin ng saligang pagbabago sa bansa sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ayon kay Diane Chavez, tagapagsalita ng BAYAN-ST, tumindi ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan dahil sa mga ipinatutupad na patakaran at kampanya ng rehimeng Duterte, tampok sa mga ito ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao, militarisasyon sa kanayunan at gera kontra-droga. 

---

Kampuhan ng mga magsasaka sa Quezon, matagumpay na itinayo 

Matagumpay na itinayo ang apat na kampuhan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid sa iba’t ibang hacienda sa lalawigan ng Quezon noong Hulyo 2. Kabilang dito ang Hacienda Uy at Matias sa mga bayan ng San Andres at San Francisco, at ang Hacienda Puyal at Lupang Gancayco sa bayan ng Catanauan. 

Pangunahing iginigiit ng masang magsasaka sa mga haciendang ito ang karapatan sa lupa na dekada na nilang binubungkal. Biktima sila ng pagpapalayas sa lupain, di-pantay na hatian sa ani, paninira ng pananim, usura, panggigipit at pananakot ng mga bayarang goons at bantay ng panginoong maylupa at iba pang pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Bukod pa rito ang panlilinlang ng dilawang organisasyon tulad ng Kilusang Magbubukid sa Bondoc Peninsula (KMBP). 

Ani Marcus Banching, tagapagsalita ng Pangkalahatang Samahan ng Magsasakang Tenante sa San Francisco, Quezon (PSMT- SFQ), “Mahigit 30 taon nang nagbubugta at naninirahan ang mga lehitimong tenante sa loob ng Hacienda Matias. Pasakit sa mga magsasaka ang CARP/CARPer o CLOA, gayundin ang mga huwad na samahan tulad ng KMBP.” 

---

Mga relocatees sa Santa Rosa Ville, nagprotesta 

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga relocatees sa Santa Rosa Ville noong Hulyo 20. Ipinapanawagan nila ang pagtugon sa kawalan ng maayos na serbisyo sa loob ng relocation site. Ayon sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap-Southern Tagalog (KADAMAY-ST), tulad ng iba pang mga relocation sites, pangunahing suliranin ng mamamayan sa lugar ang substandard na mga materyales at pagkakagawa ng mga bahay, kawalan ng maayos na linya ng kuryente at ang kawalan ng hanapbuhay ng mga residente. 

---

People’s Summit, inilunsad sa unang taon ni Duterte 

Daan-daang mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ang nagtipun-tipon sa Southern Tagalog People’s Summit sa Cabuyao, Laguna noong Hunyo 30, ang unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa estado poder. Sa naturang programa, ipinahayag ng mamamayan ang kanilang pagkadismaya dahil sa kawalan ng mga saligang pagbabago sa bansa. Anila, bigo ang mamamayang makamtan ang pambansa-demokratikong pagbabago, bagkus ay nagpapatuloy pa rin ang kahirapan ng mamamayan. Tampok sa panawagan nila ang pagwawakas ng batas militar, ang pagwawakas sa “endo” at ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com
Advertisements

Labanan ang pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte

Labanan ang pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte

Pangunahing Lathalain | Kalatas | Hulyo 2017

Garapalan ang pagkokoro ng reaksyunaryong Korte Suprema at Kongreso sa kagustuhan ng rehimeng US-Duterte at mga kasapakat nitong militarista na palawigin pa ang ipinataw na batas militar sa Mindanao. Animo’y mga asong humahalik sa paa ng rehimen ang mayorya ng mga mambabatas sa dalawang kapulungan ng Kongreso at mga mahistrado ng Korte Suprema.

