Category Archives: Statements

Pagkondena ng MGC sa paninira ng Malakanyang kay Ka Joma

Press Statement
July 7, 2018
Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Hindi magkantututo ang Malakanyang sa pagsagot at paglabas ng kung anu-anong mga pahayag laban sa rebolusyonaryong kilusan para lamang ipagtanggol ang kanyang among pasista at tiranikong si Rodrigo Duterte. Pilit nilang sinisiraan si Kasamang Jose Maria Sison, ang punong tagagpagtatag ng CPP-NPA-NDFP, sa harap ng mamamayang Pilipino. Ang huling pahayag ng parrot na si Harry Roque na wala umanong kakayahan si Ka Joma na patalsikin si Duterte at ang pagsalaula ng mangmang na si Paolo Duterte sa dalisay na tungkulin ng mga komunista ay patunay sa kahangalan at kawalang-muwang nito sa takbo ng pakikibakang Pilipino. Lumilitaw rin ang matinding takot ng gobyernong Duterte sa kakayahan ng rebolusyonaryong kilusan na pamunuan ang mamamayan tungo sa pagpapabagsak nito.

Hindi si Joma ang magpapatalsik sa gubyernong Duterte kundi ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino na sawa at galit na sa mga kasinungalingan ni Duterte. Mismong si Duterte at ang kainutilan ng kanyang reaksyunaryong estado ang lumilikha ng paborableng sitwasyon upang maging katotohanan ang pagpapabagsak ng kanyang rehimen.

Ang masigla at papalakas na kilusang masa sa kanayunan at kalunsaran ang magtutulak na mahiwalay ang rehimeng US-Duterte. Sa araw-araw, unti-unting nahuhubaran at lumilitaw ang tunay na mukha at pagkatao ni Duterte sa harap ng lumalalang krisis pang-ekonomiya at pampulitika sa bansa.

Patuloy na nalalantad ang anti-mamamayan at maka-imperyalistang katangian ng rehimeng US-Duterte dahil sa pagpabor nito sa malalaking burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa, at amo niyang imperyalismong US. Ipinatupad ni Duterte ang mga anti-mamamayang batas tulad ng Build, Build, Build, TRAIN Law, Jeepney Modernization, at iba pang mga neoliberal na patakaran sa ekomomiya habang pasismo ang itinutugon sa bawat mamamayang umaaklas sa tabing ng gera-kontra-iligal na droga at gera laban sa terorismo, all-out war at de-facto Martial Law. Ang sobrang pahirap na idinulot ng rehimen ang nagtutulak sa mamamayang Pilipino na umaklas at lumaban sa umiiral na mapang-api at mapang-aliping reaksyunaryong estado.

Sa saliw ng patuloy na paglakas ng armadong rebolusyon sa pamumuno ng CPP-NPA-NDFP, tiyak na maibabagsak sambayanang Pilipino ang pasista, tiraniko at berdugong paghahari ng rehimeng US-Duterte. ###

Advertisements

Pahayag ng MGC-NPA ST sa aktibong depensa ng NPA – Mindoro

Press Statement
July 1, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Binabati ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang isang yunit ng Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro sa matagumpay nilang pagbigo sa marahas na pag-atake ng 76th Infantry Battalion of the Philippine Army noong Hunyo 28, bandang ala-1 y medya ng hapon sa Sitio Kamanganan, Brgy Pinagturilan, Sta. Cruz, Occidental Mindoro. Magiting na nilabanan at binigo ng mga Pulang mandirigma ang nagpapatuloy na operasyong inilulunsad sa mga bayan ng Sablayan, Mamburao, Paluan, Sta. Cruz at Abra de Ilog. Ligtas na nakaatras nang walang pinsala ang mga kasama habang parang asong ulol na naghahagilap ang mga berdugong AFP kung saan gumamit pa sila ng tatlong attack helicopter laban sa magigiting na Pulang mandirigma.

Ang mga operasyong militar na inilulunsad sa buong Mindoro at sa buong bansa ay bahagi ng plano ng AFP-PNP na lumpuhin at pahinain ang CPP-NPA sa loob ng 3 buwan. Patuloy ang rehimeng US-Duterte sa kanyang baliw na pagtatangka na lipulin ang rebolusyonaryong kilusan subalit pinatunayan na sa ilang nagdaang rehimen na pawang nangabigo at walang kahihiyang hinimod ang kanilang sariling idinurang pagyayabang.

