Category Archives: Kalatas

Matagumpay na taktikal na opensiba at pamamarusa, inilunsad ng NPA-Laguna laban sa Global Heavy Equipment, Inc. at bayarang security nito

Mayo 15, 2017

Matagumpay na taktikal na opensiba at pamamarusa, inilunsad ng NPA-Laguna laban sa Global Heavy Equipment, Inc. at bayarang security nito

Patnubay de Guia
Tagapagsalita
National Democratic Front- Southern Tagalog

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) sa magigiting na pulang kumander at mandirigma ng Cesar Batralo Command-New People’s Army Laguna (CBC-NPA-Laguna) sa matatagumpay na mga aksyong militar na inilunsad laban sa 202nd Brigade-PA, 59th Infantry Battalion at sa Civilian Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) na tumatayong bayarang security, kaakibat ang pamamarusa sa Global Heavy Equipment, Inc. (GHEI) noong ika-14 ng Mayo, ganap na 6:25-7:00 ng gabi sa mga Brgy. Ibabang Banga at Piit sa bayan ng Majayjay.

Sa loob ng 35-minutong operasyon ng CBC-NPA-Laguna, naisagawa ang tatlong magkakasunod na aksyong militar laban sa tatlong pwesto ng kaaway sa loob ng saklaw ng Global Heavy Equipment. Resulta nito, isang opisyal-militar at dalawang miyembro ng CAFGU ang kumpirmadong sugatan. Kabilang dito sina Sgt. Pepito Rodriguez, Alvin Alsum at Francisco Agencia. Isang backhoe naman na pagmamay-ari ng Global Heavy Equipment, Inc. ang sinunog ng mga pulang hukbo sa Ibabang Banga. Bukod dito, napinsala rin ang nasa 2 kagawad ng 80th IBPA na nakapwesto sa main office ng GHEI.

Itinalaga ng GHEI ang mga bayarang pwersa ng 59th IB- CAFGU at 202nd Bde upang supilin ang pagtutol ng mamamayan at labanan ang pagpapatupad ng mga patakaran ng demokratikong gubyernong bayan, kabilang na ang pangangalaga sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan sa apektadong lugar. Malinaw ang paninindigan ng mersenaryong militar na ipagtanggol at protektahan ang malalaking negosyo ng mga gahamang kapitalista kaysa itaguyod ang kapakanan at karapatan ng taumbayan.

Masasalamin ang sabwatan ng armadong pwersa ng reaksyunaryong gubyerno at mga dayuhang kumpanya sa proteksyong ibinibigay ng pwersa ng 202nd Bde sa proyekto ng GHEI at sa iba pang kahalintulad na proyekto sa rehiyong TK at sa buong bansa.

Nananawagan ang NDF-ST sa lahat ng mamamayan ng Timog Katagalugan at sa buong bansa na paigtingin pa ang kanilang pakikibaka laban sa mapaminsalang mga proyekto. Kasabay nito ang higit na pagsuporta sa armadong pakikibaka upang bigwasan at papanagutin ang mga dayuhang kumpanyang mapandambong at mga bayarang security nila.###

Singilin ang AFP sa talamak na paglabag nito sa tigil putukan

Bago tuluyang nagtapos ang idenaklarang unilateral ceasefire ng National Democratic Front of the Philippines at ng Gubyerno ng Pilipinas, walang balak ang Armed Forces of the Philippines na tupdin ito bagkus tahasang nilabag ito ng mga pasistang sundalo. Sinamantala nila ang panahon ng tigil putukan upang magdeploy ng mga armadong tropa sa mga larangang gerilya upang maghasik ng takot sa mamamayan at mang-upat ng labanan sa mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan.

 

Iniulat ng mga masang magsasaka sa mga yunit ng BHB at kinatawan ng NDFP ang mga kahayupang ginagawa ng mga mersenaryong sundalo sa mga komunidad. Matinding  pagdurusa at takot ang kanilang nararanasan dulot ng presensya sa pamamagitan ng mga civil military operations  sa anyo ng mga “peace and development team”, medical missions, at kampanyang anti-droga. Pangunahing nakatuon ang mga operasyong ito sa pagwasak sa mga lugar na pinaghihinalaang malakas ang impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan.

