Category Archives: Statements

Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

LINK SA VIDEO NG PAHAYAG: https://youtu.be/NOYqKaG0Sv8

Press Statement

August 19, 2017

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

Ang pagkakaupo kahapon ni Maj. Gen. Benjamin Madrigal bilang bagong hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay patunay ng paulit-ulit na kabiguan ng AFP na kitilin ang nag-aalab na pakikibaka ng rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan. Hindi magtatagumpay ang SOLCOM na lipulin ang NPA sa rehiyon kahit ilan pang mukha ng mga berdugong heneral ang ipalit sa pamumuno nito. 

Isang malaking kasinungalingan ang pahayag ni Madrigal hinggil sa papaunting bilang ng mga Pulang Mandirigma ng NPA sa rehiyon. Patunay dito ang patuloy na paglakas ng NPA sa buong rehiyon sa kabila ng marahas na pagtugis ng AFP. Nagpapatuloy ang pag-aarmas at pag-aaklas ng sambayanang Pilipino sa Timog Katagalugan dahil sa patuloy na kahirapang pinalalala ng mga atrosidad ng AFP laban sa nakikibakang mamamayan.
Sa pamumuno ni Madrigal, kahaharapin niya ang galit at dumadaluyong na lakas ng mamamayan sa rehiyon laban sa mersenaryong tradisyon ng AFP. Ito ang nagsisilbing mitsa sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Pulang Hukbo at ibayong pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Tiyak na mabibigo ang SOLCOM at muling mailalagay sa basurahan ng kasaysayan.###
Wakasan ang All-out War ng Rehimeng US-Duterte!

Biguin ang Oplan Kapayapaan!

Labanan ang militarista at awtokratikong pamumuno ng rehimeng US-Duterte!


LINK SA VIDEO NG PAHAYAG: https://youtu.be/0al1F4y5jT8

August 17, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army-Southern Tagalog


Labanan ang militarista at awtokratikong pamumuno ng rehimeng US-Duterte!

Ang hindi pagkumpirma kay Judy Taguiwalo bilang Kalihim ng DSWD (Department of Social Welfare and Development) ay patunay lamang sa tunay na katangian ng CA (Commission on Appointments) at ng buong sistema ng reaksyunaryong gobyerno na isang gobyernong pinatatakbo ng mga oligarko at malalaking burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa at mga ahente nito sa buong burukrasya sa pangunguna ni Duterte. Hindi malayong isa na namang tagapagtaguyod sa interes ng oligarkiya, pasistang mga Heneral  ng AFP at pro-imperyalistang US ang ipapalit ni Duterte sa nabakanteng pusisyon ni Taguiwalo. 

Tulad ni Gina Lopez, walang kasalanan si Taguiwalo kundi ang maging maka-mahirap at maka-mamamayan na taliwas sa interes ng rehimeng US-Duterte. Dahil dito, hindi na rin malayo ang kasasapitan ni Rafael Mariano, Kalihim ng DAR (Department of Agrarian Reform) sa kamay ng CA. Nilulubos na ng rehimeng US-Duterte ang pagiging anti-mamamayan at pro-imperyalista nito sa pagpapatalsik ng mga progresibo sa iba’t ibang sangay at ahensya ng reaksyunaryong gobyerno.

Ipinapakita lamang nito na ang tunay na paglilingkod sa sambayanan ay hindi kailanman magagawa sa loob ng bulok na reaksyunaryong estado. Ang mga tunay na tagapaglingkod ng sambayanang Pilipino ay kailangang gawin ang buong makakaya upang ibagsak ang mapang-api at mapagsamantalang estado ng mga imperyalismong US, malalaking burgesya kumprador at uring panginoong maylupa. Ang mga ito ang ugat ng krisis, kahirapan, pagkabusabos at pagkaatrasado na dinadanas ng sambayanang Pilipino. Nararapat na palitan ito ng tunay na estado ng sambayanang Pilipino. 