Muling patutunayan ng buong rebolusyunaryong pwersa sa rehiyon at sa buong bayan na mauuwi sa kabiguan ang kahangalan at terorismo ng estado laban sa sambayanang Pilipino. Anumang makabagong kagamitan ang gamitin nila laban sa rebolusyonaryong kilusan, hinding hindi nila magagapi ang mas makapangyarihang sandata na digmang bayan na kayang pabagsakin ang kahit sinumang tiranikal at pasistang diktadurya.

Nanawagan ang Melito Glor Command sa lahat ng command at yunit ng NPA at mamamayan sa Timog Katagalugan na biguin ang anumang kabaliwan ng rehimeng US-Duterte at AFP-PNP na durugin at lipulin ang rebolusyunaryong hanay sa rehiyon at sa bansa.

Dalawang taon ng rehimeng US-Duterte: mga taon ng ibayong kahirapan, korupsyon at panunupil at terorismo sa mamamayan

June 30, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front- Southern Tagalog

Naninindigan ang National Democratic Front- Southern Tagalog (NDF-ST) na ang dalawang taong panunungkulan ni Rodrigo Roa Duterte ay mga taon ng ibayong pagpapahirap at panunupil sa mamamayan. Sa buong panahong nakaupo sya sa estado poder, ang pagpapataw ng mga anti-mamamayang patakaran tulad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law, pamamahalang batbat ng korupsyon, pagtutulak na mapalawig ang kanyang termino sa pamamagitan ng charter change at pagpapakita ng kawalang sinseridad sa peace talks lamang ang kanyang pinagkaabalahan. Gamit ang martial law, mahigit nang isang taon na ipinapataw ni Duterte ang kanyang kamay na bakal sa buong isla ng Mindanao, kasabay ng pag-iral ng de facto martial law sa natitirang bahagi ng bansa. Ito ang mga taon ng pagpapakasasa niya sa kapangyarihan at pagsunod pa rin sa interes ng imperyalismong US at mga naghaharing-uri sa bansa.

Ibinaon lang ni Duterte sa limot ang lahat ng mga binitawan niyang pangako noong nangangampanya pa lamang sa pagpapatindi ng mga neoliberal na patakarang dati nang humahambalos sa mamamayan. Sa katunayan, sa islogan nyang “change is coming”, ang naranasan lang ng sambayanan na pagbabago ay ang paglala ng krisis, kahirapan at kagutuman sa ilalim ng mga programa nito sa ekonomya na Dutertenomics lalo nang ipinatupad nya ang dagdag-pasaning TRAIN Law. Habang sumisirit ang presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo dahil sa TRAIN, patuloy naman ang pagbaba ng sahod ng mga manggagawa na kulang na kulang para tustusan ang kanilang pang-araw-araw na mamumuhay. Habang patuloy namang kinahaharap ng mga manggagawa ang kontraktwalisasyon na pinalala pa sa pamamagitan ng DO 174 at walang silbing EO 51.

Samantala, wala ni isa man lang naging hakbang si Duterte upang malutas ang malaon nang suliranin ng mga magsasaka sa lupa. Higit na bumababa ang presyo ng kopra at buong niyog laluna sa Quezon habang hindi pa rin ibinabalik sa mga magniniyog ang coco levy funds na malaon na nilang ipinaglalaban. Ganundin ang presyo ng palay, saging, gulay at iba pang produktong bukid ng mga magsasaka. Kasabay nito, pinaiigting ang malawakang pangangamkam at pagpapalit-gamit ng mga lupain sa rehiyon upang bigyang-daan ang mga proyektong ekoturismo, renewable energy, at mga minahan.

Bibigyang-daan naman ng pederalismo ni Duterte ang pagkokonsentra ng kapangyarihan sa kanya at pagpapalawig ng kanyang termino. Higit lamang nitong palalakasin sa kanyang pangingibabaw bilang diktador ang rehiyunal na reaksyunaryong pamahalaan, na pinagpupugaran ngayon ng mga dinastiya at burukrata kapitalistang kasabwat ang mga malalaking mamumuhunan na magtatayo ng mga proyektong pang-imprastraktura sa balangkas ng grandyoso nyang programang Build Build Build.

