Pambansang minorya at mamamayang Pilipino, labanan ang pasistang diktadura ng rehimeng US-Duterte!

Agosto 31, 2017

Press Statement

Reference Person:
Jaime “Ka Diego” Padilla
Tagapagsalita
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog

Pambansang minorya at mamamayang Pilipino, labanan ang pasistang diktadura ng rehimeng
US-Duterte!

Rebolusyonaryong pagbati ang ipinaaabot ng Melito Glor Command – New People’s Army
Southern Tagalog (MGC – NPA ST) sa mga pambansang minorya, Lumad, Moro, at iba pang
mamamayang bahagi ng Lakbayan ng Pambansang Minorya 2017 na naglalayong ilantad at
labanan ang pasistang atake ng diktadurang rehimeng US-Duterte sa anyo ng patakarang pagubos
sa lahi (henosidyo) at pagwasak sa kultura at tradisyon (etnosidyo) laban sa mga
mamamayang Moro at iba pang katutubong Pilipino. Napapanahong maglunsad ng mga
malalaking kilos-protesta tulad nito sa kabila ng tumitinding karahasan sa mukha ng DSSP
Kapayapaan, gera kontra iligal na droga, at deklarasyong Martial Law sa Mindanao sa ngalan ng
diumano’y “war on terror.”

Di malayo sa kalagayan ng mga pambansang minorya sa Mindanao ang nararanasan sa Timog
Katagalugan. Sa isla ng Mindoro, naging biktima ang mga katutubong Mangyan ng aerial
bombing at pambubugbog ng mga elemento ng 4th Infantry Battalion ng Philippine Army sa
Brgy. Benli, Bulalacao, Oriental Mindoro noong Marso. Samantala, nitong Hunyo ay pinasok at
giniba ng mga pulis ang kampuhan ng mga katutubong magsasaka sa Payompon, Mamburao,
Occidental Mindoro. Mula Hulyo hanggang Agosto naman, nakaranas ng pambobomba, iligal
na pag-aresto, at tortyur ang mga katutubong Palaw’an sa kamay ng 4th Marine Battalion
Landing Team sa mga bayan ng Bataraza, Rizal, at Taytay, Palawan.

Marapat na singilin ng mga pambansang minorya at ng buong sambayanang Pilipino ang
pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte sa mapanupil at anti-mamamayang “war on terror”
na inilunsad nito sa Mindanao at sa buong bansa na walang ibang layunin kundi ang pahinain
ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Kailangan ilantad at labanan ang tuluyang pagluhod ni
Duterte sa amo nitong imperyalismong US.

Nananawagan ang MGC – NPA ST sa mamamayan ng Timog Katagalugan na palakasin ang
paglaban sa pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte. Dapat ipagsanib ang lakas ng milyunmilyong mamamayang Pilipino para labanan ang lantay-pasistang atake ng rehimen sa
mamamayan. Marapat ring sumapi sa New People’s Army ang mga pambansang minorya upang
lubusang magsilbi sa demokratikong rebolusyong bayan patungo sa pagkatatag ng isang
lipunang tunay na magsisilbi sa interes ng masang anakpawis.###
Advertisements

Ilantad at Labanan ang panghihimasok ng World Bank sa rehabilitasyon sa Marawi

August 31, 2017

Press Release

Ilantad at Labanan ang panghihimasok ng World Bank sa rehabilitasyon sa Marawi

Mariing kinukundina ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog ang
pagpapahintulot ng rehimeng US-Duterte sa World Bank at Asian Development Bank na
pangunahan ang rehabilitasyon sa Marawi City.

Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, “Pinatutunayan lamang nito ang interes ng imperyalismong
US sa patuloy at tuwirang panghihimasok sa loob ng bansa, kung saan matapos wasakin ang
Marawi City sa pamamagitan ng walang habas na pambobomba, pagkakitaan nito ang mga
proyektong pang-impastraktura sa siyudad.”

Matatandaang binentahan ng US ang gobyernong Duterte ng samu’t saring kagamitang militar
na ginamit sa pagwawasak sa Marawi City.