Gamit ang kahambugan at kayabangan, walang ibang sinasandigan si Duterte sa pasistang paghahari kundi ang mga pwersang panseguridad ng estado at sa imperyalismong US. Patunay dito ang papalaking bilang ng mga appointees ni Duterte na mga retiradong heneral sa mga susing sangay, kawanihan at kagawaran ng reaksyunaryong gobyerno. Sa ganito, itinatayo ni Duterte ang isang awtoritaryang gobyerno upang malubos ang kanyang paghahari sa bansa sa suhay ng AFP-PNP at amo nitong imperyalistang US. 

Sa tinatakbo ng mga pangyayari sa ilalim ng reaksyunaryong rehimeng US-Duterte, malinaw na walang magandang kinabukasan para sa sambayanang Pilipino. Ang nagbabalat-kayong si Duterte ay patuloy na lulunurin ng mga nakapalibot ditong pro-imperyalista at anti-mamamayang ahente ng US. Nalubos na ang pagkukunwari ni Duterte at tuluyan na itong naging isang halimaw na hari ng mga berdugong militar.  

Hinding-hindi matitinag ang buong rebolusyunaryong hanay sa pamumuno ng CPP-NPA-NDF (Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front). Anumang baluktot at imbeng mga hakbangin ng rehimeng US-Duterte laban sa malawak na masa ng sambayanan ay tiyak na haharapin ng buong nagngangalit at nag-aalimpuyong paglaban ng mga rebolusyunaryong mamamayan. Kailangang patuloy na magmatyag ang sambayanang Pilipino sa anumang pakana ng rehimeng US-Duterte habang hakbang-hakbang na itatayo ang demokratikong gobyernong bayan na tunay na maglilingkod sa mamamayan.###

Itakwil ang huwad na reporma sa edukasyon

Melito Glor Command

New People’s Army
Southern Tagalog

Agosto 14, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog


Itakwil ang huwad na reporma sa edukasyon

Panakip-butas sa malaking problema sa edukasyon ang pagsasabatas ni Rodrigo Duterte ng Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act (free tuition law). 

Hindi nilulutas ng paglilibre ng matrikula ang nakaugat nang problema sa lipunan na neoliberalisasyon maging sa sektor ng edukasyon. Nananatiling komersyalisado, kolonyal at pasista ang sistema ng edukasyon sa bansa. Katunayan, kalakip ng pagsasabatas ng “libreng matrikula”, pinatigil naman ng reaksyunaryong gobyerno ang pagdadagdag ng mga estudyanteng papasok sa mga state universities & colleges sa bansa ayon sa udyok ng mga kapitalista at ekonomista sa gabinete at mga ahensya ng rehimeng US-Duterte. Lalo nitong sinasalaula ang panawagan ng libu-libong kabataang estudyante sa libreng edukasyon matapos ang sunud-sunod na taon ng mga budget cut sa edukasyon. 

Gawin mang libre ang matrikula, nananatili pa rin ang samu’t saring mga bayarin sa loob ng mga pamantasan tulad ng miscellaneous fee, dormitory fee, at marami pang iba. Sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, umaabot sa higit Php2000 ang miscellaneous fee na binabayaran ng mga estudyante. Sa Batangas State University naman, liban pa sa Php4000 kada semestre na miscellaneous fee, may halos Php2000 development fee pa silang sinisingil sa mga estudyante nila sa kabila ng pagdedeklara ng Commission on Higher Education na iligal ito. Dagdag pa, 114 State Universities and Colleges lamang ang saklaw ng libreng matrikula, samantalang higit sa doble pa nito ang bilang ng mga Private Higher Education Institutions na sumisingil ng napakataas na matrikula at iba pang bayarin.

Hindi rin ibinasura ng rehimeng US-Duterte ang K-12 program sa edukasyon na patuloy na nagtatali sa mga kabataan sa labor export policy. Dahil nakatali ang sistema ng edukasyon sa mga neoliberal na polisiya, nakabalangkas rin ang college education na magpalitaw ng mga propesyunal na maglilingkod sa dayuhang interes kung saan ang mga kurso at curriculum ay binalangkas para sa pakinabang ng mga dayuhang kapitalistang bansa tulad ng US.