Sa inilunsad nitong todo-gera para supilin ang NPA sa ST, malawakan ang naging panghahalihaw ng mga pwersa ng militar, pambobomba at strafing laluna sa Quezon, Batangas, Mindoro at Palawan. Talamak din ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan sa rehiyon kung saan umabot na sa 16 ang biktima ng extra-judicial killings, 84 ang kaso ng iligal na pag-aresto at 29 ang kaso ng iligal na detensyon sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Bukod sa pananalasa ng AFP-PNP-CAFGU, pinahintulutan din ng rehimen ang pagpapakawala ng US ng mga sundalo nito sa bansa sa nagpapatuloy na mga balikatan exercises. Sa Palawan, nananatili ang interbensyong militar ng US sa hindi naglubay na pagpasok ng mga sundalo nito at pagbabase sa Ulugan Bay.

Pinalubha lamang ni Duterte ang paghahasik ng lagim ng kanyang tatlong gera na Oplan Tokhang laban sa mamamayan, batas militar laban sa mga Moro at mamamayan ng Mindanao at Oplan Kapayapaan laban sa rebolusyonaryong kilusan. Habang tuluyan na nitong pinigilan ang muling pagbubukas ng peace talks sa NDFP na magbubunga na sana ng kasunduang Comprehensive Agreement for Socio-Economic Reforms para sa tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon.

Pinalala lamang ni Duterte ang kasalukuyang makalonyal at malapyudal na lipunan sa hindi paglutas sa mga batayang suliranin ng mamamayan na sinisikap resolbahin sa pamamagitan ng peace talks. Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayang Pilipino na singilin si Duterte sa mga bigo niyang pangako ng pagwawakas ng kahirapan at sa pagpapataw ng anti-mamamayan, neoliberal at dagdag-pasaning mga polisiya. Kasabay nito, kastiguhin at pagbayarin ang pasistang pwersa ng estado sa kanilang krimen ng paghahasik ng pandarahas, pamiminsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayan at pananabotahe sa peace talks.

Ang dalawang taong pagpapahirap ng rehimeng US-Duterte ang lalong nagbibigay-katwiran sa mamamayan upang makibaka at magsulong ng rebolusyon. Sa gitna ng naglalagablab na poot ng mamamayan, naninindigan ang NDF-ST sa pagpapaigting ng armadong pakikibaka sa kanayunan na tutugon sa panawagan ng sambayanan na pabagsakin ang rehimeng malaon na nilang kinasusuklaman. ###

Paigtingin ang pagsusulong ng digmang bayan sa harap ng muli na namang pagkaunsyami ng peacetalks!

June 29, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front-Southern Tagalog

Nananawagan ang National Democratic Front-Southern Tagalog sa sambayanang Pilipino na higit na paigtingin ang pagsusulong ng digmang bayan sa harap ng muling pagkaunsyami ng peace talks dahil sa iba’t ibang pakana ng rehimeng US-Duterte . Nitong huli, wala nang ibang laman ang bunganga ni Duterte kundi ang islogang “pinalaking lamesa” at pagpupumilit na ilunsad ang pag-uusap dito sa bansa para tabunan ang ginawa niyang muling pagtalikod sa peace talks.

Upang panindigan ang pag-aasta ni Duterte na para diumano siya sa kapayapaan at patuloy na pagtakpan ang layunin nitong bitagin sa walang-taning na ceasefire at pagdis-arma sa mga yunit ng NPA habang nakabinbin muli ang pagsisimula ng formal talks, maingay na ipinanawagan ngayon ni Duterte ang islogang “pinalaking lamesa” bago ituloy ang peacetalks. Sa “pinalaking lamesa” ni Duterte nais nitong isama ang mga tinatawag nitong “stakeholders” na mga naghaharing-uring may-ari ng malalaking mga negosyo, mga panginoong maylupa, mga burukrata, mga militar at pulis atbp. Magpapakana ang rehimeng US-Duterte ng isang engrandeng palabas na mga anti-demokratiko at anti-mamamayang “konsultasyon” upang lutuin ang isang opinyong publiko laban sa armadong pakikibaka at para isantabi ang pag-uusap hinggil sa mga saligang dahilan ng armadong tunggalian sa bansa—ang monopolyong kontrol sa lupa na nagdudulot ng kawalan ng pambansang industriyalisasyon.

Labag sa mga nauna nang mga napirmahang kasunduan sa peace talks ang “pinalaking lamesa” ni Duterte. Sinasagasaan nito ang mga nilalaman ng The Hague Joint Declaration na nilagdaan noon pang panahon ng rehimeng US-Ramos at binibigyang katwiran ang lubos na pagtalikod ni Duterte sa peace talks.

