Category Archives: Uncategorized

Pagpupugay sa Ika-53 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan at mga kabataang sumusunod sa yapak ni Andres Bonifacio! Kabataan, Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Press Statement

Patnubay de Guia

National Democratic Front- Southern Tagalog

November 30, 2017

 

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinaaabot ng National Democratic Front-ST sa ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan, ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga kabataan at sa patuloy nitong pagbabandila ng pambansa-demokratikong pakikibaka sa buong bansa.  Kasabay nito, ipinagdiriwang din ang ika-154 kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio, isang kabataang manggagawa na malaki ang naging papel sa pangunguna sa pagsusulong ng armadong pakikibaka sa pagpagpapalaya ng bayan laban sa mga kolonyalistang Espanyol.

 

Tulad ni Andres Bonifacio, iniambag ng marami pang mga kabataan sa buong bansa  ang kanilang talino, lakas at buhay sa pagpapatunay ng hindi nagmamaliw na katumpakan ng armadong pakikibaka upang maibagsak ang mga naghaharing-uri. Marapat lamang na dakilain at tularan ang naging buhay at pakikibaka ng mga tulad nina Ian Maderazo, Rizalina Ilagan, Lester Barrientos, Joemar Resureccion, John Paul Aringo, John Eric Perey, Jeramie Garcia at marami pa. Sa panahon ngayon, patuloy na dumarami ang kabataang kasapi ng New People’s Army. Higit pa itong madaragdagan dahil sa lumalalang krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal sa ilalim ng rehimeng US-Duterte.

 

 

Para sa mamamayan, si Duterte, ang AFP at ang US ang mga tunay na terorista at hindi ang CPP-NPA-NDF. Simula’t sapul, nagsilbi sa demokratikong interes ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang rebolusyonaryong kilusan.  Palaging nasa isip ng rebolusyonaryong kilusan ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan at hindi lilikha ng kung anumang ikapapahamak ng mga sibilyan.

 

Sa kabilang banda, higit 13,000  na pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga  ang pinaslang ng rehimeng US-Duterte, mga mamamayang Moro sa  Marawi at katutubong Lumad sa ilalim ng batas militar sa Mindanao, at mga progresibo at rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng all out war  at  Oplan Kapayapaan.   Naghahasik ng takot ang rehimen at ang AFP sa patuloy nitong pandarahas, pambobomba at pangwawasak sa buhay at   ari-arian ng mamamayan na tampok sa mga lalawigan ng Batangas, Mindoro at Palawan.  Maging ang mga ligal at progresibong organisasyon at pagkilos ay sinusupil na ng reaksyunaryong gubyerno at tinatatakan bilang mga prente ng CPP at nahaharap sa  iligal na pag-aresto at pagkakakulong..

 

Sa ganitong sitwasyon, nananawagan ang NDF-ST sa Kabataang Makabayan at buong mamamayan ng Timog Katagalugan na magkaisa upang ibagsak ang rehimeng US-Duterte.  Ipinananawagan ang lubos na paghahanda sa pagharap sa anumang tipo ng panunupil nito sa mga progresibo at rebolusyonaryong alyadong organisasyon ng NDF at  sa mamamayan.  Kamtin natin ang pinakamalawak na suporta ng mamamayang namumuhi sa rehimen at bumuo ng alyansang magpapabagsak dito.

 

Ipamalas ng bawat kabataang makabayan at progresibo ang angkin niyang husay sa pagbibitbit ng mga pambansa-demokratiko at rebolusyonaryong panawagan sa pamamagitan ng pagsapi sa Kabataang Makabayan.  Ngayong anibersaryo ng KM, hinahamon ng NDF-ST ang lahat ng kabataang naghahangad ng pambansang pagbabago at namumuhi sa rehimeng US-Duterte na sumapi sa Kabataang Makabayan at suportahan ang armadong pakikibaka ng mamamayan upang pabagsakin ang malakolonyal at malapyudal na lipunan.

 

Tumitindi na ang mga pasistang atake ng rehimen na maghahatid sa kabataan at buong mamamayan sa landas ng paglaban.  Ipinanawagan ng NDF-ST na ang lahat ng kabataan at buong mamamayan ay tumungo sa kanayunan at sumapi sa pinakamalapit na yunit ng NPA sa kanilang lugar.  Tularan ng bawat kabataang makabayan ang kadakilaan ni Bonifacio at iba pang kabataang martir ng rebolusyon sa pagpupursiging maipagtagumpay ang armadong pakikibaka bilang pangunahing tugon sa panunupil ng estado.