Ipinagpapatuloy rin ng rehimeng US-Duterte ang tradisyon ng mga nagdaang pasistang administrasyon laban sa mga kabataang nakikibaka para sa libre at de-kalidad na edukasyon. Mahaba ang kasaysayan ng panunupil sa pakikibaka ng mga estudyante nagdudulot ng samu’t saring mga paglabag sa karapatang tao. Hindi pa napapanagot ang salarin sa pagdukot kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño na sina Gen. Jovito Palparan Jr. at Gen. Eduardo Año na ngayo’y hepe ng Armed Forces of the Philippines at tagapagpatupad ng Martial Law sa Mindanao. Pwersahang ibinabalik ni Duterte sa Reserve Officers Training Course (ROTC) ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagsasabatas nito. Dagdag pa, ginigipit ang mga estudyante na malayang makapasok at makakuha ng scholarship kapag hindi pumasa sa drug test bago ang enrollment, isang anyo ng kriminalisasyon sa mga kabataang biktima ng droga sa halip na bigyan ng rehabilitasyon.

Garapalang nililinlang ni Duterte ang mamamayan, lalo na ang kabataan, sa pag-angkin ng kapurihan dito gayong deka-dekada na itong panawagan ng mga kabataaang estudyante. Ang Kabataang Makabayan (KM), Communist Party of the Philippines (CPP) at National Democratic Front (NDF), ang siyang kasama, kaagapay at katuwang ng malawak na hanay ng kabataan sa paggiit ng libreng edukasyon sa mga nagdaang rehimen. Inagaw lamang ito ng rehimeng US-Duterte sa kanyang layuning aluin ang panawagan ng mga kabataang estudyante. Subalit hinding-hindi matatakpan ni Duterte ng anumang reporma sa edukasyon ang tunay na kaganapan sa lipunang Pilipino sa ilalim ng kanyang rehimen: ang kabi-kabilang patayan sa mga digmang inilulunsad niya laban sa mamamayan lalo sa dahas ng Martial Law, ang kurapsyon sa kanyang Dutertenomics, ang mga bigong pangako sa masang anakpawis, ang patuloy na pagpapahirap sa sambayanan sa pamamagitan ng Tax Reform Bill, at ang tuluyang pagyukod sa kapangyarihan ng Imperyalismong US.

Dahil dito, patuloy na hinahamon ng Melito Glor Command ang mga kabataang estudyante na tutulan at labanan ang mga pasista at neoliberal na patakaran ng rehimeng US-Duterte. Patuloy na ipagtanggol ng mga kabataan ang interes ng malawak na hanay ng mga naghihirap na masang anakpawis at magpasampa ng libu-libong Pulang mandirigma sa hukbong bayan.###

Duterte, sagadsaring tuta ng US sa Timog-Silangang Asya

Melito Glor Command

New People’s Army
Southern Tagalog

 
Agosto 14, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog


Duterte, sagadsaring tuta ng US sa Timog-Silangang Asya

Tuluyan nang inalis ni Rodrigo Duterte ang maskara ng pagiging anti-imperyalistang US. Ganap na pinatutunayan ng mga nakaraang pamamahayag nito ang pagiging pro-imperyalismong US at pagiging sunudsunuran nito sa dikta ng sabwatang US-IMF-WB (US-International Monetary Fund-World Bank). Nagsilbing mouth piece na si Duterte ng imperyalismong US sa rehiyong Southeast Asia sa pagkundina sa North Korea sa missile program nito.

Si Duterte ay walang kamuwang-muwang na nagsasalita sa panig ng imperyalistang US bilang isang masunuring tuta. Ito ang tunay na larawan ng pasistang rehimeng US-Duterte kung saan patuloy ang panghihimasok ng imperyalismong US sa mga panloob na usapin sa bansa. Kaiba kay Duterte, si Kim Jong Un ay isang patriotikong lider ng DPRK (Democratic People’s Republic of Korea) na tahasang lumalaban sa imperyalistang US at naghahangad na lubusang makamit ng mga mamayang Koreano ang unipikasyon ng dalawang Korea na pinaghiwalay ng 38th parallel DMZ (Demilitarized zone). 

