Category Archives: Uncategorized

Patuloy ang karahasan ng DSSP Kapayapaan sa Timog Katagalugan

August 17, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog 


Patuloy ang karahasan ng DSSP Kapayapaan sa Timog Katagalugan

Mariing kinukondena ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog ang walang habas na militarisasyon ng AFP-PNP (Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police) sa ilalim ng DSSP Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Tahasang niyuyurakan ng rehimen ang karapatang tao ng mamamayan sa Timog Katagalugan sa walang habas na militarisasyon sa kanayunan sa ilalim ng DSSP Kapayapaan gamit ang iba’t ibang tabing tulad ng “gera kontra terorismo” at “gera laban sa droga”.

Laganap ito sa Palawan, Mindoro, Batangas, Quezon at Rizal kung saan pawang mga sibilyan ang target ng pananakot, panghuhuli, sapilitang interogasyon, intimidasyon at mga pagpatay sa layuning ihiwalay ang NPA sa mamamayan. Sa bawat pagkatalo ng AFP-PNP sa kamay ng NPA, mga sibilyan ang kanilang nilalapastangan at pinahihirapan. 

Sa Palawan, ang buong pamilya ni Chieftain Polog, katutubo sa So. Marinsyawon, Brgy. Bonobono, Bataraza, ay hinuli, maging ang mga buntis na asawa, at dinala sa kampo. Binugbog ang mga kalalakihan habang iniinteroga sa kampo. Si Chieftain Polog naman ay inihulog sa truck at pinalabas na nagtangakang tumakas. Kasalukuyan siyang nasa ospital. 

Samantala, sa North Palawan, hinuli at ikinulong ang mag-asawang Labaho at dalawa pang kasamahang mangingisda dahil sa mariin nilang pagtutol sa PCSD AO#5. Sinampahan sila ng gawa-gawang kaso habang pinalalabas na mga myembro ng NPA. 

Pinalalabas ring may naganap na labanan noong July 27 sa pagitan ng mga nag-ooperasyong marines at NPA upang bigyan katwiran ang military operations sa buong Palawan na naghahasik ng takot sa buong mamamayan sa lalawigan.

Sa Mindoro at Batangas naman, nagpapatuloy ang ginagawang panghaharas sa mga mamamayang nakikibaka para sa kanilang kabuhayan. Patuloy ang karahasan, pananakot at pagpapalayas sa Hacienda Almeda sa Sta. Cruz at Mamburao, Mindoro Occidental, Hacienda Roxas at Hacienda Looc sa Nasugbu, Batangas, Brgy. Coral ni Lopez, Calaca, Batangas, at Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite.

Sa Quezon, walang tigil ang operasyon ng 85th IB sa buong Bondoc Peninsula at sa mga bayan ng Mauban, Lucban at Gen. Nakar. Patuloy rin ang kanilang operasyong psywar, pananakot at intimidasyon sa mamamayan ng Quezon. Sa layuning itigil ang paglaban ng mga magsasaka sa Hacienda Uy, sinampahan ng gawa-gawang kaso si Roldan Tayactac, lider-magsasaka at 21 pang mga magsasaka na nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa. 

Samantala, pinatay si Burgos Idaño sa Sitio Umagos, Brgy. Camflora, San Andres upang takutin ang mga magsasakang lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa sa pastuhan ng isang panginoong maylupa sa lugar. Noong Hulyo 30 naman, pinatay si Edgar Tabien, isang empleyado ng munisipyo at caretaker ng sementeryo sa Brgy. Magisian, Lopez. Kilala si Tabien bilang alyado ng mga magsasaka sa Lopez na nagsusulong ng kanilang pakikibaka sa lupa. 

Sa Rizal, tuluy-tuloy ang isinasagawang military operations sa mga komunidad ng Dumagat. Hinuhuli at tinatakot ang mga katutubong Dumagat. Pilit silang pinasasama sa mga combat operations at sinasaktan ang hindi sasama. 