Walang interes si Duterte na bigyang alwan ang buhay ng mamamayan. Kitang-kita kung paano nito isinasantabi ang peace talks na nasa yugto na nang pag-uusap hinggil sa mga sosyo-ekonomikong repormang matagal nang karaingan ng mamamayan para sa tunay na panlipunang kaunlaran. Laman ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms ang mga batayang pangangailangan ng mamamayan para sa repormang agraryo, pagpapataas ng produksyon sa agrikultura kasabay ng pagpapaunlad ng mga malalawak na kanayunan na siyang magbibigay-daan sa pag-unlad ng mga batayang industriya sa bansa na magdudulot ng paglikha ng maraming trabaho para sa mamamayan.

Sa harap ng muling pagkaantala ng peace talks, tangan pa rin ng mamamayan ang kanilang mga sandata upang isulong ang kanilang mga adhikain at mga batayang karapatan. Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayan na dapat na puspusang ilantad at labanan ang islogang “pinalaking lamesa” ng rehimeng US-Duterte at ang militaristang ambisyon nitong tuluyan nang tapusin ang peace talks at ipasawalang-halaga ang lahat ng mga nakamit nang tagumpay nito.

Samantalahin ng lahat ang bawat pagkakataon na edukahin ang malaking bilang ng mamamayan sa nilalaman ng Comprehensive Agreement on Socio-economic Reforms at ang mga nauna nang napirmahang kasunduan sa proseso ng peace talks. Kasabay nito dapat na paigtingin ng mamamayan ang kanilang pakikibakang bayan para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Sa huli, tanging sa pamamagitan ng pagtatagumpay ng digmang bayan ganap na makakamit ng mamamayan ang tunay na kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. ###

Pagbati sa Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa matagumpay na aktibong depensa laban sa 85th IBPA!

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

Press Statement
June 16, 2018

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla,
Spokesperson, Melito Glor Command

Pagbati sa Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa matagumpay na aktibong depensa laban sa 85th IBPA!

Binabati ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog ang pagbigwas ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon sa pasistang atake ng 85th Infantry Battalion Philippine Army sa Brgy. Sumilang, General Luna noong Hunyo 15. Muli na namang binigo ng AMC-NPA Quezon ang mga pakana ng mersenaryong 85th IBPA at pinatunayang hindi pagagapi ang hanay ng rebolusyonaryong mamamayan. Mahusay na naisagawa ng mga Pulang mandirigma ang aktibong depensa sa kabila ng tusong atake ng AFP na nag-iwan ng tatlong kaswalti sa mga pasistang sundalo.

Sa kabilang banda, kinukundena ng MGC-NPA-ST ang walang patlang na pagsasagawa ng masaklaw na operasyong kombat ng pasistang militar sa Quezon nang hindi isinasaalang-alang ang mga sibilyan at ang matingkad na panawagan ng sambayanang Pilipino na ituloy ng usapang pangkapayapaan. Aabot sa limang kolum ng mersenaryong tropa ng AFP ang kasalukuyang naglulunsad ng operasyong militar sa mga barangay ng Lavidez, Magsaysay at Sumilang ng General Luna, Malabahay at San Nicolas ng Macalelon at Sta. Maria ng Catanauan.

Lalo lamang lumilitaw ang kawalang interes ng AFP na bigyang-puwang ang pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines. Simula’t sapul, ang AFP ang numero unong mananabotahe ng usapang pangkapayapaan. At ngayong sumisilay ang muling pagbubukas nito, nananatili ang panata ng berdugong pwersa nitong idiskaril ang usapan.

Naninindigan ang rebolusyonaryong kilusan sa pagtatanggol ng karapatan at kabuhayan ng mamamayan. Handa at bukas ang mga Pulang kumander at mandirigma NPA na magbigay-daan sa usapang pangkapayapaan upang maihapag ang mga repormang magbibigay ng mga kongkretong hakbangin sa mga suliranin ng mamamayan sa usapin ng lupa, trabaho, mga batayang karapatan at higit sa lahat ay ang pag-ugat sa dahilan ng armadong pakikibaka.