Lehitimo ang pagpapaunlad ng sandantang nukleyar ng North Korea sa harap ng mga pambu-bully ng US sa lider nitong si Kim Jong Un at mamamayang Koreano upang ipagtanggol ang DPRK at mamamayan nito sa harap ng mga patraydor na atake at mga probokasyon ng gubyernong US. Ang gubyernong US ang numero unong banta sa seguridad at katahimikan ng rehiyong Timog-silangang Asya at ng buong daigdig.

Sa Pilipinas, patunay ang papel ng US sa gera sa Marawi City at buong Mindanao sa tabing ng gera kontra-terorismo. Malaki ang impluwensya ng US sa pagdedeklara ni Duterte ng Martial Law laban sa sambayanang Pilipino. Nagpapatuloy ang panghihimasok nito sa bansa habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa Mindanao. Bahag ang buntot ni Duterte na tahol nang tahol sa bawat kumpas ng Imperyalismong US sa mga nanaisin nito. Ginamit pa nito ang mga sangay ng reaksyunaryong gobyerno upang maisakatuparan ang buktot na layuning kontrolin ang sambayanang Pilipino at patuloy na maitali sa malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan. 

Dahil dito, buong pagmamalaking sinusuportahan ng MGC-NPA Southern Tagalog ang North Korea sa kanilang lehitimong pagpapaunlad ng sandatang nukleyar upang ipagtanggol ang sarili laban sa tusong pakana ng imperyalismong US na ilagay sa pasibidad sa pananalakay ng imperyalistang kapangyarihan ng kanluran.

Nanawagan ang MGC sa lahat ng mamamayang mapagmahal sa kapayapaan na suportahan ang mamamayang Koreano laban sa pambubully ng imperyalismong US – ang numero unong pandaigdigang terorista at kaaway ng sangkatauhan.###

Sa kainutilang sugpuin ang droga sa bansa, MGC NPA-ST, nanawagang magresign si Duterte

LINK SA VIDEO: https://youtu.be/V8jgW2D29h4

August 14, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog

Sa kainutilang sugpuin ang droga sa bansa,
MGC NPA-ST, nanawagang magresign si Duterte 

Tahasan nang inamin ni Duterte ang kawalang kakayahan ng kanyang rehimen na iwaksi ang malaganap na iligal na droga sa buong bansa. Walang kahihiyang inako niya ang kainutilan ng kanyang rehimen na sugpuin ang droga matapos ang mala-trapong pulitikong pag-aastang lilipulin ang problema sa droga sa unang tatlong buwan niya, sa anim na buwan at hanggang ngayon. Dahil dito, marapat lamang na magresign na siya sa pagkapangulo ayon sa kanyang paulit-ulit na sinasabi sa bayan.

Sadyang hindi malilipol ang salot na droga sa bansa dahil walang bayag si Duterte na kalabanin ang mga narko-pulitiko na paulit-ulit niyang pinapangalandakan sa publiko na tukoy na niya at ipahuhuli ang mga ito. Patunay rito ang kawalan ng naaarestong malalaking drug lord na nasa mahabang listahang ipinagmamalaki niya. Maging ang kanyang anak na si Paolo Duterte na sangkot rito, ganun din ang mga paborito niyang opisyal militar sa Bureau of  Customs na may malakas na dudang sangkot sa pagkakapuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu sa bansa ay hindi niya kayang papanagutin. Pawang mga target niya rito yaong mga drug lords o pulitiko na hindi malapit sa kanya. Walang tinutugis ang kanyang rehimen kundi ang mga walang kalaban-labang mga mahihirap na mamamayang biktima ng iligal na droga.