Ani Ka Diego, “Isang malaking katarantaduhan ng pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte
ang pagsira sa kabuhayan at ari-arian ng mamamayang Moro para lamang pagbigyan ang
interes ng kanyang imperyalistang amo na pagkakitaan ito sa pamamagitan ng digmaang
agresyong kinakalat nito sa buong mundo.”

Inihalintulad rin ni Ka Diego sa kaguluhan sa Syria ang ginawa ng rehimen sa Marawi kung saan
walang tigil ang airstrikes at ground troops operations dito. Ang kaguluhuan sa Syria ay umabot
rin sa daan-libong napatay na sibilyan, milyun-milyong bakwet habang bilyun-bilyong dolyares
ang kita na nakuha ng mga monopolyo kapitalista sa pagbebenta ng sandata at kagamitang
pandigma. Ang mga nawasak na probinsya ng Syria ay nilaanan rin ng mga proyektong
rehabilitasyon.

Dagdag ni Ka Diego, “walang ibang nakikinabang sa mga digmaang ito kundi ang
Imperyalismong US habang iniiwang naghihirap at naghihinagpis ang sambayanang Pilipino. Ang
mga digmaang ito ang tuntungan ng US para sa mas malawak na interbensyong militar at
gawing mas malaki at permanenteng baseng militar ang bansa upang ibayong paghuthutan ng
dagdag na kapital bilang panustos sa naghihingalo nitong ekonomiya.”

Pagtatapos ni Ka Diego, “Dapat tuluyan at puspusang labanan ang imperyalistang dominasyon
ng US sa bansa. Kailangang magkaisa ang mamamayang Moro at sambayanang Pilipino sa
pagpapabagsak ng pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte na patuloy na nagpapahirap sa
mamamayan.”###

NPA Southern Tagalog, nagdiwang para sa ika-100 taon ng Rebolusyong Oktubre


Press Release | August 24, 2017


NPA Southern Tagalog, nagdiwang para sa ika-100 taon ng Rebolusyong Oktubre

Inilunsad ngayon ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog ang launching ng pagdiriwang sa ika-100 taong tagumpay ng Rebolusyong Oktubre ng 1917, sa kabila ng mga pag-atake ng pasistang militar sa mga larangang gerilya ng NPA sa rehiyon. 

Sa pagsisimula ng araw, itinaas ang bandila ng Communist Party of the Philippines kung saan humanay ang isang platun ng hukbo at inawit ang Internationale bilang hudyat ng pagsisimula ng aktibidad at simbolo ng pagdakila sa Rebolusyong Oktubre ng 1917. Nakapalibot sa malawak na entablado ang isang kumpanya ng Pulang hukbo na dumalo at nakilahok sa pagdiriwang. 

Ayon kay Jaime “Ka Diego” Padilla, tagapagsalita ng MGC – NPA ST sa kanyang pambungad na mensahe, “Dakila ang tagumpay nina Vladimir Lenin at Joseph Stalin sa Rebolusyong Oktubre na inspirasyon ng nagpapatuloy na rebolusyong Pilipino.”

Inilunsad rin ang isang espesyal na edisyon ng Radyo Pakikibaka, ang rebolusyonaryong programang pambalitaan ng NPA sa rehiyon, kung saan tinalakay ang pagtatagumpay ng mga rebolusyonaryong Ruso sa paglaban at pag-aklas sa pasista at mapang-aliping Tsar o hari ng Rusya noong November 7, 1917. Binahagi rin ang pagluwal sa kauna-unahang sosyalistang bayan sa daigdig at ang mga tagumpay na nakamit ng mamamayan dito sa larangan ng ekonomiya, pulitika, at kultura.

Samantala, itinayo ang isang installation art at inilunsad rin ang isang kapehan, isang programang pangkultura ng NPA, kung saan binigyang pugay ang dakilang tagumpay ng Rebolusyong Oktubre ng 1917 sa pamamagitan ng mga awit at iba pang kulturang pagtatanghal.

