Mensahe ng NPA-Palawan

Mensahe ni Ka Sing, Pulang mandirigma mula sa Bienvenido Valleber Command-NPA Palawan para sa ika-46 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

Delubyo ng Bagyong Yolanda at Aquino Patuloy ang Pananalasa

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
Nationl Democratic Front-Southern Tagalog

Isang taon matapos manalasa ang mapangwasak na superbagyong Yolanda, lugmok pa rin sa guho ng delubyo ang mamamayan ng Leyte at Samar. Bigo ang mamamayang makaaasa sila ng tulong ni simpatya mula sa reaksyunaryong rehimeng BS Aquino.

Sa halip na maagap na tugunan at pangunahan ang pag-ahon ng buhay at kabuhayan ng mga nasalanta ng mamamayan, ipinalasap ng rehimeng Aquino at mga alipures nito ang kawalang malasakit at pagwawalang bahala sa nagging kalunus-lunos na sitwasyon ng lugar na sinalanta at mamamayan. Inuna ng mga bulok na burukrata ang pamumulitika kaysa kapakanan ng mga biktima.

Ang diumano’y ibinabanderang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan (CRRP) ng reaksyunaryong rehimeng BS Aquino ay parang asin sa di naghihilom na sugat para sa mga biktima. Isang taon muna ang pinalipas bago inaprubahan ang nasabing plano. Gayunman, ang ipinagmamalaking rehabilitation plan ay napakababa ang inilaan na pondo. Wala pa sa 30 porsyento ng kabuuang napinsala ng Yolanda ang malalaanan ng CRRP. Ang balangkas ng proyektong rehabilitasyon ng rehimeng BS Aquino ay pabor sa malalaking negosyo sa pamamagitan ng programang public-private partnership na lalong nagsasangkalan sa interes ng mga biktima ng kalamidad. Nakalaan ang malaking bulto ng pondo sa konstruksyon ng mga“resettlement area” na pinag-aagawan ng mga korporasyong pagmamay-ari ng malalaking burgesya-kumprador tulad ng mga Gokongwei, Zobel-Ayala, Aboitiz, Pangilinan, Razon at Gaizano.

Isang pantasya ng rehimeng BS Aquino ang nilulubid nitong paghahambog na diumano’y nakabangon na ang mga rehiyong nasalanta ng kalamidad matapos ang isang taon. Ang nagdudumilat na katotohanan ay bahag-ang-buntot ng rehimeng BS Aquino na harapin ang milyun-milyong mamamayang biktima ng kanyang criminal na pagpapabaya. Sa halip na makiisa at makisimpatya siya sa mamamayan ng Tacloban na siyang labis na sinalanta, mas pinili niyang puntahan ang mga sekundaryong lugar na nasalanta at mga alyado. Dito nga naman ay tiyak na papuri ang kanyang madidinig. Ayaw niyang harapin ang katotohanang wala siyang nararamdamang malasakit sa mga kawawang biktimang animo ay tinalikuran na ng gubyerno. Sa halip, obsesyon nitong pigain at pagkakitaan ang paghihirap ng masang anakpawis para sa pansarili nitong kapakinabangan.

Sa unang taon ng anibersaryo ng pananalasa ng superbagyong Yolanda, lubos na nakikiramay ang National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) sa lahat ng biktima ng delubyong idinulot ng kapabayaan ng rehimeng BS Aquino—sa pamilya ng mga nasawi at nawawala at sa milyun-milyong naapektuhan na hanggang sa ngayon ay di pa nabubuo ang mga nabasag na piraso ng kanilang buhay.

Nagpupugay ang NDF-ST sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa na nanatili sa piling ng mga maralita ng Leyte at Samar kahit sa kasagsagan ng delubyo at magpahanggang sa kasalukuyan. Unang-una ang mga rebolusyonaryo at progresibo sa mabilis na nagresponde sa pangangailangan ng mamamayan. Maraming mga kadre at organisador na nakikipamuhay sa piling ng maralita sa Silangang Visayas ang kasama nilang nilamon din ng delubyo. Para sa kanila ang tunay na pagpupugay, at para sa criminal na rehimeng US-BS Aquino ang sumpa at muhi ng sambayanan.

Sa panahon ng kalamidad at sakuna, lalo pang tumimo sa masa na ang BagongHukbong Bayan (BHB) ang kanilang tunay na hukbo at ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang kanilang taliba. Para sa masang anakpawis wala ng ibang solusyon kundi pag-ibayuhin ang pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan na tunay na lalagot sa lahat ng makauring pang-aapi at pagsasamantala.

Munisipyo ng Paluan, sinalakay ng NPA! 20 armas, nasamsam!