Patuloy ang walang patumanggang pagpatay sa mga kawawang biktima ng droga sa nakakasawang kwentong lumaban kaya napatay habang wala ni isa mang pulis ang napapatay sa maraming Operasyon Tokhang at Oplan Double Barrel Reloaded ng rehimeng US-Duterte. Umaabot na sa kulang sampung libo ang napapatay ng mga pulis sa naturang gera kontra droga at malaganap na extra-judicial killings.

Ginawa niya pang halimbawa ang numero unong tapagpalaganap ng droga sa buong daigdig – ang US – na hindi nagawang pigilan ang paglaganap ng droga sa bansa nito. Subalit kahungkagang lulutasin ito ng US dahil ang negosyo sa droga ay pinagmumulan nito ng pondo sa pagpapalaganap ng “gera kontra-terorismo” at agresyon sa buong daigdig. Ito rin ang naglilikha, nagrerekrut, nagpopondo at nagsasanay ng mga terorista mula sa iligal na drug money. Halimbawa nito ang malaganap na drug cartel sa Colombia sa pasimuno ng Central Intelligence Agency na siya ring pinalalaganap sa Africa, Latin America, South East Asia, Middle East at sa buong mundo. Pinoprotektahan rin nito ang mga sindikato sa droga sa buong mundo bilang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng kanyang maruming gera laban sa sangkatauhan.

Sadyang walang patutunguhan ang panabing na gera kontra droga sa problema ng droga sa bansa. Lalo lamang itong magdudulot ng samu’t saring kaso ng pagpatay sa mamamayan habang pinagkakitaan ng limpak-limpak na salapi ng mga pulitiko at dayuhang sindikato sa droga.

Tulad ng pagkabigo nito sa kanyang gera laban sa iligal na droga, ang kahambugan at kayabangan nitong tatapusin at lilipulin ang buong rebolusyunaryong mamamayan matapos ang gera nito sa grupong Maute na tuluy-tuloy pa rin sa kabila ng paulit-ulit na mga nagsasalungatang pahayag ng mga tagapagsalita ng AFP-PNP. Tiyak na mabibigo itong gapiin ang makatarungang digmang bayang inilulunsad ng CPP-NPA-NDF dahil sa malalim na sinusuportahan ng lahat ng inaaping uri at sektor sa lipunang Pilipino.

Nanawagan ang Melito Glor Command sa buong sambayanang Pilipino na magkaisa at itakwil ang pasistang si Duterte sa kanyang mga anti-mamamayang gera at patakarang neoliberal sa ekonomiya, mga di pantay na kasunduang militar at makaisang panig na patakarang panlabas. Paghandaan ang todo-todong gerang ihahasik ng pasistang rehimeng US-Duterte sa ilalim ng martial law sa buong bansa. Salubungin nang nag-aalimpuyong digmang bayan sa kanayunan at ng malawakang kilos protesta sa mga kalunsuran at kabayananan ang paghaharing pasista ng rehimeng US-Duterte buong bansa.###  

Rehimeng US-Duterte, inutil sa problema sa droga! 
Anti-mamamayang gera-kontra-droga, labanan ng mamamayan!

Labanan ang bantang pagpapalawig ng Batas Militar!

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

July 11, 2017
Pahayag

Reference person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog

 

Labanan ang bantang pagpapalawig ng Batas Militar!

Malinaw ang paggamit ng rehimeng Duterte sa lehislatura at hudikatura ng reaksyunaryong gubyerno sa papalaking banta ng pangmatagalang Batas Militar sa buong bansa. Pinapakita ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw kung paano kinokontrol ng Malacañan ang Kongreso at Korte Suprema.

Sunud-sunurang aso ng Malacañan ang liderato ng reaksyunaryong Kongreso na si Pantaleon Alvarez sa pagpapahayag niya ng kanyang kagustuhang ipanukala ang dagdag 5 taong pagpapalawig sa Batas Militar hanggang taong 2022.