Pagdidiin ni Ka Diego, “Kailangan halawin ng rebolusyonaryong kilusan sa ating bansa ang mga aral ng Rebolusyong Oktubre ng 1917 upang ibayo pang magpunyagi sa pagtupad ng tatlong taong programa ng Partido tungo sa abanteng subyugto ng kasalukuyang antas ng ating digmang bayan.”

Winakasan ang programa sa pamamagitan ng panonood ng pelikulang Oktober na siyang nagpapakita ng tagumpay ng mamamayang Ruso noong Rebolusyong Oktubre ng 1917. ###

Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

LINK SA VIDEO NG PAHAYAG: https://youtu.be/NOYqKaG0Sv8

Press Statement

August 19, 2017

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

Ang pagkakaupo kahapon ni Maj. Gen. Benjamin Madrigal bilang bagong hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay patunay ng paulit-ulit na kabiguan ng AFP na kitilin ang nag-aalab na pakikibaka ng rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan. Hindi magtatagumpay ang SOLCOM na lipulin ang NPA sa rehiyon kahit ilan pang mukha ng mga berdugong heneral ang ipalit sa pamumuno nito. 

Isang malaking kasinungalingan ang pahayag ni Madrigal hinggil sa papaunting bilang ng mga Pulang Mandirigma ng NPA sa rehiyon. Patunay dito ang patuloy na paglakas ng NPA sa buong rehiyon sa kabila ng marahas na pagtugis ng AFP. Nagpapatuloy ang pag-aarmas at pag-aaklas ng sambayanang Pilipino sa Timog Katagalugan dahil sa patuloy na kahirapang pinalalala ng mga atrosidad ng AFP laban sa nakikibakang mamamayan.
Sa pamumuno ni Madrigal, kahaharapin niya ang galit at dumadaluyong na lakas ng mamamayan sa rehiyon laban sa mersenaryong tradisyon ng AFP. Ito ang nagsisilbing mitsa sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Pulang Hukbo at ibayong pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Tiyak na mabibigo ang SOLCOM at muling mailalagay sa basurahan ng kasaysayan.###
Wakasan ang All-out War ng Rehimeng US-Duterte!

Biguin ang Oplan Kapayapaan!

Labanan ang militarista at awtokratikong pamumuno ng rehimeng US-Duterte!


LINK SA VIDEO NG PAHAYAG: https://youtu.be/0al1F4y5jT8

August 17, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army-Southern Tagalog


Labanan ang militarista at awtokratikong pamumuno ng rehimeng US-Duterte!

Ang hindi pagkumpirma kay Judy Taguiwalo bilang Kalihim ng DSWD (Department of Social Welfare and Development) ay patunay lamang sa tunay na katangian ng CA (Commission on Appointments) at ng buong sistema ng reaksyunaryong gobyerno na isang gobyernong pinatatakbo ng mga oligarko at malalaking burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa at mga ahente nito sa buong burukrasya sa pangunguna ni Duterte. Hindi malayong isa na namang tagapagtaguyod sa interes ng oligarkiya, pasistang mga Heneral  ng AFP at pro-imperyalistang US ang ipapalit ni Duterte sa nabakanteng pusisyon ni Taguiwalo. 

Tulad ni Gina Lopez, walang kasalanan si Taguiwalo kundi ang maging maka-mahirap at maka-mamamayan na taliwas sa interes ng rehimeng US-Duterte. Dahil dito, hindi na rin malayo ang kasasapitan ni Rafael Mariano, Kalihim ng DAR (Department of Agrarian Reform) sa kamay ng CA. Nilulubos na ng rehimeng US-Duterte ang pagiging anti-mamamayan at pro-imperyalista nito sa pagpapatalsik ng mga progresibo sa iba’t ibang sangay at ahensya ng reaksyunaryong gobyerno.