Kaugnay nito, nananawagan ang Melito Glor Command sa lahat ng yunit ng NPA sa rehiyon na maglunsad ng mga opensibang militar bilang bahagi ng pagtatanggol sa buhay at ari-arian ng mamamayan ng Timog Katagalugan. Dapat pagbayarin ang AFP-PNP sa kanilang mga krimen sa mamamayan. Nanawagan din ang MGC sa mamamayan na i-ulat sa alinmang himpilan ng NPA ang iba’t ibang atrosidad ng AFP-PNP upang bigyang hustisya ang mga biktima ng DSSP Kapayapaan at iba pang atake sa mamamayan ng rehimeng US-Duterte.###​Sina Ka Noel at Ka Jeffrey

Sina Ka Noel at Ka Jeffrey

Kultura | Kalatas | Hulyo 2017
Ang uring manggagawa ang pinakasulong na uring namumuno sa rebolusyon. Patuloy silang lumalahok sa rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan at sa kasalukuya’y paparaming bilang ng mga manggagawa ang sumasampa bilang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Tunghayan natin ang pakikibaka ng dalawang manggagawa na pinili ang landas ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Dating production operator si Ka Noel. Tulad ng karamihan, kontrakwal ang kanyang katayuan sa pabrika - mababa ang sahod at walang kaseguruhan sa trabaho. Namulat siya nang maging kasapi ng Revolutionary Council of Trade Unions habang nakawelga ang pabrikang kanyang pinapasukan. Batid ang kahalagahan ng paglahok ng mga manggagawa sa rebolusyonaryong pakikibaka, hindi na siya bumalik sa trabaho at tuluy-tuloy na kumilos para mag-organisa ng kapwa nya manggagawa.

Matapos mag-tour of duty sa isang larangang gerilya, lalo nyang nakita ang pangangailangan sa tulad nyang manggagawa sa Bagong Hukbong Bayan. Namulat siya na sa pamamagitan lamang ng pagsusulong ng armadong rebolusyon mabibigyang kalutasan ang kahirapang nararanasan ng mamamayan. Sa kanyang integrasyon sa mga Pulang mandirigma at sa masa, lalo niyang nadama kung para kanino ang rebolusyong kanyang isinusulong. Naniniwala si Ka Noel na tanging ang demokratikong rebolusyong bayan lamang ang lulutas sa suliranin ng buong bayan.

Isa ring kontraktwal si Ka Jeffrey. Ilang beses na siyang nakaranas na ma-“endo”. Tulad ni Ka Noel, naging kasapi siya ng RCTU at nagpultaym sa panahon ng kasagsagan ng welga ng mga manggagawang kung saan nakaranas siyang bombahin ng tubig, paluin at batuhin ng mga gwardya ng kumpanya. Minsang naglalakad siya sa harapan ng gate kung saan nakatayo ang protest camp ng mga manggagawa ay bigla na lamang siyang sinaktan ng isang gwardya.

Matapos dumalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Partido sa isang sonang gerilya, nagpasya nang magpaiwan si Ka Jeffrey upang mag-TOD. Naranasan niyang maging bahagi ng iba’t ibang gawain sa hanay ng hukbo at mamamayan. Naging bahagi siya ng pagtatayo ng mga balangay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid, gumampan ng gawaing lohistika at naging giyang pampulitika. Dulot ng kapangahasan, pagkamapanlikha at malakas na inisyatiba, mabilis niyang natutunan ang mga gawain sa kanayunan at di naglaon ay nagpasya na rin syang magpultaym sa hukbong bayan. Sa kasalukuyan ay isa nang batang
kadre ng Partido si Ka Jeffrey at pinapanday ang sarili bilang isang mahusay na Pulang kumander ng hukbong bayan.

Ilan lamang sina Ka Noel at Jeffrey sa mga manggagawang tinatahak ngayon ang landas ng demokratikong rebolusyon bayan. Magsisilbi silang mga huwaran mula sa hanay ng mga manggagawang piniling kalagin ang kadenang gumagapos sa kanila at maging bahagi ng rebolusyong magpapalaya sa buong bayan at mundo mula sa kuko ng pang-aapi at pagsasamantala ng imperyalismo.