Nananawagan ang MGC-NPA-ST sa lahat ng yunit ng NPA sa rehiyon na manatiling alerto at laging handa sa aktibong pagsalag sa mga atake ng mersenaryong militar at bigwasan ito sa panahon ng kanyang pananalasa. Walang pag-aalinlangang birahin at isiwalat ang kawalang sinseridad, pagiging tuso at sagad sa butong pasismo ng AFP. Armasan at agapayan ang mga baseng komunidad ng kaalaman sa kahandaan sa pagharap sa walang pakundangang panghahalihaw ng mga berdugo. Ilibing sa sarili nilang mga bitag ang kaaway at ipagtagumpay ang laban ng mamamayang nakikibaka! ###

Manggagawang Pilipino, magkaisa upang wakasan ang kontraktwalisasyon at neoliberal na paghahari sa bansa!

Mayo 1, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front-Southern Tagalog

Nakikiisa ang National Democratic Front-Southern Tagalog sa lahat ng manggagawang Pilipino at mamamayan sa kanilang panawagang kagyat na ibasura ang kontraktwalisasyon at wakasan na ang “endo” sa bansa. Sa okasyon ng pagdiriwang sa Labor Day o Pandaigdigang Araw ng Paggawa ngayong Mayo Uno, nararapat lamang na dakilain ang lahat ng manggagawa ng daigdig na nakibaka at patuloy na nakikibaka para sa kaseguruhan sa trabaho, disenteng trabaho, nakabubuhay na sahod, karapatan sa pag-uunyon, pagwewelga at iba pa. Sa araw ding ito, napapahong singilin ng mamamayang Pilipino ang rehimeng US-Duterte sa pangako nitong ibasura ang kontraktwalisasyon sa bansa.

Sa loob ng halos dalawang taong paghahari ng rehimeng US-Duterte, hindi pa rin naibabasura ang kontraktwalisasyon bagkus ay sinuhayan pa nito at higit na pinalala sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment Order 174. Nananatiling nakapako ang pangako ni Duterteng wakasan ang kontraktwalisasyon, pangakong bukang-bibig nya noong panahon ng eleksyon hanggang pag-upo sa estado-poder.
Sadyang walang balak ang rehimeng US-Duterte na ibasura ang kontraktwalisasyon matapos ipagwalang-bahala ang kautusang inihanda ng iba’t ibang organisasyon ng mga manggagawang magwawakas sa “endo”. Simula’t sapul, hindi ang mga manggagawa ang pinakikinggan ni Duterte kundi ang mga kapitalistang pangunahing nagsasamantala sa murang lakas paggawa at pinapaburan ang neoliberalismong inilalako ng imperyalismong US sa bansa. Hangga’t hindi nakakawala ang Pilipinas sa gapos ng imperyalistang pandarambong at pagsasamantala, mananatili ang mga hambalos ng neoliberalismo tulad ng labor only contracting at iba pang iskema ng pleksibilisasyon sa paggawa. Sa ganitong mga tindig ni Duterte, mahirap nang asahan ang kanyang rehimen na maibsan ang pagdurusa ng mga manggagawang Pilipino.

Sa Timog Katagalugan pa lamang, nagpapatuloy at lalo pang tumitindi ang pakikibaka ng mga manggagawa laban sa kontraktwalisasyon. Mula nang umupo sa pwesto si Duterte, higit pang lumala ang kalagayan ng mga manggagawa. Bagama’t malaki ang ipinamalas na pag-asa ng DOLE at ng kanyang rehimen noong panahon ng peace talks, nagmistulang buladas lamang ang pangakong iregularisa ang libu-libong manggagawang kontraktwal sa rehiyon. Wala pa sa dalawang porsyento ng 29,202 manggagawang denisisyunang dapat gawing regular ang kinilala at niregularisa ng mga pagawaang kanilang pinapasukan. Hanggang sa kasalukuyan, nanatiling 80-90% ng mga manggagawa sa rehiyon ang kontraktwal at ang mga inilalabas na kautusan ng DOLE ay pawang mga pakitang-tao lamang at hindi tiyak na naipapatupad.

Hanggang ngayon, hindi pa rin nireregularisa ang mga manggagawa ng Technol Eight at Sun Logistics, ng Yazaki Torres na may mahigit sa 15,000 manggagawang kontraktwal, mahigit sa 6,000 sa EMI Yazaki sa Cavite habang aabot sa 14,000 sa pagawaan ng Epson sa Batangas.

