Pagdiriwang ng ika-48 ng PKP sa Timog Katagalugan

Advertisements

Singilin ang AFP sa talamak na paglabag nito sa tigil putukan

Bago tuluyang nagtapos ang idenaklarang unilateral ceasefire ng National Democratic Front of the Philippines at ng Gubyerno ng Pilipinas, walang balak ang Armed Forces of the Philippines na tupdin ito bagkus tahasang nilabag ito ng mga pasistang sundalo. Sinamantala nila ang panahon ng tigil putukan upang magdeploy ng mga armadong tropa sa mga larangang gerilya upang maghasik ng takot sa mamamayan at mang-upat ng labanan sa mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan.

 

Iniulat ng mga masang magsasaka sa mga yunit ng BHB at kinatawan ng NDFP ang mga kahayupang ginagawa ng mga mersenaryong sundalo sa mga komunidad. Matinding  pagdurusa at takot ang kanilang nararanasan dulot ng presensya sa pamamagitan ng mga civil military operations  sa anyo ng mga “peace and development team”, medical missions, at kampanyang anti-droga. Pangunahing nakatuon ang mga operasyong ito sa pagwasak sa mga lugar na pinaghihinalaang malakas ang impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan.

 

Sa rehiyon, nakapagtala ang mga yunit ng BHB at mga kinatawan ng NDFP ng malaking bilang ng mga inilunsad na operasyong militar sa iba’t ibang probinsya mula nang magdeklara ng unilateral ceasefire noong Agusto ng nakaraang taong ang rehimeng Duterte. Sa Quezon, hindi tumigil ang inilulunsad na operasyon ng 85th Infantry Battalion sa mga bayan ng Lopez, Gumaca, General Luna, Macalelon at Mulanay. Samantala, naging makilos din ang mga elemento ng 59th IB San Andres kung saan nagpwesto sila ng mga checkpoint sa highway at pinuntahan ang mga paaralan at barangay hall at nagbahay-bahay sa mga sinaklaw ng kanilang mga operasyon. Isang malinaw na paglabag naman sa tigil-putukan ang ginawang repositioning o paglilipat ng tropa ng 9th IB sa bayan ng Tagkawayan mula Masbate noong Nobyembre ng nakaraang taon.

 

Sa Batangas, nagpatuloy ang panliligalig ng mga yunit ng Philippine Air Force (PAF) at Civil Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) ng AFP sa mga bayan ng Calaca, San Juan, Taysan at Rosario. May isang insidente na tinanong ng mga magsasaka ang mga nag-ooperasyong sundalo kung bakit sila nasa baryo sa kabila ng nakadeklarang tigil-putukan, tusong sinagot sila ng mga militar na hindi nila kinikilala ang ceasefire at magpapatuloy sila sa paghahanap ng yunit ng BHB sa lugar. Nagbabahay-bahay ang mga sundalo sa tabing ng operasyong anti-droga. Bukod dito, hindi naman tinanggal ang mga nakatayong detatsment sa mga komunidad at nagpatuloy lamang ang mga ginagawang pag-iinom at pagsusugal at pananakot ng mga militar sa mga residente.

 

Hindi lamang paglabag sa tigil-putukan ang ginagawa ng mga elemento ng sundalo sa mga komundad kundi paglabag din sa karapatang pantao ng mamamayan. Sa barangay Calawis, Antipolo, Rizal naitala ang mga kaso ng intimidasyon at pananakot na ginagawa ng mga elemento ng 80th IB sa mga komunidad ng mga Dumagat. Nagsasagawa ang mga sundalo ng food blockade sa mga residente na tanging 1 kilo ng bigas at isda lamang ang pinapayagan nilang ipasok ng bawat pamilya.

 

Sinaklaw naman ng mga operasyong militar ng 4th IBPA ang mga bayan ng Bulalacao, San Teodoro at Puerto Galera at Victoria sa Oriental Mindoro kung saan naitala ang mga kaso ng pagbabanta, harasment at intimidasyon. Noong Agosto ng nakaraang taon, iligal na inaresto at ikinulong ng mga elemento ng Philippine National Police si Jeffrey delos Reyes, isang Pulang mandirigma na bahagi ng grupong pangseguridad ni Ernesto Lorenzo, konsultant ng NDFP sa bayan ng Victoria. Tinortyur at pilit na pinasuko si delos Reyes nang ito’y hulihin at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso.