Ipinapakita lamang nito na ang tunay na paglilingkod sa sambayanan ay hindi kailanman magagawa sa loob ng bulok na reaksyunaryong estado. Ang mga tunay na tagapaglingkod ng sambayanang Pilipino ay kailangang gawin ang buong makakaya upang ibagsak ang mapang-api at mapagsamantalang estado ng mga imperyalismong US, malalaking burgesya kumprador at uring panginoong maylupa. Ang mga ito ang ugat ng krisis, kahirapan, pagkabusabos at pagkaatrasado na dinadanas ng sambayanang Pilipino. Nararapat na palitan ito ng tunay na estado ng sambayanang Pilipino. 

Gamit ang kahambugan at kayabangan, walang ibang sinasandigan si Duterte sa pasistang paghahari kundi ang mga pwersang panseguridad ng estado at sa imperyalismong US. Patunay dito ang papalaking bilang ng mga appointees ni Duterte na mga retiradong heneral sa mga susing sangay, kawanihan at kagawaran ng reaksyunaryong gobyerno. Sa ganito, itinatayo ni Duterte ang isang awtoritaryang gobyerno upang malubos ang kanyang paghahari sa bansa sa suhay ng AFP-PNP at amo nitong imperyalistang US. 

Sa tinatakbo ng mga pangyayari sa ilalim ng reaksyunaryong rehimeng US-Duterte, malinaw na walang magandang kinabukasan para sa sambayanang Pilipino. Ang nagbabalat-kayong si Duterte ay patuloy na lulunurin ng mga nakapalibot ditong pro-imperyalista at anti-mamamayang ahente ng US. Nalubos na ang pagkukunwari ni Duterte at tuluyan na itong naging isang halimaw na hari ng mga berdugong militar.  

Hinding-hindi matitinag ang buong rebolusyunaryong hanay sa pamumuno ng CPP-NPA-NDF (Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front). Anumang baluktot at imbeng mga hakbangin ng rehimeng US-Duterte laban sa malawak na masa ng sambayanan ay tiyak na haharapin ng buong nagngangalit at nag-aalimpuyong paglaban ng mga rebolusyunaryong mamamayan. Kailangang patuloy na magmatyag ang sambayanang Pilipino sa anumang pakana ng rehimeng US-Duterte habang hakbang-hakbang na itatayo ang demokratikong gobyernong bayan na tunay na maglilingkod sa mamamayan.###

Patuloy ang karahasan ng DSSP Kapayapaan sa Timog Katagalugan

August 17, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog 


Patuloy ang karahasan ng DSSP Kapayapaan sa Timog Katagalugan

Mariing kinukondena ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog ang walang habas na militarisasyon ng AFP-PNP (Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police) sa ilalim ng DSSP Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Tahasang niyuyurakan ng rehimen ang karapatang tao ng mamamayan sa Timog Katagalugan sa walang habas na militarisasyon sa kanayunan sa ilalim ng DSSP Kapayapaan gamit ang iba’t ibang tabing tulad ng “gera kontra terorismo” at “gera laban sa droga”.

Laganap ito sa Palawan, Mindoro, Batangas, Quezon at Rizal kung saan pawang mga sibilyan ang target ng pananakot, panghuhuli, sapilitang interogasyon, intimidasyon at mga pagpatay sa layuning ihiwalay ang NPA sa mamamayan. Sa bawat pagkatalo ng AFP-PNP sa kamay ng NPA, mga sibilyan ang kanilang nilalapastangan at pinahihirapan. 

Sa Palawan, ang buong pamilya ni Chieftain Polog, katutubo sa So. Marinsyawon, Brgy. Bonobono, Bataraza, ay hinuli, maging ang mga buntis na asawa, at dinala sa kampo. Binugbog ang mga kalalakihan habang iniinteroga sa kampo. Si Chieftain Polog naman ay inihulog sa truck at pinalabas na nagtangakang tumakas. Kasalukuyan siyang nasa ospital. 

Samantala, sa North Palawan, hinuli at ikinulong ang mag-asawang Labaho at dalawa pang kasamahang mangingisda dahil sa mariin nilang pagtutol sa PCSD AO#5. Sinampahan sila ng gawa-gawang kaso habang pinalalabas na mga myembro ng NPA. 