Sa Takata Philippines, may 3,900 kontraktwal na nakaambang mawalan ng trabaho dahil sa planong pagbebenta nito sa korporasyong Amerikano. Hindi malayong sapitin ng mga manggagawa ng Takata ang nangyari sa mga manggagawa ng MIESCOR (Meralco) sa Sto. Tomas, Batangas nang magsara ito ngayong taon matapos linlangin ang mga manggagawa.

Isang tampok na laban ngayon sa rehiyon ang pakikibaka ng mga kontraktwal na manggagawa ng Coca-Cola Femsa Philippines sa planta nito sa Sta. Rosa, Laguna. Naitulak ng mga manggagawa ng Coca-Cola ang DOLE upang maglabas ng desisyon na gawing regular ang 675 na manggagawang kontratwal ngunit hindi pa rin ito naipapatupad.

Ang napipintong pagbubukas ng peace talks sa pagitan ng NDFP at GRP ang nagbibigay ng pag-asa sa uring manggagawang matugunan ang kanyang mga kahilingan hanggang sa maksimum na ipatupad ang pambansang industriyalisasyon. Laman ito ng ikalawang adyenda sa usapan na Comprehensive Agreement on Socio-economic Reforms (CASER). Ngunit nakasalalay ito sa sinseridad ng rehimeng US-Duterteng tugunan ang hinaing ng mga manggagawa.

Ngayong Mayo Uno, dapat na padagundungin ng lahat ng manggagawa ang kanilang lakas at galit laban sa anti-mamamayan at anti-manggagawang rehimeng US-Duterte. Kailangang igiit nila ang pagpapatuloy ng peace talks at kagyat na pagbubuo ng kasunduan sa repormang sosyo-ekonomiko. Kasabay nito, hindi nila dapat tantanan ang pakikibaka upang tuluyan nang wakasan ang kontraktwalisasyon sa bansa kasabay ng paggigiit na isulong ang pambansang industriyalisasyon na tatapos sa dominasyon ng imperyalismong US sa ekonomiya ng bansa at lilikha ng marami at disenteng trabaho para sa mamamayan.
Batid ng mga manggagawang tanging ang pagtatagumpay ng digmang bayan ang mapagpasyang hakbang ng lahat ng manggagawang Pilipino upang tapusin hindi lamang ang kontraktwalisasyon kundi higit ang dominasyon ng imperyalismong US sa bansa. Upang maging posible ito, kailangang patuloy na sumalig ang uring manggagawa sa kanilang lakas at makiisa sa iba pang inaaping uri upang isulong ang armadong pakikibaka sa kanayunan at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.###

Isulong ang usapang pangkapayapaan at kundenahin ang paparaming krimen ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayan!

Abril 24, 2018

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front-Southern Tagalog

Maalab na pagbati ang ipinapaabot ng National Democratic Front-Southern Tagalog sa buong rebolusyonaryong mamamayan sa rehiyon sa pagdiriwang ng ika-45 na anibersaryo ng pagkakatatag nito. Nararapat lamang na ipagbunyi ng mamamayan ang maniningning na tagumpay na nakamit ng NDFP sa nakalipas na 45 taon mula nang itatag ito noong Abril 24, 1973. Ang mga tagumpay na ito ay ibinunga ng kanilang puspusang pakikibaka para sa tunay na demokrasya at katarungang panlipunan.

Sa kasalukuyan, tumitindi ang panawagan ng mamamayang ituloy ang peace talks sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas at ng NDFP. Mula nang arbitraryong kanselahin ito ni Duterte noong Nobyembre nang nakaraang taon, higit na lumakas ang kahilingan ng mamamayang ipagpatuloy ito sa gitna ng paparaming kaso paglabag sa karapatang pantao ng rehimen.

Nasasalang ngayon ang sinseridad ng rehimeng US-Duterte sa peace talks sa pagdami ng bilang ng mga paglabag sa karapatang pantao. Sa pamamagitan ng konsentradong kapangyarihan ng estado, pilit nitong pinipigilan ang lumalakas na pakikibakang bayan gamit ang iba’t ibang tipo ng pandarahas, panggigipit, pampulitikang panunupil at pamamaslang. Ginagamit nito ang buong lakas ng kanyang armadong pwersa upang maisakatuparan ang pangarap niyang wasakin ang rebolusyonaryong kilusan at ipawalang-saysay ang mga lehitimong pakikibaka ng mamamayan.