-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Sinalubong ng kilos-protesta ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang paggunita sa tinaguriang Filipino- American Friendship Day. Pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan-ST at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pagkilos sa Sta. Rosa, Laguna noong Hulyo 4. 

Kinundena nila ang patuloy na pangangayupapa ng reaksyunaryong gubyerno sa imperyalistang among US. Tinuligsa nila ang pagpapatuloy ng iba’t ibang mga tagibang na patakarang ipinataw ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga papet nito tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga patakarang neoliberal sa ekonomiya at ang kasalukuyang batas militar sa Mindanao. 

Ayon kay Allan Bagas, tagapagsalita ng PAMANTIK-KMU, ang mga neoliberal na patakaran ng imperyalismong US ang dahilan ng malaganap na kontraktalisasyon sa bansa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at mahal na serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pabahay at kalusugan. 
Tinuligsa naman ng BAYAN-ST ang kawalan pa rin ng saligang pagbabago sa bansa sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ayon kay Diane Chavez, tagapagsalita ng BAYAN-ST, tumindi ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan dahil sa mga ipinatutupad na patakaran at kampanya ng rehimeng Duterte, tampok sa mga ito ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao, militarisasyon sa kanayunan at gera kontra-droga. 

---

Kampuhan ng mga magsasaka sa Quezon, matagumpay na itinayo 

Matagumpay na itinayo ang apat na kampuhan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid sa iba’t ibang hacienda sa lalawigan ng Quezon noong Hulyo 2. Kabilang dito ang Hacienda Uy at Matias sa mga bayan ng San Andres at San Francisco, at ang Hacienda Puyal at Lupang Gancayco sa bayan ng Catanauan. 

Pangunahing iginigiit ng masang magsasaka sa mga haciendang ito ang karapatan sa lupa na dekada na nilang binubungkal. Biktima sila ng pagpapalayas sa lupain, di-pantay na hatian sa ani, paninira ng pananim, usura, panggigipit at pananakot ng mga bayarang goons at bantay ng panginoong maylupa at iba pang pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Bukod pa rito ang panlilinlang ng dilawang organisasyon tulad ng Kilusang Magbubukid sa Bondoc Peninsula (KMBP). 

Ani Marcus Banching, tagapagsalita ng Pangkalahatang Samahan ng Magsasakang Tenante sa San Francisco, Quezon (PSMT- SFQ), “Mahigit 30 taon nang nagbubugta at naninirahan ang mga lehitimong tenante sa loob ng Hacienda Matias. Pasakit sa mga magsasaka ang CARP/CARPer o CLOA, gayundin ang mga huwad na samahan tulad ng KMBP.” 

---

Mga relocatees sa Santa Rosa Ville, nagprotesta 

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga relocatees sa Santa Rosa Ville noong Hulyo 20. Ipinapanawagan nila ang pagtugon sa kawalan ng maayos na serbisyo sa loob ng relocation site. Ayon sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap-Southern Tagalog (KADAMAY-ST), tulad ng iba pang mga relocation sites, pangunahing suliranin ng mamamayan sa lugar ang substandard na mga materyales at pagkakagawa ng mga bahay, kawalan ng maayos na linya ng kuryente at ang kawalan ng hanapbuhay ng mga residente. 

---

People’s Summit, inilunsad sa unang taon ni Duterte 

Daan-daang mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ang nagtipun-tipon sa Southern Tagalog People’s Summit sa Cabuyao, Laguna noong Hunyo 30, ang unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa estado poder. Sa naturang programa, ipinahayag ng mamamayan ang kanilang pagkadismaya dahil sa kawalan ng mga saligang pagbabago sa bansa. Anila, bigo ang mamamayang makamtan ang pambansa-demokratikong pagbabago, bagkus ay nagpapatuloy pa rin ang kahirapan ng mamamayan. Tampok sa panawagan nila ang pagwawakas ng batas militar, ang pagwawakas sa “endo” at ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Balitang TO

Balitang TO

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Serye ng mga aksyong militar sa Laguna, matagumpay 

Binigwasan ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Cesar Batralo Command-BHB Laguna ang berdugong 80th IBPA. Noong Hulyo 25, ganap na alas-5:30 ng umaga, hinaras ng isang yunit ng CBC ang kaaway. Dalawa ang patay habang sugatan ang tatlo sa hanay ng sundalo. 