 

Sa rehiyon, nakapagtala ang mga yunit ng BHB at mga kinatawan ng NDFP ng malaking bilang ng mga inilunsad na operasyong militar sa iba’t ibang probinsya mula nang magdeklara ng unilateral ceasefire noong Agusto ng nakaraang taong ang rehimeng Duterte. Sa Quezon, hindi tumigil ang inilulunsad na operasyon ng 85th Infantry Battalion sa mga bayan ng Lopez, Gumaca, General Luna, Macalelon at Mulanay. Samantala, naging makilos din ang mga elemento ng 59th IB San Andres kung saan nagpwesto sila ng mga checkpoint sa highway at pinuntahan ang mga paaralan at barangay hall at nagbahay-bahay sa mga sinaklaw ng kanilang mga operasyon. Isang malinaw na paglabag naman sa tigil-putukan ang ginawang repositioning o paglilipat ng tropa ng 9th IB sa bayan ng Tagkawayan mula Masbate noong Nobyembre ng nakaraang taon.

 

Sa Batangas, nagpatuloy ang panliligalig ng mga yunit ng Philippine Air Force (PAF) at Civil Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) ng AFP sa mga bayan ng Calaca, San Juan, Taysan at Rosario. May isang insidente na tinanong ng mga magsasaka ang mga nag-ooperasyong sundalo kung bakit sila nasa baryo sa kabila ng nakadeklarang tigil-putukan, tusong sinagot sila ng mga militar na hindi nila kinikilala ang ceasefire at magpapatuloy sila sa paghahanap ng yunit ng BHB sa lugar. Nagbabahay-bahay ang mga sundalo sa tabing ng operasyong anti-droga. Bukod dito, hindi naman tinanggal ang mga nakatayong detatsment sa mga komunidad at nagpatuloy lamang ang mga ginagawang pag-iinom at pagsusugal at pananakot ng mga militar sa mga residente.

 

Hindi lamang paglabag sa tigil-putukan ang ginagawa ng mga elemento ng sundalo sa mga komundad kundi paglabag din sa karapatang pantao ng mamamayan. Sa barangay Calawis, Antipolo, Rizal naitala ang mga kaso ng intimidasyon at pananakot na ginagawa ng mga elemento ng 80th IB sa mga komunidad ng mga Dumagat. Nagsasagawa ang mga sundalo ng food blockade sa mga residente na tanging 1 kilo ng bigas at isda lamang ang pinapayagan nilang ipasok ng bawat pamilya.

 

Sinaklaw naman ng mga operasyong militar ng 4th IBPA ang mga bayan ng Bulalacao, San Teodoro at Puerto Galera at Victoria sa Oriental Mindoro kung saan naitala ang mga kaso ng pagbabanta, harasment at intimidasyon. Noong Agosto ng nakaraang taon, iligal na inaresto at ikinulong ng mga elemento ng Philippine National Police si Jeffrey delos Reyes, isang Pulang mandirigma na bahagi ng grupong pangseguridad ni Ernesto Lorenzo, konsultant ng NDFP sa bayan ng Victoria. Tinortyur at pilit na pinasuko si delos Reyes nang ito’y hulihin at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso.

 

Sa Occidental Mindoro, naging makilos ang mga elemento ng 76th IBPA sa mga bayan ng Abra de Ilog, Sta Cruz, Paluan, Magsaysay at Rizal. Habang sa Palawan, sa tabing ng community organizing for peace and development, pinapasok ng mga yunit ng Philippine Marines ang mga barangay sa ng Brooke’s Point at Taytay. Nagpapatawag sila ng mga pulong, namamahagi ng mga gamit sa mga residente kasabay ng paniniktik sa nasabing erya.

 

Ilan lamang ito sa mga paglabag ng AFP sa ideneklarang unilateral ceasefire ng GRP. Ipinapakita nito ang pagiging tuso ng mersenaryong hukbo ng reaksyunaryong gubyerno na hindi na bago sa mamamayan. Malinaw ang kainutilan ng rehimeng Duterte sa pagpapatupad nito mismo ng sariling idineklarang tigil putukan.

 

Sa kabilang banda, kinilala at tumalima ang BHB sa idineklarang unilateral na tigil-putukan ng NDFP at GRP. Pinairal ng mga Pulang mandirigma ng Melitor Glor Command at iba pang yunit ng BHB sa buong bansa ang pagtitimpi sa kabila ng matinding probokasyon ng pasistang AFP at mga paglabag nito sa sariling tigil-putukan para maipreserba ang sariling deklarasyon tigil putukan bilang isa sa pangunahing nagtataguyod ng usapang pangkapayapaan.