 

Sa Occidental Mindoro, naging makilos ang mga elemento ng 76th IBPA sa mga bayan ng Abra de Ilog, Sta Cruz, Paluan, Magsaysay at Rizal. Habang sa Palawan, sa tabing ng community organizing for peace and development, pinapasok ng mga yunit ng Philippine Marines ang mga barangay sa ng Brooke’s Point at Taytay. Nagpapatawag sila ng mga pulong, namamahagi ng mga gamit sa mga residente kasabay ng paniniktik sa nasabing erya.

 

Ilan lamang ito sa mga paglabag ng AFP sa ideneklarang unilateral ceasefire ng GRP. Ipinapakita nito ang pagiging tuso ng mersenaryong hukbo ng reaksyunaryong gubyerno na hindi na bago sa mamamayan. Malinaw ang kainutilan ng rehimeng Duterte sa pagpapatupad nito mismo ng sariling idineklarang tigil putukan.

 

Sa kabilang banda, kinilala at tumalima ang BHB sa idineklarang unilateral na tigil-putukan ng NDFP at GRP. Pinairal ng mga Pulang mandirigma ng Melitor Glor Command at iba pang yunit ng BHB sa buong bansa ang pagtitimpi sa kabila ng matinding probokasyon ng pasistang AFP at mga paglabag nito sa sariling tigil-putukan para maipreserba ang sariling deklarasyon tigil putukan bilang isa sa pangunahing nagtataguyod ng usapang pangkapayapaan.

 

Ang walang tigil na paglulunsad ng operasyong militar ng AFP ang nagpapakita ng kawalan ng sinseridad ng rehimeng Duterte na sundin ang idineklara nitong tigil -putukan. Kaya’t makatwiran lamang ang pagbawi ng Partido, BHB at NDFP ng deklarasyong Interim Unilateral Ceasefire bilang tugon sa kahilingan ng mamamayan na papanagutin at pagbayarin ang mersenaryong AFP sa mga ginagawa nitong paglapastangan sa karapatan ng mamamayan. Ito ang pangunahing dahilan ng pagsigla ng mga  hakbanging aktibong depensa ng BHB laban sa mersenaryong reaksyunaryong hukbo.

 

Sa huli, lalong paiigtingin ng Partido at BHB ang paglulunsad ng digmang bayan kasabay ng pagsusulong nito ng usapang pangkapayapaan. Ang landas ng demokratikong rebolusyon ang tunay na nagtataguyod ng kapayapaan na nakabatay sa hustisyang panlipunan sa pamamagitan ng pagtatagumpay ng digmang bayan para sa ganap na kalayaan at demokrasya.

 

Pagkumpiska sa mga armas ng goons ng Hacienda Uy, katugunan sa hinaing ng mamamayan

Nobyembre 21, 2016

Patnubay de Guia

National Democratic Front-­‐ Southern Tagalog

 

Binabati ng National Democratic Front-­‐Southern Tagalog (NDF-­‐ST) ang Apolonio Mendoza Command-­‐New People’s Army-­‐Quezon (AMC-­‐NPA-­‐Quezon) sa aktibong pagtugon nito sa kahilingan ng mamamayang pagsabihan at kumpiskahan ng armas ang armadong goons ng malaking panginoong maylupang Uy noong ika-­‐20 ng Nobyembre sa Brgy. Campflora, San Andres, Quezon.

Nakasamsam ang AMC-­‐NPA-­‐Quezon ng isang carbine, dalawang 9mm na pistola, isang 38cal na pistola, isang improvised na de sabog, isang binocular scope, isang pares na combat shoes, mga bala at magasin. Ayon sa mga magsasaka ng hacienda, ang mga armas na ito ang ginagamit ng mga goons laban sa kanila. Pinagsabihan ng AMC-­‐NPA-­‐Quezon si Marcelo Bohol, ang lider ng mga goons na kailanma’y huwag na nilang tatakutin at dahasin ang mga magsasaka.