Ligtas namang nakaatras ang Pulang hukbo nang walang kaswalti. 

Kinagabihan, pinasabugan naman ng BHB ang mga elemento ng Regional Public Safety Battalion (RPSB)-4A sa Brgy. Mahipon, Cavinti. Isa ang napatay na pulis. 

Bago ito, hinaras ng isa pang yunit ng CBC ang mga elemento ng RPSB sa Brgy. San Antonio, Kalayaan, Laguna noong Hulyo 20, ganap na alas-10:30 ng gabi kung saan isang pulis ang sugatan. 
Samantala, hinaras naman ng mga Pulang mandirigma ang ditatsment ng CAFGU sa Brgy. Piit, Majayjay noong Hulyo 23. Ang mga elemento ng CAFGU at 80th IBPA ay nagsisilbing upahang security guard ng isang pribadong negosyo para supilin ang pakikibaka ng mamamayan sa lugar. 

4th Marine Battalion Landing Team, binigwasan ng BHB Palawan 

Isang elemento ng 4th MBLT ang patay sa operasyong isnayp ng isang yunit ng Bienvenido Vallever Command noong Hulyo 20 sa Bataraza, Palawan. 

Bago ito, pinasabugan naman ng isa pang yunit ng BVC ang isang M35 military truck ng 4th MBLT sa Bono-bono Village sa pareho ring bayan noong Hulyo 18. Isa ang patay at isa pa ang sugatang elemento ng Philippine Marines. 

Noong Hulyo 19, napaslang ang dalawang opisyal ng Philippine Marines sa isang aksyong militar ng Pulang hukbo sa Brgy. Magara sa bayan ng Roxas. Kinilala ang mga napaslang bilang sina Sgt. Joene Galiste at Sgt. James Melchor Porol. 

Mas maaga pa rito, noong Hulyo 10 ay naglunsad ng operasyong isnayp ang mga elemento ng BVC laban sa 4th MBLT sa bayan ng Brooke’s Point. Ang 4th MBLT ng Philippine Marines ay walang-humpay na naglulunsad ng operasyong militar sa mga bayan ng Brooke’s Point at Bataraza na nagdudulot ng dislokasyon at takot sa mga katutubong Palaw’n.

Operasyong isnayp sa Mindoro 

Inisnayp ng mga Pulang mandirigma ang mga elemento ng 4th IBPA sa Brgy. Morente, Bulalacao, Oriental Mindoro. Ang pasistang 4th IBPA ang naglunsad ng walang habas na aerial bombing at strafing sa Bulalacao noong Marso 30 matapos ang labanan sa pagitan ng BHB at militar. 

Sa gitna ng tumitinding mga pag-atake sa balangkas ng Oplan Kapayapaan at todo-gerang kampanya laban sa rebolusyonaryong kilusan, matagumpay na nakapaglunsad ng mga kontra-opensiba at aksyong pamamarusa ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa rehiyong Timog Katagalugan bilang salubong na putok sa ikalawang SONA ni Duterte.

Mga aksyong militar, matagumpay na inilunsad ng BHB Quezon 

Sa mismong araw ng SONA ni Duterte, matagumpay na inisnayp ng mga elemento ng Rosario Lodronio Rosal-Mt. Sierra Madre Command ang isang yunit ng berdugong 76th IBPA sa Mauban, Quezon. 

Isang korporal ang napatay sa operasyon. Samantala, pinarusahan ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon noong Hulyo 15 ang RTY Construction Company sa Brgy. Tan-ag Ibaba, sa bayan ng Lopez. 