Pinalalabas ring may naganap na labanan noong July 27 sa pagitan ng mga nag-ooperasyong marines at NPA upang bigyan katwiran ang military operations sa buong Palawan na naghahasik ng takot sa buong mamamayan sa lalawigan.

Sa Mindoro at Batangas naman, nagpapatuloy ang ginagawang panghaharas sa mga mamamayang nakikibaka para sa kanilang kabuhayan. Patuloy ang karahasan, pananakot at pagpapalayas sa Hacienda Almeda sa Sta. Cruz at Mamburao, Mindoro Occidental, Hacienda Roxas at Hacienda Looc sa Nasugbu, Batangas, Brgy. Coral ni Lopez, Calaca, Batangas, at Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite.

Sa Quezon, walang tigil ang operasyon ng 85th IB sa buong Bondoc Peninsula at sa mga bayan ng Mauban, Lucban at Gen. Nakar. Patuloy rin ang kanilang operasyong psywar, pananakot at intimidasyon sa mamamayan ng Quezon. Sa layuning itigil ang paglaban ng mga magsasaka sa Hacienda Uy, sinampahan ng gawa-gawang kaso si Roldan Tayactac, lider-magsasaka at 21 pang mga magsasaka na nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa. 

Samantala, pinatay si Burgos Idaño sa Sitio Umagos, Brgy. Camflora, San Andres upang takutin ang mga magsasakang lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa sa pastuhan ng isang panginoong maylupa sa lugar. Noong Hulyo 30 naman, pinatay si Edgar Tabien, isang empleyado ng munisipyo at caretaker ng sementeryo sa Brgy. Magisian, Lopez. Kilala si Tabien bilang alyado ng mga magsasaka sa Lopez na nagsusulong ng kanilang pakikibaka sa lupa. 

Sa Rizal, tuluy-tuloy ang isinasagawang military operations sa mga komunidad ng Dumagat. Hinuhuli at tinatakot ang mga katutubong Dumagat. Pilit silang pinasasama sa mga combat operations at sinasaktan ang hindi sasama.  

Kaugnay nito, nananawagan ang Melito Glor Command  sa lahat ng yunit ng NPA sa rehiyon na maglunsad ng mga opensibang militar bilang bahagi ng pagtatanggol sa buhay at ari-arian ng mamamayan ng Timog Katagalugan. Dapat pagbayarin ang AFP-PNP sa kanilang mga krimen sa mamamayan. Nanawagan din ang MGC sa mamamayan na i-ulat sa alinmang himpilan ng NPA ang iba’t ibang atrosidad ng AFP-PNP upang bigyang hustisya ang mga biktima ng DSSP Kapayapaan at iba pang atake sa mamamayan ng rehimeng US-Duterte.###Itakwil ang huwad na reporma sa edukasyon

Melito Glor Command

New People’s Army
Southern Tagalog

Agosto 14, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog


Itakwil ang huwad na reporma sa edukasyon

Panakip-butas sa malaking problema sa edukasyon ang pagsasabatas ni Rodrigo Duterte ng Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act (free tuition law). 

Hindi nilulutas ng paglilibre ng matrikula ang nakaugat nang problema sa lipunan na neoliberalisasyon maging sa sektor ng edukasyon. Nananatiling komersyalisado, kolonyal at pasista ang sistema ng edukasyon sa bansa. Katunayan, kalakip ng pagsasabatas ng “libreng matrikula”, pinatigil naman ng reaksyunaryong gobyerno ang pagdadagdag ng mga estudyanteng papasok sa mga state universities & colleges sa bansa ayon sa udyok ng mga kapitalista at ekonomista sa gabinete at mga ahensya ng rehimeng US-Duterte. Lalo nitong sinasalaula ang panawagan ng libu-libong kabataang estudyante sa libreng edukasyon matapos ang sunud-sunod na taon ng mga budget cut sa edukasyon. 