Ang Hacienda Uy ay sumasaklaw sa 2,500 ektaryang lupain sa mga bayan ng San Narciso at San Andres, Quezon. Pagmamay-­‐ari ito ng magkakapatid na Vicente, Juanito at Manuel Uy. Ito ay produktibong taniman ng niyog, mais, palay at may bahaging pastuhan ng baka.

Matatagpuan sa loob ng hacienda ang signipikanteng bilang ng mga magsasaka at manggagawang-­‐bukid na pawang mga maralitang setler mula Bikol at Kabisayaan. Sila ang pangunahing salik sa produktibidad ng lupain sa hacienda mula sa lakas-­‐ paggawang iniukol nila sa ilang dekadang pagbubungkal ng lupa.

Matindi ang pag-­‐iral ng pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa mga magsasaka at manggagawang bukid sa ilalim ng hatiang 60-­‐40 pabor sa pamilya Uy habang ang lahat ng gastos ay magmumula sa bulsa ng mga magsasaka. Mas masahol pa, hindi buu-­‐buong nakukuha ng mga magsasaka ang kanilang kaparte sa ani o kita, lilipas pa ang dalawang buwan bago nila ito makuha.

Isa pang matingkad na anyo ng pagsasamantala at panunupil ng pamilya Uy ay ang pagkakaroon nito ng armadong goons na pangunahing nagtatanggol sa interes ng panginoong maylupa. Sila ang responsable sa mga pagpatay at pagpapalayas sa mga magsasakang tumututol at hindi pumapailalim sa pagsasamantala at kontrol ng mga Uy. Sila rin ang responsable sa pananabotahe sa produksyong agrikultural ng mga magsasaka tulad ng pag-­‐aalpas ng mga baka na pumapatay sa mga tanim na mais ng mga magsasaka.

Simula’t sapul, ang mga magsasaka ang may karapatang magmay-­‐ari ng lupa. Mula sa pagiging tiwangwang na lupain, pinaunlad nila ang kalawakan nito upang maging isang produktibong lupaing agrikultural mula pa dekada 60. Ngunit mula sa panahong ito’y inangkin na ng pamilya Uy ang pagmamay-­‐ari sa lupa.

Malaon nang inirereklamo ng mga magsasaka at manggagawang bukid ang pamilyang Uy at armadong goons nito at makatwiran lamang na igawad ng NPA ang hakbang pamamarusa upang tugunan at ipagtanggol ang kahilingan at interes ng masa.

Ang kalagayan ng masang magsasaka sa hacienda Uy ay patunay lamang na walang aasahan ang mamamayan sa reaksyunaryong gobyerno at armadong pwersa nito. Kailangang higit na pahigpitin pa ng NPA at ng mamamayan ang kanilang pagtutulungan upang harapin at labanan ang lahat ng kaaway ng mamamayan. Hangga’t may nang-­‐aapi at nagsasamantala sa mamamayan, magpapatuloy ang NPA sa pagtugon sa panawagan at kahingian ng masang aping kanyang pinaglilingkuran.

Nananawagan ang NDF-­‐ST sa rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan at sa buong bansa na patuloy na maging militante sa harap ng pang-­‐aabuso ng malalaking panginoong maylupa at mga sagad-­‐saring goons na pangunahing tagapagtaguyod at tagapagpatupad ng pyudal at malapyudal na kaayusan sa kanayunan.

Suportahan ang armadong pakikibaka sa kanayunan sa pamamagitan ng pagpapasapi ng pinakamabubuting anak ng bayan sa NPA!

Bigyang-­‐pugay ang buhay at pakikibaka ng mga rebolusyonaryong kabataang naglilingkod sa sambayanan

Nobyembre 30, 2016

 

Patnubay de Guia

National Democratic Front-­‐ Southern Tagalog

 

Nagbibigay-­‐pugay ang National Democratic Front-­‐Southern Tagalog sa Kabataang Makabayan (KM) sa pagdiriwang nito ng ika-­‐52 taong anibersaryo. Pinararangalan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan ang lahat ng kabataang walang pag-­‐iimbot na inialay ang kanilang talino, lakas, kakayahan at maging ang kaisa-­‐isa nilang buhay sa layuning paglingkuran ang sambayanan sa pamamagitan ng pagsusulong ng pambansa-­‐demokratikong rebolusyon. Sila ang mga kabataang tumangan sa dakilang misyon ng pagsusulong ng rebolusyon hanggang makamit ang pambansang demokrasya at kalayaan.