 

Ang walang tigil na paglulunsad ng operasyong militar ng AFP ang nagpapakita ng kawalan ng sinseridad ng rehimeng Duterte na sundin ang idineklara nitong tigil -putukan. Kaya’t makatwiran lamang ang pagbawi ng Partido, BHB at NDFP ng deklarasyong Interim Unilateral Ceasefire bilang tugon sa kahilingan ng mamamayan na papanagutin at pagbayarin ang mersenaryong AFP sa mga ginagawa nitong paglapastangan sa karapatan ng mamamayan. Ito ang pangunahing dahilan ng pagsigla ng mga  hakbanging aktibong depensa ng BHB laban sa mersenaryong reaksyunaryong hukbo.

 

Sa huli, lalong paiigtingin ng Partido at BHB ang paglulunsad ng digmang bayan kasabay ng pagsusulong nito ng usapang pangkapayapaan. Ang landas ng demokratikong rebolusyon ang tunay na nagtataguyod ng kapayapaan na nakabatay sa hustisyang panlipunan sa pamamagitan ng pagtatagumpay ng digmang bayan para sa ganap na kalayaan at demokrasya.

 

Pag-ibayuhin ang rebolusyonaryong pakikibaka sa ilalim ng gubyernong Duterte

Kalatas, Abril-Hunyo 2016
Kalatas (gray masthead)

Nagbukas ng maraming oportunidad ang pagkakahalal ni Rodrigo Duterte sa pampanguluhan ng bansa. Gayunman, kahit pa mabuladas niyang ipinapahayag na siya ay isang “sosyalista” at “kaliwa”, ang katotohanan, si Duterte ang punong haligi ngayon ng reaksyunaryong gubyerno. Isang reaksyunaryong gubyernong nag-iinisyatiba ng mga reporma ngunit hindi para baguhin ang malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunan.

Una sa lahat, kailangang maunawaan na sa saligan, walang makabuluhang pagbabagong naganap sa pagkakaluklok ni Duterte. Nananatili ang kamay ng imperyalismong US at mga alipures nitong malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa sa iba’t ibang aspeto ng lipunan. Kinakatawan ni Duterte ang isang bahagi ng naghaharing uri sa estado at wala sa kanya ang buu-buong kontrol dito. Liban sa ilang progresibong itinalaga niya sa mga departamento, dominado pa rin ng mga reaksyunaryo ang buong makinarya ng estado. Kaya naman dapat higit na maging mapagmatyag ang mga progresibo at rebolusyonaryo para maiwasang mahulog sa mga pailalim na pakana ng impeyalismong US at mga alipures nito sa bansa.

At dahil hindi naman hawak ni Duterte ang buong pwersang panseguridad ng estado na Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP), todo ang kanyang ginagawang panunuyo. Nais niyang makuha ang katapatan ng mga ito sa kanya kung kaya katakut-takot na pangakong benepisyo ang kanyang binibitawan bukod sa pag-iikot niya sa mga kampo-militar. Higit na nakababahala ang pagtutulak niya sa mga pwersang militar at pulisya ng kasiguruhang dedepenshan niya ang mga ito laban sa mga magrereklamo sa mga abuso sa karapatang pantao ng mga awtoridad.

Nananalaytay sa militar at pulisya ang tradisyon at kulturang mersenaryo. Bilang mga pangunahing instrumento ng marahas na paghahari ng reaksyunaryong estado, anumang oras na may banta sa pananatili ng mga naghaharing uri sa estado poder ay pakakawalan nito ang pinakamararahas at pinakamalulupit na atake sa mamamayan.

Ito ang reyalidad na dapat na panghawakan ng mamamayan. Tunay ngang hindi magtatagal, kapag nasalang ang interes ng malalaking burgesya kumprador-panginoong maylupa at ng mga monopolyo kapitalista, asahan na higit pang titindi ang pakikibaka ng sambayanan upang kamtin ang tunay na kalayaan, demokrasya at kasaganaan.