Sinunog ng mga Pulang mandirigma ang isang Hitachi pay loader, dalawang Isuzu mini dump truck, isang Isuzu truck concrete mixer, isang Isuzu elf truck, dalawang Robin generator sets, tatlong Robin plate compactor sets, tatlong Robin mixer engine, at isang Robin concrete cutter. Sa parehong araw, pinasabugan naman ng isa pang yunit sa ilalim ng AMC ang isang M35 military truck ng Philippine Air Force na minamaneho ng isang A1C Ojer Landicho sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Brgy. Hagakhakin, Gumaca, Quezon. 


-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Bantay Karapatan

Bantay Karapatan

Lider-magsasaka at progresibong elemento sa Quezon, pinaslang 

Pinaslang ng kaaway nito lamang Hulyo 30 si Edgar Tambien, isang empleyado ng munisipyo at caretaker ng sementeryo sa Brgy. Magisian, Lopez. Si Tabien ay kilalang alyado ng progresibong organisasyon ng mga magsasaka sa Lopez na nagsusulong ng kanilang interes sa lupa. 

Samantala, noong Mayo ay pinaslang si Burgos Idaño sa Sityo Umagos, Brgy. Camflora sa bayan ng San Andres. Si Idaño ay kasapi ng progresibong organisasyon ng masang magsasaka at kabilang sa namuno sa pakikibaka ng magsasaka at manggagawang-bukid para sa karapatan sa lupa sa pastuhan ng isang panginoong maylupa sa lugar. 

---

Bungkalan ng mga magsasaka sa TK, sinagot ng pandarahas 

Sapilitang pinalalayas ng mga elemento ng 731st Combat Group ng Philippine Air Force ang mga magsasaka sa Brgy. Coral ni Lopez sa Calaca, Batangas noong Hulyo 6. Tugon ito sa pagbawi ng mga magsasaka sa 70 ektaryang sakahang inagaw sa kanila ng panginoong maylupang si Louis Lopez sa ilalim ng dating rehimeng US-Aquino. 

Noong Hulyo 3, marahas na binuwag ng mga pribadong goons ni Federico Campos III ang kampuhan ng mga magsasaka at mangingisda ng Sityo Balakbakan, Brgy. Laiya Aplaya sa San Juan, Batangas. Tinamaan ang dalawang myembro ng Haligi ng Batangenyong Anakdagat nang paputukan ang itinayo nilang kampuhan. 

Pinasok ng mga tauhan ni Campos ang kampuhan at itinapon ang pagkain ng mga magsasaka. 
Mula pa noong 2014 ay sapilitang pinalalayas ni Campos ang may 600 magsasaka at mangingisda sa Balakbakan upang gawing resort ang kanilang lugar. 

Sa Quezon, iligal na inaresto ng mga pulis si Roldan Tayactac, isang tenante sa Hacienda Uy sa kanyang bahay sa Brgy. Camflora, San Andres noong Hulyo 4. Inakusahan siyang magnanakaw ng niyog sa sariling niyugang inaalagaan niya. 

Pinakawalan din si Tayactac dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa kasalukuyan, patuloy na ginigipit si Tayactac at iba pang mga magsasakang nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa sa Hacienda Uy. 

Dinahas naman ng mga armadong tauhan ng panginoong maylupa ang mga magsasaka ng Hacienda Puyal sa Brgy. Pacabit, Catanauan, Quezon. 

Sapilitan silang pinalalayas sa kanilang mga sakahan sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanilang magtanim, mag-ani ng kanilang mga pananim at pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso. 
Samantala, sapilitan ding pinalayas ng 100 pulis at gwardya ang mga nagkakampuhang magsasaka sa lupaing inaagaw ng pamilyang Almeda sa Brgy. 9 Payompon, Mamburao, Occidental Mindoro noong Hunyo 26. 

Giniba ng mga pulis at mga gwardya ang 20 kubo ng mga magsasaka at katutubong naghawan at nagtanim sa limang ektaryang lupang nararapat na sa kanila. 

---

Solidarity mission, ginipit ng militar 

Ginipit at hinaras ng mga elemento ng Philippine Air Force at mga pribadong gwardya ang mga delegado ng Solidarity Mission sa Talibayog, Calatagan, Batangas. 