 

Walang ibang sagot ang  nagbibigkis na sambayanan sa kasalukuyang tiranya at nagbabantang diktadura ng rehimeng US-Duterte kundi ang higit na pagpapalakas sa  rebolusyonaryong hanay at pagpapaigting ng digmang bayan.

 

Mabuhay ang Kabataang Makabayan!

Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

 

 

Advertisements

Pagpupugay sa mga Rebolusyonaryong Martir sa Nasugbu, Batangas, Pagbayarin ang rehimeng US-Duterte sa kanyang mga krimen sa mamamayan!

Press Release

Patnubay de Guia

Tagapagsalita

NDF-Southern Tagalog

 

 

Nagpupugay  ang buong rebolusyunaryong kilusan sa Timog Katagalugan sa labinlimang Pulang kumander at mandirigma ng BHB na pinaslang ng pasistang AFP sa Nasugbu, Batangas noong Nobyembre 28, 2017. Habambuhay na dadakilain ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang inialay nilang talino, galing at kakayahan alang-alang sa pagsusulong ng demokratikong interes ng sambayanan.

 

Taos-puso ding nakikiramay ang National Democratic Front- Southern Tagalog sa mga pamilya, kaibigan at kasama ng lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma na nag-alay ng  kanilang natatanging buhay para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan  Walang kaparis na pighati ang nararamdaman ngayon ng mamamayan sa maagang pagpanaw ng mga mahal na kasama.

 

Kaisa ng kanilang mga pamilya at kaibigan ang lahat ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan sa pagdadalamhati. Mananatiling nakaukit sa gunita ng bawat kasama at masang kanilang nakasalamuha ang kanilang mga alaala. Ang kanilang inialay na buhay na kasimbigat ng kabundukan ng Sierra Madre ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng mamamayang nakikibaka para sa tunay na demokrasya at kalayaan.

 

Marapat lamang na paghalawan ng aral ang kanilang mga naging buhay. Tiyak na ang kanilang mga rebolusyonaryong simulain at adhikain ay tatagos sa bawat uring kanilang pinagmulan upang pukawin ang mamamayang kumilos para sa pagtatagumpay ng rebolusyon. Mapagpasya nating ibaling ang ating pagdadalamhati sa patuloy na pagpupunyagi sa ating mga rebolusyonaryong gawain at paigtingin ang ating pakikibaka laban sa rehimeng US-Duterte.

 

Ang pinakamahusay na paraan ng pagbibigay parangal at pagpupugay sa mga martir ay ang pagpapatuloy ng kanilang nasimulan, ang mahigpit na pagtangan sa mga armas na kanilang nabitawan at ang higit pang pagpupunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan pangunahin sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Dapat na ibaling ng mamamayan ang kanilang poot at galit sa kasalukuyang pasistang rehimen na siyang salarin sa pagpaslang ng mga Pulang mandirigma.

 

Ang mga utang na dugo ng rehimen ang siya ring dugong dumidilig sa matabang lupa ng rebolusyon. Tiyak na libu-libong mamamayan ang mapupukaw upang tahakin ang rebolusyonaryong landas tulad ng ating mga bayani. Ang mamamayang nagpupuyos sa galit ang siyang sisingil sa rehimeng US-Duterte para sa lahat ng krimen nito sa sambayanang Pilipino.

 

Pansamantalang kabiguan lamang para sa lahat ng rebolusyonaryo ang naging kamatayan  ng mga Pulang mandirigma sa kamay ng pasistang kaaway. Hindi magtatagal, muling tataglayin ng rebolusyonaryong mamamayan ng Batangas ang ibayong lakas upang tanganan ang mga sandatang nabitiwan ng mga kasamang namartir sa Nasugbu.

 

Hangga’t nananatiling malakolonyal at malapyudal ang lipunang Pilipino sa pamamagitan ng papet na rehimeng US-Duterte, kikilos ang daang libong mamamayan  upang patuloy na ipaglaban at igiit ang kanilang mga demokratikong karapatan. Ang sumasahol na panlipunang krisis at ligalig ang siyang pangunahing matutulak sa mamamayan upang isulong ang tunay na panlipunang pagbabagong tanging sa pagrerebolusyon lamang makakamit.

 

Mabuhay ang lahat ng bayani ng rebolusyong Pilipino!

Mabuhay ang New People’s Army!

Paigtingin ang digmang bayan laban sa pasista at diktador na rehimeng US-Duterte!###

 

 

Pulang saludo sa magigiting na martir ng rebolusyon sa Batangas! Singilin at pagbayarin nang mahal ang mga pwersa ng AFP!