Dapat mapagtanto na ang pakikipagmabutihan ng kasalukuyang rehimen ay ibinunga ng ilampung taong pakikibaka ng sambayanan. Hindi ito resulta ng pagmamabuting-loob ni Duterte o matalik na pakikipagkaibigan lamang kundi pagkilala ito sa pampulitikang lakas ng rebolusyon. Kung babasahin ang kanyang mga body language, sa bawat araw, mararamdaman ang pagbabago sa tibay ng kanyang mga binibitawang salita at komitment para sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan at pagpapalaya sa mga detenidong pulitkal.

Kailangang higit na maging mapagbantay ng rebolusyonaryong mamamayan at magmatyag sa mga laro at maniobra upang pahinain ang rebolusyonaryong kapasyahan ng masa, malulong sa repormistang ilusyon ng pagbabago at ilayo sila sa rebolusyonaryong landas.

Gayunman, anuman ang kahinatnan ng ugnayang ito sa bagong rehimen, hindi kailanman magmamaliw ang rebolusyonaryong mithiin ng sambayanan. Tungkulin ng ligal na demokratikong kilusang masa ang patuloy na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa pinakamalawak na hanay ng mamamayan para isulong ang kanilang mga pambansa-demokratikong karapatan. Nasa mga progresibo’t rebolusyonaryo ang tungkuling itulak ang mga positibong aspeto ng ugnayang ito tulad ng pagbabasura ng kontraktwalisasyon na nagpapahirap sa mga manggagawa, pagsusulong ng tunay na repormang agraryo na malaon nang hinahangad ng mga magsasaka, pagpapaunlad ng serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa mga kagyat na pangangailangan ng mamamayan sa tuwing may kalamidad at pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal at sa mga istap at konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan.

Lalong nasa paborebaleng kundisyon para higit na makapagpalakas ang mga rebolusyonaryong pwersa. Nagpapatuloy ang krisis ng sistemang malakolonyal at malapyudal kung kaya’t laging nariyan ang mga dahilan para isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan. Ubos-kayang gawin ang lahat ng mga rebolusyonaryo sa Timog Katagalugan para mag-ambag sa kabuuang pagsisikap sa pambansang saklaw na palakasin ang mga rebolusyonaryong gawain kapwa sa kanayunan at kalunsuran.

Sa hanay ng mga manggagawa, sundan pa ng paparaming welga mula sa iba’t ibang engklabo, pook-industriyal at mga pabrika ang kasalukuyang nakawelgang mga manggagawa. Ibuhos ang papalawak at paparaming suportang materyal at moral sa kanila at gawing paaralan ang kanilang mga piketlayn.

Isulong ang mga pakikibakang masa para sa pagpapabuti ng serbisyong panlipunan. Labanan ang mga patakarang neoliberal ng pribatisasyon ng mga pampublikong ospital. Maglunsad ng mga pagkilos para igiit ang serbisyong pabahay at pangkalusugan na dapat ay natatamasa ng mamamayan.

Patuloy na labanan ang pagpapatupad ng programang K-12 na nakadisenyo sa mga patakarang neoliberal na pagtugon sa pangangailangan sa lakas-paggawa ng pandaigdigang merkado. Sa halip, pasiglahin ang pag-aaral sa iba’t ibang kaparaanan para paunlarin ang sektor ng agrikultura at manupaktura na maglilingkod sa batayang pangangailangan ng mamamayan.

Ilunsad ang mga pakikibakang antipyudal laban sa malalawak na hacienda tulad na lamang ng Hacienda Looc sa Batangas, Hacienda Yulo sa Laguna at sa hacienda belt sa Quezon. Ilunsad din ang iba’t ibang mga kampanyang suyuan, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang bukid at pagpapataas ng presyo ng mga produktong bukid.

Dapat maglingkod ang pagpapalakas ng mga pakikibakang masa sa pagpapalakas ng rebolusyonaryong kilusang lihim ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mga propesyunal, maralita, mangingisda at iba pang demokratikong sektor. Higit na pahigpitin at patatagin ang pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa pamamagitan ng pagtatayo ng paparami pang bilang ng mga sangay sa mga pagawaan, komunidad, eskwelahan, opisina at iba pa.

Higit sa lahat, paglingkurin ang lahat ng mga rebolusyonaryong pagsisikap sa pagpapalakas ng armadong pakikibaka sa kanayunan. Itaguyod at palakasin pa ang Bagong Hukbong Bayan at patuloy na palawakin ang nakikilusang mga sona at larangang gerilya sa saklaw ng CALABARZON, pati na rin sa mga islang probinsya ng MIMAROPA. Kaalinsabay, dapat isulong ang tatlong magkatambal na tungkulin ng pagsusulong ng armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo at pagtatayo ng papalawak at papalalim na baseng masa.