Sa rehiyon, mula nang ideklara ang PP 360 at 374 na tusong nag-aakusa sa CPP-NPA bilang mga “teroristang organisasyon”, kumapal at higit na suminsin ang inilulunsad na mga operasyong militar ng mga pwersa ng AFP-PNP-CAFGU. Umabot na sa tatlo ang biktima ng pampulitikang pamamaslang, limang kaso ang sapilitang dinukot, 15 biktima ng iligal na pang-aaresto, 89 na sinampahan ng gawa-gawang kaso at 566 ang biktima ng threat, harrassment and intimidation sa buong rehiyon.

Papatindi rin ang militarisasyong isinasagawa ngayon sa mga bayan ng Calaca, Nasugbu Balayan, at San Juan sa Batangas, sa mga bayan ng Gumaca, General Nakar, Heneral Luna, Lopez, Macalelon, San Andres, San Narciso sa Quezon. Ganito rin sa mga bayan ng Bansud, Bongabong, Bulalacao at Mansalay sa Oriental Mindoro at sa mga bayan ng Abra de Ilog, Magsaysay, Rizal, San Jose sa Occidental Mindoro. Ang mga operasyong ito ang nagbibigay-tabing sa panunupil ng mga pwersang militar sa mamamayang magsasaka at pambansang minorya sa kanayunan.

Bukod sa pagpapataw ng pasistang lagim laban sa nakikibakang mamamayan, nagbibigay si Duterte ng mga prekondisyon sa muling pagtutuloy ng peace talks tulad ang 60-araw ng pagbibigay-palugit sa NPA para magsalong ito ng armas. Pangitang nais lamang nitong ibulid sa kapitulasyon ang buong rebolusyonaryong kilusan. Sa katunayan, nagkakabuhul-buhol ang bibig ng mga kinatawan ng GRP negotiating panel upang pagtakpan ang layuning ito ni Duterte.

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakahanda pa rin ang NDFP para sa pagpapatuloy ng peace talks upang itaguyod ang tunay na kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. Hindi kailanman nagmaliw ang paninindigan ng NDFP sa peace talks upang pag-usapan at resolbahin ang pangunahing mga isyung panlipunang ugat ng armadong tunggalian sa bansa. Kasabay nito ang paggigiit ng pagtataguyod at pagtalima ng reaksyunaryong gobyerno sa nilalaman ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights & International Humanitarian Law (CARHRIHL) at pananagutan ng kanyang mga alipures sa kaliwa’t kanang pagyurak sa buhay at karapatan ng mamamayan. Gayundin, naninindigan ang NDFP alinsunod sa tuntunin sa pagpasok sa peace talks na hindi dapat magpataw ang sinumang panig ng mga prekondisyon bago ang pormal na mga pag-uusap.

Ang tumitinding panunupil ng estado ang higit na nagtutulak sa rebolusyonaryong mamamayang paigtingin ang paglaban sa iba’t ibang tipo ng pasistang panunupil. Hindi sila natitinag sa mga tusong hakbang ng rehimen laban sa kanila.

Kasabay ng paggigiit sa pagpapatuloy ng peace talks, hindi kailanman dapat isuko ng mamamayan ang pagsusulong ng armadong pakikibaka bilang tanging landas sa pagkamit ng tunay na kalayaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. Ang matatagumpay na taktikal na opensibang inilulunsad ng NPA laban sa mga mersernaryo at pasistang militar ang siyang lalong hahamon kay Duterte upang ituloy ang peace talks.

Sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng NDFP, dapat na pahigpitin ng mamamayan ang kanilang pakikibaka para sa kanilang mga demokratikong adhikain at aspirasyon. Kasabay nito, kailangan nilang patuloy na makibaka para sa pagtataguyod ng karapatang pantao at singilin si Duterte at mga pwersa ng 2nd ID ng Philippine Army, 710th SPOW ng Philippine Air Force, Marine Brigade, mga yunit ng PNP sa ilalim ng PNP Regional Command sa CALABARZON at MIMAROPA sa kanilang mga krimen at atrosidad laban sa mamamayan. Dapat na buuin ang pinakamalawak na pagkakaisa ng mamamayan na syang susi sa pagpapabagsak sa pasistang rehimeng US-Duterte at patuloy na isulong ang demokratikong rebolusyon hanggang sa makamit ang kapayapaang nakabatay sa katarungang panlipunan.

Mabuhay ang National Democratic Front!
Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mabuhay ang mamamayang lumalaban!###