Sa naging orkestradong hakbang ng tatlong sangay ng reaksyunaryong gubyerno, binigyangdaan nito ang napipintong pagpapataw ng batas militar sa buong bansa. Sa kabila ng kalunuslunos na kalagayan ng Marawi, binigyanglisensya pa ng lehislatura at hudikatura ang walang patumanggang pamamaslang at paglabag ni Duterte at ng AFP-PNP-CAFGU sa karapatang-tao at kalayaang sibil ng mamamayan. Nagkibit-balikat lamang sila sa karaingan ng mamamayan na itigil na ang pambobomba at panganganyon sa syudad na pumaslang ng ilang libong mamamayan, sumira sa mga ari-arian at mga imprastraktura at nagdisloka sa humigit-kumulang kalahating milyong residente. 

Malaon nang nakatanim sa kasalukuyang namamayaning sistema ng reaksyunaryong gubyerno sa bansa ang paggamit sa lahat ng marahas at mapamilit na instrumento ng estado upang ipataw at panatilihin ang paghahari nito laban sa sambayanang Pilipino. 

Nariyan ang tatlong sangay ng gubyerno — una, ang ehekutibo na siyang tagapagpatupad ng batas at siyang kumakatawan sa estado poder; ikalawa, ang lehislatura (Senado at Kongreso) na nagpapasa at nagpapatibay ng mga batas; at ikatlo, ang hudikatura (mga korte kasama ang mga kulungan) na diumanong nagiinterpreta ng mga batas at nagpaparusa sa mamamayang lumalabag sa mga batas na ito.

Ang tatlong ito ay pangunahing naglilingkod sa pagtataguyod at pangangalaga ng interes ng imperyalismong US, malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa. Ang hangganan ng ligal na paghahari ay itinatakda sa kung ano ang naglilingkod at katanggap-tanggap para sa imperyalismong US at sa kakutsaba nitong lokal na kumprador-panginoong maylupa sa kapinsalaan ng masang manggagawa, magsasaka at ng iba pang demokratikong uri at 
sektor sa lipunang Pilipino. 

Ang tatlong sangay ng reaksyunaryong gubyero ay isang parte lamang ng marahas na instrumento ng naghaharing estado. Ang pinakagulugud ng marahas at mapamilit na instrumento ng naghaharing estado ay ang armadong pwersa nito na ngayon ay kinakatawan ng AFP-PNPCAFGU. Ang mga ito ang nagsisilbing tanod na palaging tinitiyak ng naghaharing uri na sapat ang lakas upang maging epektibo sa pandarahas, panunupil at pagwasak sa anumang mga gagawing makabuluhang pakikibaka at rebolusyonaryong paglaban ng sambayanang Pilipino na magsasapanganib sa mapagsamantala at mapang-aping paghahari ng imperyalismong US at mga malalaking kumprador-panginoong maylupa sa Pilipinas. 

Tumitining ang saligang katangian ng reaksyunaryong estado na sa kabila ng matitinding hidwaang pampulitika ay nagagawa nilang magkaisa upang pairalin ang pasismo at makauring paghahari nila laban sa mamamayan at buong bayan. Sunud-sunuran ang mga sangay at ahensya ng gubyerno sa anumang naisin ng punong estado sang-ayon sa kagustuhan ng amo nitong imperyalismong US. 

Higit na nagiging malinaw sa mamamayan ang marahas na katangian ng reaksyunaryong estado na ngayon ay kinakatawan ng rehimeng US-Duterte—isang sistema ng gubyerno na sa esensya’y papet ng imperyalismong US, bulok, korap, pasista at kontra-mamamayan. Iminumulat nito ang mamamayang Pilipino sa pangangailangan at kawastuhang labanan ito. At kasabay nito, higit ding nakikita ng mamamayan ang pagiging makatwiran ng pagsusulong ng digmang bayan upang labanan ang naghaharing estado at palitan ito ng bago. Mas nakikita ng mamamayan ang pangangailangang lumahok sa digmang bayan upang isulong ang kanilang mga pambansademokratikong kahilingan at interes at itayo’t patatagin ang isang gubyerno at estado na tunay na kakalinga at mangangalaga sa kanilang mga karapatan. 


-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com