Layunin ng aktibidad na mag- imbestiga at isadokumento ang nagpapatuloy na mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayang lumalaban sa pagmimina ng limestone ng Asturias Mining Corp sa 2,000 ektaryang lupain. 

Noong Hunyo 3, pinaslang ng hindi kilalang mga lalaki ang lider ng komunidad na si Lito Casalla. Progresibong doktor, pinaslang sa Cavite Pinaslang ng mga ahente ng reaksyunaryong gubyerno si Dr. George R. Repique, Jr, Provincial Health Officer ng Cavite at kasapi ng Health Alliance for Democracy. Binaril siya sa labas ng General Emilio Aguinaldo Medical Hospital noong Hulyo 11. Si Repique ay aktibo sa pakikibaka para sa mas mahusay at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. 

---

Mga kasapi ng SABARA, patuloy na dinarahas 

Hinaras ng mga pulis ang mga kasapi ng SABARA-KADAMAY noong Hunyo 14. Nagpaikot- ikot ang mga pulis sakay ng mga motorsiklo sa barikada ng SABARA sa Southville 5A, Biñan, Laguna at kinakuhanan ng larawan ang mga lider at kasapi nito. Nilalabanan ng SABARA-KADAMAY ang 
nakaambang pagpapalayas sa mga residente ng Southville 5A na hindi papasa sa hindi makatwirang screening ng National Housing Authority at lokal na pamahalaan ng Biñan, Laguna. 

Bago ito, nagpalabas ng tindig ang National Anti-Povery Commission na dapat nang ibigay sa kasalukuyang residente ng Southville 5A ang kanilang mga tinitirhang bahay. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Mga aktibidad bago ang SONA ni Duterte

Mga aktibidad bago ang SONA ni Duterte

Balita | Kalatas | Hulyo 2017

Inilunsad ng mamamayan ng TK ang Bigkisan para sa Pambansa-Demokratikong Pagbabago sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan-Southern Tagalog (BAYAN-ST). Sa ilalim ng temang “Lakbayan para sa pambansang demokrasya, bigkisan laban sa pasismo ng estado!” nagmartsa ang mga sektor mula sa iba’t ibang probinsya ng rehiyon upang ihatid ang kanilang mga panawagan sa ikalawang State of the Nation Address ni Duterte. Itinampok ng mga lakbayani ang Pugita ng Lagim, ang effigy na nagsasalarawan sa imperyalismong US bilang isang pugita na mahigpit na hinahawakan ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga galamay nito sa burukrasya. 

Nagsimula ang lakbayan noong Hulyo 20 sa Biñan, Laguna, kasabay ng State of the Region Address kung saan inilahad ang kalagayan ng mamamayan ng TK matapos ang unang taon ni Duterte sa estado poder. Noong Hulyo 21 ay mainit na sinalubong ng mga taga-National Capital Region ang mga lakbayani mula TK. Sinalubong naman ng lakbayan ang mga delegasyon mula pa sa Mindanao sa US Embassy noong Hulyo 22. Subalit bago pa man makarating sa embahada ay mabilis na hinarang ng mga pulis ang mga nagpoprotesta. 

Noong Hulyo 23, tinungo ng lakbayan ang Department of National Defense sa EDSA kung saan ipinanawagan nilang wakasan na ang batas militar sa Mindanao at itigil ang walang habas na pambobomba at paglabag sa karapatang pantao na nagdulot ng pinsala sa buhay, kabuhayan at mga ari-arian ng mamamayan. Sinunog nila ang mga litrato nina Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Council Adviser Hermogenes Esperon at AFP Chief-of-Staff Eduardo Año upang ipakita ang kanilang galit sa mga utak ng pagpapatupad ng batas militar at pagsabotahe sa usapang pangkapayapaan. 

Kinaumagahan, nakiisa ang lakbayan sa libu-libong mamamayang nagmartsa patungong Batasan upang ihayag ang tunay na kalagayan ng bayan at singilin ang rehimeng Duterte sa mga militarista at kontra- mamamayang patakarang ipinatupad nito laban sa mamamayan. 