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
Nationl Democratic Front-Southern Tagalog

Malugod na binabati ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang Lucio de Guzman Command-NPA Mindoro sa matagumpay na opensiba laban sa mersenaryong tropa ng kaaway sa bayan ng Paluan, Occidental Mindoro.

Nagpupugay ang NDF-ST sa kagitingang ipinamalas ng mga Pulang mandirigma at kumander ng BHB laban sa mga elemento ng Public Safety Battalion, 408th Public Safety Maneuver Forces ng Philippine National Police at ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Ganap na 3:00 ng hapon ngayong Nobyembre 7, 2014 nang atakehin ng NPA ang mismong bayan ng Paluan, Occidental Mindoro. Hindi na nakaporma pa ang reaksyunaryong kaaway sa labanang tumagal nang 20 minuto. Hindi bababa sa pitong elemento ng kaaway ang nalipol habang apat na iba pa ang naiulat na sugatan. Nasamsam ng magigiting na NPA ang pitong M14, 13 M16, isang shotgun, dalawang pistola, mga bala at iba pang gamit-militar. Walang kaswalti sa panig ng mga Pulang mandirigma na ligtas na nakaatras matapos ang labanan.

Samantala, dinala ng mga umatakeng NPA ang mayor ng nasabing bayan na si Carl Michael Pangilinan at kanyang municipal administrator upang babalaan sa pang-aabuso ng una sa maralitang mamamayan ng Paluan. Binabalaan din si Pangilinan sa pangangamkam ng lupa sa Paluan, sa kanyang pagsangkot at pagkandili sa mga iligal na pagtotroso, iligal na droga at iba’t ibang sindikatong nag-oopereyt sa kanyang bayan sa Occ. Mindoro. Isang sindikadistang pinoprotektahan ng mga pasista at reaksyunaryong militar mula 76th IBPA at 408th PNP. Sa kabilang banda, kinakanlong ni Pangilinan ang mga elemento ng PNP at AFP na pangunahing lumalabag sa karapatang pantao ng mamamayan.

Makasaysayan ang araw na ito dahil tanda ito ng mahigpit na pagkakaisa ng masa at hukbong bayan. Nagbunyi ang mamamayan ng Paluan at mga karatig sa pagpaparusa ng Lucio de Guzman Command-NPA Mindoro sa palalo, mabangis at kawatang 76th IB at abusadong PNP. Makabuluhan ang ginampanang papel ng masang Mindoreno sa pagtitiyak ng tagumpay ng opensiba mula sa paghahanda, sa aktwal na opensiba hanggang sa ligtas na pag-atras ng NPA. Buhay na patotoo ito na hindi kailanman nasaid ang malalim na balon ng suporta ng mamamayan sa NPA na ipinuhunan ng mga rebolusyonaryong nauna nang nag-organisa sa isla.

Makasaysayan din ang araw na ito para sa rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan sapagkat ngayong araw ay inaalala natin ang buhay at pakikibaka ng magigiting na kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas at NPA na sina Ka Armando Teng at Ka Lucio de Guzman. Hindi lang miminsang binagtas nina Ka Armando at Ka Lucio ang mga kabundukan at kapatagan ng isla ng Mindoro. Kabilang sila sa mga kapita-pitagang haligi ng rebolusyonaryong kilusan na namuno sa pagpupunla at pagpapayabong ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan sa Mindoro. At sa araw ng kanilang ganap na kabayanihan, wala nang hihigit pa sa pagpupugay na hatid ng matagumpay na opensiba ng New People’s Army laban sa kaaway. Ang tagumpay na ito ay alay sa kagitingin ng lahat ng mga rebolusyonaryong martir na naghawan ng landas para sa pagsulong at patuloy na pagliliyab ng apoy ng pakikibaka.

Ang taktikal na opensibang inilunsad ng LdGC-NPA Mindoro ay salubong na putok sa higit na nag-iibayong pagsusulong ng armadong pakikibaka sa rehiyon. Ito ay panandang bato sa papalakas at papaigting na rebolusyonaryong pakikibaka upang makamtan ang dramatikong igpaw ng digmang bayan sa bago at mas mataas na antas.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinat at Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Sumulong sa estratehikong pagkapatas!

Hustisya para kay Jeffrey “Jennifer” Laude! Ibasura ang VFA at EDCA!

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
Nationl Democratic Front-Southern Tagalog

Mariing kinukundina ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang karumal-dumal na pagpaslang kay Jeffrey “Jennifer” Laude noong Oktubre 11 sa Olongapo City. Walang kaparis ang kahayupang sinapit ni Laude sa kamay ng sundalong Amerikano.