Press Statement

Magdalena Kalayaan

Spokesperson, Cesar Batralo Command-NPA Laguna

November 29, 2017

 

Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang ipinapapaabot ng Cesar Batralo Command-NPA Laguna sa magigiting na 15 Pulang mandirigma ng Eduardo Dagli Command-NPA Batangas na napaslang sa madugong ambus laban sa kanila ng Philippine Air Force noong Nobyembre 28 ng gabi sa bayan ng Nasugbu. Hindi matatawaran ang buhay na inialay ng magigiting na kasama kapalit ng minimithing lipunang malaya, demokratiko at makatarungan. Ituturing silang bayani ng sambayanan at di malilimot sa rebolusyonaryong kasaysayan ng Batangas at buong bansa.

 

Kasabay nito, mariing kinukundena ng CBC-NPA Laguna ang makahayop na pagtrato ng AFP-PNP-CAFGU sa sinumang kasapi ng CPP-NPA-NDF sa ilalim ng Proclamation 360 ni Duterte at mabangis na Oplan Kapayapaan na ipinatutupad ng rehimen. Lalong lumakas ang loob ng mga halimaw na armadong pwersa ng estado na tahasang lumalabag sa karapatang pantao at mga internasyunal na tuntunin sa digmaan sa muling pagsasailalim sa CPP-NPA-NDF sa bansag na “terorista” ng estado. Matatandaang sa nakalipas na mga buwan ay naglunsad ang mga yunit ng AFP-PNP ng aerial bombings at strafing, checkpoints at mga pag-aresto at pagkulong na pangunahing bumibiktima sa ordinaryong mga mamamayan na inaakusahang myembro at/o simpatisador ng NPA. Inilunsad ito matapos ang mga labanan sa pagitan ng mga yunit ng NPA at AFP-PNP sa Batangas. Ang lahat ng ito ay bahagi ng desperadong pakana ng rehimen para durugin ang rebolusyonaryong kilusan at pigilan ang lumalakas na paglaban ng mamamayan.

 

Ngunit gaano man kalupit at kabangis ang maging pamamamaraan ng rehimeng US-Duterte, hindi nito mapipigil ang paglakas ng rebolusyonaryong hanay bagkus ay lalo lamang nitong pag-aalabin ang mapanlabang diwa ng mamamayan. Lalo lamang patitingkarin ng desperadong hakbang ng US at ni Duterte na ang NPA at hindi ang armadong pwersa ng reaksyunaryong estado ang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan.

Nananawagan ang CBC-NPA Laguna sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma nito na itaas ang kapasidad sa paglaban upang biguin ang imbing pakana ng rehimeng US-Duterte at mga armadong pwersa nito. Singilin at parusahan ang lahat ng yunit ng AFP-PNP-CAFGU sa buong probinsya na may mahabang rekord ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Kasabay nito, nananawagan ang CBC-NPA Laguna sa mamamayan ng probinsya na paghandaan, labanan at biguin ang malupit na kontra-mamamayang atake ng Oplan Kapayapaan. Bukas ang mga larangan sa buong probinsya ng Laguna sa sinumang magnanais na magpakupkop at sumampa sa NPA.

KALATAS, SPECIAL ISSUE NOBYEMBRE 2017: Dakilain ang rebolusyonaryong buhay nina Kasamang Armando Teng at Lucio de Guzman

Para mabasa ang buong kwento, bisitahin lamang ang link na ito:

KSpecial_Nov7_02

 


Ang Kalatas ay ang opisyal na pahayagan ng Rebolusyonaryong Mamamayan ng Timog Katagalugan.

KALATAS, OKTUBRE 2017: Buklurin ang sambayanang Pilipino upang ibagsak ang antimamamayan at militaristang rehimeng US-Duterte

Para sa buong detalye, basahin dito:

K1710_re

 


Ang Kalatas ay ang opisyal na pahayagan ng Rebolusyonaryong Mamamayan ng Timog Katagalugan

Pagbati sa pagbatikos ng UPLB sa pamilyang Marcos

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

September 25, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog

 

Pagbati sa pagbatikos ng UPLB sa pamilyang Marcos

Binabati ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang mga estudyante, guro, at kawani ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños na naglunsad ng pagkilos laban sa isinagawang aktibidad ng mga tagasuporta ni Marcos upang dakilain ang diktador sa loob ng kanilang pamantasan.

Sa panahong ito, agresibo ang lahat ng makinarya ng rehimeng US-Duterte upang ipatanggap sa mamamayan ang nakaambang pagpapalawig ng Martial Law sa buong bansa. Samu’t sari rin ang pakana ni Duterte upang baluktutin ang kasaysayan at dakilain ang pasistang diktador na si Marcos.