-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Mga Tampok na Balita

Fil-Am Friendship Day, sinalubong ng kilos-protesta

Sinalubong ng kilos-protesta ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang paggunita sa tinaguriang Filipino- American Friendship Day. Pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan-ST at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) ang pagkilos sa Sta. Rosa, Laguna noong Hulyo 4. 

Kinundena nila ang patuloy na pangangayupapa ng reaksyunaryong gubyerno sa imperyalistang among US. Tinuligsa nila ang pagpapatuloy ng iba’t ibang mga tagibang na patakarang ipinataw ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga papet nito tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga patakarang neoliberal sa ekonomiya at ang kasalukuyang batas militar sa Mindanao. 

Ayon kay Allan Bagas, tagapagsalita ng PAMANTIK-KMU, ang mga neoliberal na patakaran ng imperyalismong US ang dahilan ng malaganap na kontraktalisasyon sa bansa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at mahal na serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pabahay at kalusugan. 
Tinuligsa naman ng BAYAN-ST ang kawalan pa rin ng saligang pagbabago sa bansa sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ayon kay Diane Chavez, tagapagsalita ng BAYAN-ST, tumindi ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan dahil sa mga ipinatutupad na patakaran at kampanya ng rehimeng Duterte, tampok sa mga ito ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao, militarisasyon sa kanayunan at gera kontra-droga. 

---

Kampuhan ng mga magsasaka sa Quezon, matagumpay na itinayo 

Matagumpay na itinayo ang apat na kampuhan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid sa iba’t ibang hacienda sa lalawigan ng Quezon noong Hulyo 2. Kabilang dito ang Hacienda Uy at Matias sa mga bayan ng San Andres at San Francisco, at ang Hacienda Puyal at Lupang Gancayco sa bayan ng Catanauan. 

Pangunahing iginigiit ng masang magsasaka sa mga haciendang ito ang karapatan sa lupa na dekada na nilang binubungkal. Biktima sila ng pagpapalayas sa lupain, di-pantay na hatian sa ani, paninira ng pananim, usura, panggigipit at pananakot ng mga bayarang goons at bantay ng panginoong maylupa at iba pang pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Bukod pa rito ang panlilinlang ng dilawang organisasyon tulad ng Kilusang Magbubukid sa Bondoc Peninsula (KMBP). 

Ani Marcus Banching, tagapagsalita ng Pangkalahatang Samahan ng Magsasakang Tenante sa San Francisco, Quezon (PSMT- SFQ), “Mahigit 30 taon nang nagbubugta at naninirahan ang mga lehitimong tenante sa loob ng Hacienda Matias. Pasakit sa mga magsasaka ang CARP/CARPer o CLOA, gayundin ang mga huwad na samahan tulad ng KMBP.” 

---

Mga relocatees sa Santa Rosa Ville, nagprotesta 

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga relocatees sa Santa Rosa Ville noong Hulyo 20. Ipinapanawagan nila ang pagtugon sa kawalan ng maayos na serbisyo sa loob ng relocation site. Ayon sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap-Southern Tagalog (KADAMAY-ST), tulad ng iba pang mga relocation sites, pangunahing suliranin ng mamamayan sa lugar ang substandard na mga materyales at pagkakagawa ng mga bahay, kawalan ng maayos na linya ng kuryente at ang kawalan ng hanapbuhay ng mga residente. 

---

People’s Summit, inilunsad sa unang taon ni Duterte 

Daan-daang mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ang nagtipun-tipon sa Southern Tagalog People’s Summit sa Cabuyao, Laguna noong Hunyo 30, ang unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa estado poder. Sa naturang programa, ipinahayag ng mamamayan ang kanilang pagkadismaya dahil sa kawalan ng mga saligang pagbabago sa bansa. Anila, bigo ang mamamayang makamtan ang pambansa-demokratikong pagbabago, bagkus ay nagpapatuloy pa rin ang kahirapan ng mamamayan. Tampok sa panawagan nila ang pagwawakas ng batas militar, ang pagwawakas sa “endo” at ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. 
-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com