Walang ibang responsable sa krimeng ito kungdi ang reaksyunaryong rehimeng US-BS Aquino at ang pangangayupapa nito sa among imperyalistang US. Sa halip na manguna sa paghanap ng hustisya at pagpapanagot sa kriminal na si US Navy Joseph Scott Pemberton, halos iabswelto ito ni Aquino sa agad-agad na pagsasabing ang VFA ang batas na magiging salalayan ng pagresolba sa kaso. Nagkokoro ang lahat ng ahensya ng gubyerno sa pagbibigay katwiran sa mabagal na pag-usad ng katarungan para sa kahayupang ginawa kay Laude. Sa gitna ng malawakang kahilingan ng sambayanan para papanagutin si Pemberton, mas pinili ng gubyernong Aquino na unahin ang proteksyon sa isang mamamatay-tao sa halip na pangunahan ang prosekusyon at pagpapanagot dito. Isang kabalintunaan naman na habang halos iabswelto si Pemberton ang mga karaniwang Pilipino lalo ang mga progresibo at kritiko ng gubyerno ay mabilis pa sa kidlat kung sampahan ng mga gawa-gawang kaso at iligal na inaaresto at ipinipiit.

Higit na nalantad ngayon ang pagiging makaisang panig ng VFA at ang labis-labis na paglapastangan nito sa soberanya ng bansa at sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Pinakamalala ang pangangayupapa ni BS Aquino sa pagpirma sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nagbigay ng hindi-nahahangganang karapatan sa amo nitong imperyalismong US sa pagtatayo ng mga pasilidad-militar, pagbabase ng mga sasakyan at kagamitang-pandigma, at paglabas-pasok ng mga tropang Amerikano sa bansa.

Ang kaso ng pagpatay kay Laude ay magbubukas ng pananaw ng sambayanan para sa LGBT community at kung paano sila itinuturing ng lipunan bilang isang tao at bilang mamamayan ng bansang ito. Ipinakita ng gubyerno ang diskriminasyon sa kanilang hanay at hinahayaang mangibabaw ang wala sa katwirang pagkamuhi sa mga may piniling kasarian, bagay na nagbibigay katwiran sa isang Pemberton na walang awang patayin ang isang katulad ni Laude. Pinaninindigan ng NDF-ST na nararapat na papanagutin at parusahan si Pemberton at magkaroon ang gubyerno ng mga hakbangin upang mabigyan ang mga Pilipinong tulad ni Laude ng oportunidad na maiambag ang kanilang kapaki-pakinabang na talino at galing sa pagsulong ng bansa.

Dapat nang palayasin ang mga tropang Amerikanong umaabuso sa mamamayang Pilipino. Walang puwang sa bansa ang mga nanggagahasa at mamamatay-tao tulad nina Daniel Smith at Pemberton. Dapat nang ibasura ang VFA at EDCA na nagbubukas sa mamamayang Pilipino at buong bansa sa iba’t ibang bulnerabilidad at kapahamakan. Higit pa, dapat managot ang rehimeng BS Aquino na labis na nangangayupapa sa amo nitong imperyalismong US sa kapinsalaan ng mamamayan.

Taus-puso ang pakikiramay ng NDF-ST sa naulilang pamilya at mga kaibigan ni Laude. Nananawagan ang NDF-ST sa rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan na makiisa sa panawagan sa pagkakamit ng hustisya para kay Laude at paigtingin ang pakikibaka upang patalsikin na ang inutil at tutang rehimeng US-BS Aquino.

Inihaing pambansang badyet para sa 2015 nagsisilbi sa interes ng pangkating Aquino

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
Nationl Democratic Front-Southern Tagalog

Sa gitna ng malaking kontrobersya sa korupsyon ng rehimeng BS Aquino, pinagtibay ng sunud-sunuran at inutil na kongreso ang inihain ni Budget Secretary Florencio “Butch” Abad na P2.606 trilyong pambansang badyet para sa taong 2015, mas malaki nang mahigit 15% (P341 bilyon) kumpara sa badyet noong 2014.

Sa kabuuang halagang badyet ng 2015, 67% (P1.739 trilyon) lamang ang nakadetalye sa General Appropriations Act of 2015 (batas sa badyet) na dumaan sa pagsusuri ng Kongreso. Mahigit P800 bilyon ang itinuturing na lumpsum na hindi na dadaan pa sa Kongreso. Kabilang sa halagang ito ang: P372.863 bilyon na pambayad interes sa utang ng gubyerno, P378 bilyon para sa Presidential Special Purpose Fund, P123 bilyon para sa Unprogrammed Expenditures, at P389 bilyon para sa Internal Revenue Allotment. Sa madaling salita, malaking halaga ng badyet sa 2015 ang mapapasailalim sa solong kapritso at diskresyon ni Aquino. Katunayan, habang ipinagmamagaling na wala nang pork barrel, ipinasok sa badyet ni Aquino sa 2015 ang P21 bilyong pinondohan sa ilalim ng PDAF noong 2014. Kabilang sa mga pondong PDAF sa badyet ni Aquino ang P7.26 bilyon sa DPWH, P4.1 bilyon sa DSWD, 1.03 bilyon sa TESDA, at P20.9 bilyon para sa Grassroots Participatory Budgeting (GPB).