Malinaw din ang pagpapailalim ng Korte Suprema sa atas ng rehimeng Duterte nang pagtibayin nito ang ligalidad ng proklamasyong Batas Militar noong nakaraang linggo kung saan isa lamang sa 15 mahistrado ang nagpahayag ng pagtutol dito.

Ang paggigiit ng rehimeng Duterte na palawigin pa ang Batas Militar sa bansa ay lantarang pagsunod sa kumpas ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga tuta nitong sina Lorenzana, Esperon, at Año. Pagtalikod ito sa lehitimong karaingan ng daan-daan libong mamamayang biktima ng mapaniil na Batas Militar sa kamay ng berdugong Armed Forces of the Philippines.

Kinokonsolida ni Duterte ang kanyang kontrol sa mga institusyon ng reaksyunaryong gubyerno upang isalba ang kanyang sarili sa posibleng pagpapatalsik. Maging ang pagpapatupad ng mala-Marcos na Batas Militar ay patunay na desperado siyang masalag ang mga tangkang patalsikin siya ng mga kaaway niya sa pulitika at mga naghaharing uri. Pawang mga buladas lamang ang pagmamayabang niya noon na handa siyang isugal ang kanyang pagka-presidente para sa kapakanan ng mamamayan. Sa katotohanan, nagkakandarapa ang kanyang rehimen na idepensa ang sarili sa mga nagtatangka laban sa kanya.

Nananawagan ang Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog na magbuklod ang lahat ng mamamayang mapagmahal sa kapayapaan at buong giting na labanan ang Batas Militar sa bansa. Sa kalunsuran, dapat kalampagin ng milyong mamamayan ang tarangkahan ng reaksyunaryong gubyerno at ipahayag ang kanilang disgusto sa Batas Militar at sa patuloy na maka-imperyalistang pagpihit ng rehimeng Duterte. Sa kanayunan, marapat lamang na patindihin ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan ang mga taktikal na opensiba upang ipagtanggol ang masang anakpawis laban sa lantay-pasistang atake ng reaksyunaryong sandatahang lakas. ###

Lorenzana’s lies, desperate attempt to sabotage talks

Melito Glor Command
New People’s Army
Southern Tagalog

July 4, 2017
Press Release

Lorenzana’s lies, desperate attempt to sabotage talks

The Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog condemns Defense Secretary Delfin Lorenzana’s distortion of facts against the revolutionary movement claiming NPA offensives “disrupt” peace talks.

Jaime “Ka Diego” Padilla, spokesperson of the Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog, said, “Two-faced Lorenzana has no right to claim that NPA offensives disrupt the peace talks. In fact, it is the AFP that continues its relentless all out war against the revolutionary forces under Oplan Kapayapaan that puts at risk the lives and interests of the people.”

Ka Diego added that as protectors of the people’s interest, it is the NPA’s duty to defend the numerous civilian communities ravaged by the AFP’s offensive military operations.

Ka Diego also made clear that the AFP’s continuous military operations from the first days of the Duterte regime until today have been derailing the talks, even during the period when the interim unilateral ceasefire declarations of both the NDFP and GRP were still in effect.

Since day one, Lorenzana and his military cohorts including Año and Esperon have been scheming on how to sabotage the peace negotiations. They are the ardent implementors of the Duterte regime’s all out war and Oplan Kapayapaan, the AFP’s new campaign of supression designed from the US Counterinsurgency Guide. They have relentlessly attacked the revolutionary movement and even blatantly regarded the CPP-NPA-NDF as terrorists.

Also, Lorenzana, Año, and Esperon have continued to counter significant developments in the peace talks. Instead of giving primary importance to the substantive agenda such as the Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) and the Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms (CAPCR), the GRP has continuously insisted on the signing of a bilateral ceasefire agreement before such reforms are discussed.

“This shows that the reactionary government is only interested in the pacification and capitulation of the revolutionary forces rather than solving the root causes of poverty in the country,” Ka Diego added.

“We support the resumption and continuation of the peace talks,” Ka Diego stated, “however, we will continue to forward the people’s democratic revolution through armed struggle so long as genuine peace and development remain elusive to the people.” ###