Sa pagdiriwang ng ika-­‐52 taong anibersaryo nito, napanday ang KM sa pagtugon sa mga hamon ng panahon mula nang ito’y itatag noong ika-­‐30 ng Nobyembre, 1964 hanggang sa kasalukuyan. Pinabulwak ng KM ang balon ng libu-­‐libong kabataan para maging bag-­‐as ng Communist Party of the Philippines at New People’s Army.

Bilang talibang organisasyon ng kabataang Pilipino, puspusang nakikibaka ang KM laban sa patuloy na dominasyon ng imperyalismong US sa larangan ng pulitika, ekonomiya, militar at kultura sa bansa. Puspusan itong nagmumulat, nag-­‐oorganisa at nagpapakilos ang mga kabataan upang labanan ang talamak na katiwalian at korapsyon sa reaksyunaryong gubyerno at isulong ang mga batayang karapatan ng mamamayan.

Sa kanayunan, kumikilos ang KM upang labanan ang mga umiiral na pyudal at malapyudal na pagsasamantala tulad ng mataas na upa sa lupa, mababang sahod ng mga manggagawang bukid, at mataas na usura. Lumalahok ang KM sa mga welgang ipinuputok ng uring manggagawa na lalong nagpupunla ng mga makabayan at progresibong ideya sa maraming kabataan upang itulak silang kumilos laban sa naghaharing rehimeng kontrolado ng imperyalismong US. Mula dito ay namumulat ang maraming kabataan para dalhin ang larangan ng labanan sa kanayunan at iambag ang sarili sa NPA bilang hukbo ng mamamayan.

Noong mga unang taon mula nang itatag ang KM, lumaganap ang mga progresibo at makabayang kamalayan na lalong nagpaalab sa patriyotismo at pagmamahal sa bayan ng maraming kabataan na lumahok sa Sigwa ng Unang Kwarto (First Quarter Storm) o FQS. Maraming mga kabataan sa Timog Katagalugan ang lumahok sa FQS upang igiit ang pambansang demokrasya at kalayaan. Isa ang KM sa naging balon ng mga kadre at kasapi ng CPP at sa mga unang nagtayo ng mga larangang gerilya sa Timog Luzon. Noong 1971, maraming kabataan ang narekluta sa Partido at buong panahong sumapi sa New People’s Army upang isulong ang pakikidigmang gerilya sa hilagang bahagi ng Bundok Banahaw (Nagcarlan, Laguna), hanggang Quezon-­‐Bikol (Tagkawayan, Quezon) at Batangas (San Juan, Tuy at Nasugbu).

Mula noon hanggang ngayon, maraming kabataan ang pinanday ng mga pakikibakang masa na lalong nagpalawak sa nakalatag na mga balangay ng KM sa iba’t ibang pamantasan, komunidad ng mga magsasaka, manggagawa at maralitang lungsod sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon.

Sa harap ng paghambalos ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa mamamayan, nahaharap sa mga panibagong hamon ang mga kabataan. Napaka-­‐ paborable ng kalagayan para isulong ang pakikibaka ng lahat ng sektor ng lipunan. Sa araw na ito, nararapat lamang na dakilain ang buhay ng libu-­‐libong kabataang hinarap ang lahat ng hirap at sakripisyo upang isulong ang demokratikong rebolusyon. Magiging inspirasyon ang kanilang naging buhay at pakikibaka sa pagtangan ng mga kabataan sa armadong pakikibaka upang tuluyan nang wakasan ang daantaong paghihirap ng mamamayan at isulong ang digmang bayan hanggang sa ganap na tagumpay.