Kaya naman, marapat lamang na maglunsad ng mga kilos protesta upang maglinaw sa mamamayan hinggil sa mga atrosidad ng Martial Law ng pasistang diktadurang US-Marcos. Dapat ding ilantad ang mga tangka ni Duterte na sumunod sa yapak ng iniidolo niyang si Marcos katulad na lamang ng tatlong gera na inilunsad niya laban sa sambayanang Pilipino, pagkontrol sa lahat ng sangay ng reaksyunaryong gubyerno, at pagpapatahimik ng kanyang mga kritiko pati na rin ang mga kaaway niya sa pulitika.

Kaya naman, nananawagan ang MGC – NPA ST sa lahat ng mamamayan sa rehiyon at sa buong bansa na ilantad at labanan ang pasistang rehimeng US-Duterte. Napatunayan na noong panahon ng diktadurang US-Marcos na tanging sa pamamagitan ng digmang bayan maibabagsak ang isang pasistang rehimen. Kailangang magbuklod ang malawak na hanay ng masang Pilipino upang biguin ang lantay-pasistang atake ng rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng gera kontra iligal na droga, todo gerang Oplan Kapayapaan, Martial Law sa Mindanao at de facto Martial Law sa buong bansa. Dapat ring palakasin ng mamamayan ang Bagong Hukbong Bayan bilang tunay na tagapagtanggol ng interes ng mamamayan sa pamamagitan ng malawakang pagpapasampa ng mga bagong pulang mandirigma, lalo na mula sa kabataang estudyante.###

 

Never again to Martial Law!
Digmang bayan sagot sa Martial Law ng rehimeng US-Duterte!

Labanan ang panunumbalik ng Martial Law sa Pilipinas!

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

Press Statement
September 21, 2017

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Labanan ang panunumbalik ng Martial Law sa Pilipinas!

Kaisa ng mamamayang Pilipino ang Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog sa paggunita sa ika-45 taon ng Martial Law na naghasik ng lagim sa buong bansa. Hinding-hindi malilimutan ng sambayanang Pilipino ang isa sa pinakamadilim na panahong ito sa kasaysayan ng bansa dahil sa walang kaparis na pandarahas ng diktadurang US-Marcos sa mamamayang nakikibaka para sa kanilang demokratikong karapatan at sambayanang Pilipino.

Sa Timog Katagalugan, naranasan ng mamamayan ang lupit ng pasismo ng estado sa ilalim ng diktadurang US-Marcos. Kabi-kabilaan ang pandurukot, pagpaslang at tortyur sa hanay ng mamamayan sa imbeng layuning patahimikin at supilin ang galit at pag-aaklas ng sambayanan. Ito ang naging mitsa sa pagputok ng laban ng mamamayan sa diktadura. Ito rin ang nagbunsod ng patuloy na pagdami ng bilang ng mga sumasalig at sumusuporta sa rebolusyon at pagdagsa sa kanayunan ng mga kabataan at aping mamamayan upang sumanib sa New People’s Army (NPA).

Ang mga karanasang ito ay nakatatak na sa kasaysayan at hindi malilimutan ng mamamayang Pilipino sa kabila ng mga buktot na pakana ng pasistang rehimeng US-Duterte na ibaon ito sa limot, kasabay ng paglibing sa diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani. Kabaliwan at malaking pang-iinsulto sa sambayanan ang ginagawa ni Duterte na pagdakila sa isang diktador at pagsunod sa kanyang mga yapak gayong pinatunayan na ng kasaysayan ang pagbagsak nito sa kamay ng lumalabang sambayanang Pilipino.

Hinding-hindi matitinag ni masisindak ang sambayanang Pilipino sa pananakot ni Duterte gamit ang banta ng Martial Law sa pambansang saklaw. Tiyak na matutulad ang rehimeng US-Duterte sa sinapit ni Marcos. Patuloy siyang mahihiwalay sa mamamayan habang unti-unting nalalantad ang kanyang tunay na kulay at motibo sa walang habas na pagpatay sa ngalan ng gera-kontra-iligal na droga, all-out war at gera-kontra-terorismo. Ang kaliwa’t kanang pamamaslang ang nagpapaalab sa galit ng sambayanang Pilipino.

Patuloy na itataguyod ng nagngangalit na sambayanan ang pambansa-demokratikong rebolusyon at lalabanan ang pasismo, diktadurya at batas militar ng rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng digmang bayan. Mahigpit na magbabantay, magmamatyag at lalabanan ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang bawat pakana ng rehimeng US-Duterte na ipailalim sa Martial Law ang buong bansa.

NEVER AGAIN to Martial Law!
Digmang bayan sagot sa Martial Law ng rehimeng US-Duterte!
Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang mamamayang nakikibaka at ang sambayanang Pilipino!