Gawin mang libre ang matrikula, nananatili pa rin ang samu’t saring mga bayarin sa loob ng mga pamantasan tulad ng miscellaneous fee, dormitory fee, at marami pang iba. Sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, umaabot sa higit Php2000 ang miscellaneous fee na binabayaran ng mga estudyante. Sa Batangas State University naman, liban pa sa Php4000 kada semestre na miscellaneous fee, may halos Php2000 development fee pa silang sinisingil sa mga estudyante nila sa kabila ng pagdedeklara ng Commission on Higher Education na iligal ito. Dagdag pa, 114 State Universities and Colleges lamang ang saklaw ng libreng matrikula, samantalang higit sa doble pa nito ang bilang ng mga Private Higher Education Institutions na sumisingil ng napakataas na matrikula at iba pang bayarin.

Hindi rin ibinasura ng rehimeng US-Duterte ang K-12 program sa edukasyon na patuloy na nagtatali sa mga kabataan sa labor export policy. Dahil nakatali ang sistema ng edukasyon sa mga neoliberal na polisiya, nakabalangkas rin ang college education na magpalitaw ng mga propesyunal na maglilingkod sa dayuhang interes kung saan ang mga kurso at curriculum ay binalangkas para sa pakinabang ng mga dayuhang kapitalistang bansa tulad ng US.

Ipinagpapatuloy rin ng rehimeng US-Duterte ang tradisyon ng mga nagdaang pasistang administrasyon laban sa mga kabataang nakikibaka para sa libre at de-kalidad na edukasyon. Mahaba ang kasaysayan ng panunupil sa pakikibaka ng mga estudyante nagdudulot ng samu’t saring mga paglabag sa karapatang tao. Hindi pa napapanagot ang salarin sa pagdukot kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño na sina Gen. Jovito Palparan Jr. at Gen. Eduardo Año na ngayo’y hepe ng Armed Forces of the Philippines at tagapagpatupad ng Martial Law sa Mindanao. Pwersahang ibinabalik ni Duterte sa Reserve Officers Training Course (ROTC) ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagsasabatas nito. Dagdag pa, ginigipit ang mga estudyante na malayang makapasok at makakuha ng scholarship kapag hindi pumasa sa drug test bago ang enrollment, isang anyo ng kriminalisasyon sa mga kabataang biktima ng droga sa halip na bigyan ng rehabilitasyon.

Garapalang nililinlang ni Duterte ang mamamayan, lalo na ang kabataan, sa pag-angkin ng kapurihan dito gayong deka-dekada na itong panawagan ng mga kabataaang estudyante. Ang Kabataang Makabayan (KM), Communist Party of the Philippines (CPP) at National Democratic Front (NDF), ang siyang kasama, kaagapay at katuwang ng malawak na hanay ng kabataan sa paggiit ng libreng edukasyon sa mga nagdaang rehimen. Inagaw lamang ito ng rehimeng US-Duterte sa kanyang layuning aluin ang panawagan ng mga kabataang estudyante. Subalit hinding-hindi matatakpan ni Duterte ng anumang reporma sa edukasyon ang tunay na kaganapan sa lipunang Pilipino sa ilalim ng kanyang rehimen: ang kabi-kabilang patayan sa mga digmang inilulunsad niya laban sa mamamayan lalo sa dahas ng Martial Law, ang kurapsyon sa kanyang Dutertenomics, ang mga bigong pangako sa masang anakpawis, ang patuloy na pagpapahirap sa sambayanan sa pamamagitan ng Tax Reform Bill, at ang tuluyang pagyukod sa kapangyarihan ng Imperyalismong US.

Dahil dito, patuloy na hinahamon ng Melito Glor Command ang mga kabataang estudyante na tutulan at labanan ang mga pasista at neoliberal na patakaran ng rehimeng US-Duterte. Patuloy na ipagtanggol ng mga kabataan ang interes ng malawak na hanay ng mga naghihirap na masang anakpawis at magpasampa ng libu-libong Pulang mandirigma sa hukbong bayan.###