Nananawagan ang NDF-­‐ST sa lahat ng kabataan upang ilaan ang sarili sa lubos na paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagtangan ng armas at pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Pinatunayan na sa nakalipas na mga dekada na walang aasahan ang mga kabataan sa reaksyunaryong gobyerno. Ilagay natin sa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating bayan. Ipagpatuloy ang maningning na tradisyon ng kabataang Pilipinong pinanday ng pakikibaka laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Kabataan, tumungo sa kanayunan at sumapi sa New People’s Army!

Pagpupugay kay Fidel Castro, dakilang rebolusyonaryo at lider ng Cuba

Nobyembre 26, 2016

 

Patnubay de Guia

National Democratic Front-­‐ Southern Tagalog

 

Buong pusong nakikiramay ang National Democratic Front-­‐Southern Tagalog (NDF-­‐ ST) sa mamamayan ng Cuba sa pagpanaw ni Kasamang Fidel Castro. Pumanaw si Ka Fidel noong Nobyembre 25, 2016 sa edad na 90.

Nakaukit na sa kamalayan ng mamamayan ng Cuba at buong daigdig ang naging mahalagang ambag ni Ka Fidel sa pagsusulong ng rebolusyon laban sa imperyalistang paghahari. Mula sa maliit, nakapagpalakas ang kanilang rebolusyonaryong kilusan at nagtagumpay dahil sinuportahan at itinaguyod ito ng masang anakpawis.

Ibinagsak nila ang gobyerno ng diktadurang si Fulgencio Batista na suportado ng imperyalismong US para itayo ang isang bagong gubyernong nagtataguyod sa pambansang soberanya at teritoryal na integridad ng bansang Cuba. Itinayo nila ang isang gubyernong pangunahing nagbibigay pansin sa kagalingan at interes ng kanilang mamamayan tulad ng pagbibigay-­‐diin sa serbisyong panlipunan partikular ang suporta sa edukasyon, at pagnanasyunalisa at pagpapalawak ng serbisyo sa kalusugan.

Niyanig ng rebolusyong Cubano ang paghahari ng imperyalismong US. Pinatunayan ng pakikibaka ng mamamayan ng Cuba na kahit sa tungki ng ilong ng kaaway ay kayang pagtagumpayan ang kilusan para sa pambansang pagpapalaya at sosyalismo. Patuloy na nakapagpunyagi ang mamamayan ng Cuba sa kabila ng pang-­‐ ekonomiyong blokeyo at panggigipit ng imperyalismong US.

Nakapangibabaw rin sila sa mga kontra-­‐rebolusyonaryong grupo at kilusan na binuo at sinustentuhan ng US. Hinangaan ng mga mamamayan sa iba’t ibang panig ng mundo ang ipinamalas na katatagan at kapangahasan ng mamamayang Cubano sa harap ng isang makapangyarihang bansa. Ang kanilang rebolusyonaryong karanasan ay naging inspirasyon sa maraming mga bayang malakolonyal at malapyudal na malaon nang naghahangad ng kalayaan laban sa dominasyon ng mga dayuhang bansa.

Sinuportahan ni Ka Fidel ang iba’t ibang mga kilusan para sa pambansang pagpapalaya. Nakipag-­‐ugnayan siya at nagpadala ng suportang materyal, gayundin ng personel tulad na lamang ng mga bansa sa Latin America at South Africa. Sa galitng imperyalismong US ay ilang daang beses na pinagtangkaan ng mga ahente ng Central Intelliegence Agency (CIA) na paslangin si Ka Fidel subalit kailanman ay hindi sila nagtagumpay.

Nagluluksa ang mamamayan hindi lamang sa bansang Cuba kundi maging sa iba pang bahagi ng daigdig dahil sa pagpanaw ng isang kapita-­‐pitagang lider na namuno sa isang dakilang rebolusyon. Gayunman, ang alaala at pamana ni Ka Fidel ay mananatili sa isip at puso ng bawat Cubano at sa lahat ng mga nakikibaka laban sa imperyalismo. Magsisilbi itong tanglaw sa patuloy na lumalakas na kilusan para sa pambansang pagpapalaya sa paparaming mga bansa.

Mabuhay ang buhay at pakikibaka ni Ka Fidel!

Mabuhay ang mga kilusan para sa pambansang pagpapalaya!