Malinaw ang pagmamaniobra ng rehimeng BS Aquino upang magamit ang kabang-yaman ng bayan para sa pansariling interes. Ang pondo at mga proyektong ito ay gagamitin ng pangkating Aquino sa pulitikang padrino upang pasunurin ang Kongreso sa mga kapritso ng rehimen tulad ng DAP.

Naninindigan ang National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) na dapat mariing tutulan at biguin ang hakbangin ng rehimeng BS Aquino na muling pagpasasaan at lustayin ang kabang-yaman ng bayan sa pansarili nitong interes at upang patatagin pa ang pangungunyapit sa poder. Salubungin ng protestang bayan ang anumang pagtatangka at mga hakbangin ng rehimen na muling maisahan ang taumbayan sa pamamagitan ng mga maniobrang chacha upang mapalawig ang panunungkulan at tuluyang gawing inutil ang kongreso at Korte Suprema – katangian ng isang diktador. Tanging sa sama-samang pagkilos ng sambayanan mapapanagot si Aquino at lahat ng sangkot na kawatan.

Iambag ang ganang-kaya para sa mga biktima ng bagyo, Wakasan ang paghahari ng rehimeng BS Aquino na walang pagkalinga sa mamamayang Pilipino

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
Nationl Democratic Front-Southern Tagalog

Buong pusong nakikiramay ang National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) sa masang anakpawis na biktima ng pananalanta ng nagdaang bagyong Glenda. Labis na napinsala ang mga manggagawa, magsasaka, maliliit na mangingisda at maralitang-lunsod sa Timog Katagalugan, gayundin sa mga rehiyon ng Bicol at Central Luzon at sa Metro Manila. Nasira ang kanilang mga tahanan, mga pinagkukunan ng kabuhayan tulad ng palayan, bukirin, palaisdaan, mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda.

Nananawagan ang NDF-ST sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon at sa mga lokal na yunit ng New People’s Army (NPA) na iambag ang ganang-kaya para maihatid ang lahat ng makakalap na tulong sa mamamayan sa pinakamabilis na paraan. Pakilusin ang pinakamaraming bilang ng mga boluntir para sa paglulunsad ng relief and rehabilitation operations na makapagbibigay ng panandaliang ginhawa sa mga biktima ng kalamidad. Magsagawa rin ng mga medical and dental missions para matugunan ang pangangailangang medikal ng mamamayan.

Higit pa sa mga bagyo at lindol na pangkaraniwang nararanasan ng bansa dahil sa heograpikal na lokasyon nito, dapat bigyang pansin ang delubyong hatid ng pagpapabaya at kawalang pakialam ng reaksyunaryong gubyerno. Sa tuwing may paparating na bagyo, pangkaraniwan nang nakakaramdam ng pangamba ang mamamayan sa paghihintay at pagbabantay sa maaaring maging epekto ng kalamidad.

Sa halip na ituon ang kanyang panahon sa pagtatangol sa Disbursement Acceleration Program (DAP) at sa mga myembro ng kanyang gabinete tulad nina Abad at Alcala, dapat pagtuunan ng pansin ng rehimeng BS Aquino ang mga proactive na hakbangin sa pagbubuo ng kumprehensibong programa upang maitaas ang kahandaan ng mamamayan at ng mga komunidad sa pagharap sa mga kalamidad. Hindi rin dapat palagpasin ang pananagutan ng malalaking kumpanya ng pagtotroso at pagmimina at iba pang mga negosyo at imprastakturang mapaminsala sa kalikasan, buhay at kabuhayan ng mamamayan na palaging pinapaboran ng reaksyunaryong gubyerno.

Bawat kalamidad na tumatama sa bansa ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa mamamayang paulit-ulit na binabalot ng pagkabahala. Hindi mananaig kailanman ang kapanatagan sa hanay ng mamamayan hangga’t patuloy na nananalasa ang delubyong hatid ng rehimeng BS Aquino. Dapat singilin ang rehimeng BS Aquino sa hindi na mabilang na mga kasalanan at pananagutan nito sa sambayanan. Kaya’t kasabay ng pagbangon sa kani-kanilang buhay at kabuhayan, sama-samang babangon ang mamamayan upang patalsikin at ihatid sa kanyang huling hantungan ang rehimeng walang pagkalinga sa mamamayan.