Dapat patuloy na palakasin ang Partido sa larangan ng ideolohiya, pulitika at organisasyon. Sa pamamagitan ng isang malawak at malakas na Partido na mataas ang pundasyong ideolohikal at nagkakaisa sa pulitika, matitiyak nating nasa wastong landas ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan. ###

Buklurin ang buong sambayanan para sa demokratikong rebolusyong bayan

Kalatas, Enero-Marso 2016
Kalatas (gray masthead)

Sagadsaring tuta ng imperyalismong US, tagapagtaguyod at tagapagpatupad ng mga anti-mamamayan, anti-nasyunal at anti-demokratikong patakaran, korap at pasista—ilan lamang ang mga ito sa mga salitang nagsasalarawan kay Benigno S. Aquino III sa halos anim na taong paghahari ng kanyang rehimen sa estado poder. Tulad ng kanyang mga sinundang rehimen, ang gubyerno ni BS Aquino ay gubyernong naglilingkod sa dayuhang interes, haligi ng paghahari ng mga panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador at higit na nagpatigas sa malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan sa Pilipinas na labis na nagpapahirap sa malawak na hanay ng mamamayan.

Bukas-palad na inihain ng rehimeng US-BS Aquino ang bansa sa ibayong pananalasa ng imperyalistang patakaran ng neoliberalismo. Ibinukas ni BS Aquino ang pambansang ekonomiya sa pagpasok ng dayuhang kapital sa porma ng pamumuhunang lalong nagpalubha sa pagkaatrasado, pre-industriyal at agraryo ng lipunang Pilipino. Ang pagpasok ng ispekulatibong kapital ay lumikha ng ilusyon ng paglago sa mga industriyang binubuhusan nito sa pamilihang pampinansya. Ibayo itong nagpasidhi sa krisis ng malapyudal na ekonomiya, nagpaigting ng makauring pang-aapi at pagsasamantala, sobinismo at pasismo, at tuluy-tuloy na nagpadausdos sa kabuhayan ng masang anakpawis at nagkait ng kanilang mga batayang serbisyong panlipunan.

Ilan sa mga halimbawa ng mga batas na ipinatupad sa ilalim ng panunungkulan ni BS Aquino sa reaksyunaryong gubyerno ang Full Entry of Foreign Banks Law. Nagbibigay-daan ito sa buu-buong pagpasok ng mga dayuhang bangko na higit na magpapadulas sa daloy ng dayuhang pinansya, at gayundin ay magsisilbing sistematikong daluyan ng kanilang tubo palabas ng bansa.

Doble-kara naman ang reaksyunaryong rehimen sa usapin ng renewable energy. Sa ginanap na 21st Conference of Parties sa bansang France, isa si BS Aquino sa mga lider ng mga bansa na nagbigay ng pananalita tungkol sa masamang epekto ng pagbabago ng klima subalit sa Pilipinas naman ay isinusulong nito ang pagtatayo ng coal-fired power plants. Isa na rito ang Atimonan One Energy na pinarusahan ng Bagong Hukbong Bayan dulot ng mapaminsalang epekto nito sa mamamayan ng Atimonan at mga karatig-bayan sa probinsya ng Quezon.

Sa bisa naman ng EO 79 na ipinatupad ni BS Aquino, ibinukas nya sa ibayong imperyalistang pandarambong ang mga likas na yaman ng bansa at dumami ang dayuhang pamumuhunan sa pagmimina. Kasabwat ang mga burukrata-kapitalista at kanilang mga alipures sa mga lokal na pamahalaan, niratsada ang pag-endorso ng mga proyekto tulad ng nangyari sa nakaambang proyektong pagmimina ng dalawang kumpanyang Canadian, ang Mindoro Resources Limited, Inc. at Archangel Project sa Lobo, Batangas at ang CrazyHorse Limited na may Copper-Gold Project sa Taysan, Batangas.

Samantala, sa balangkas naman ng Project CALABARZON, binigyang-bwelo ng rehimeng US-BS Aquino ang mga grandyosong proyektong pang-imprastraktura para hubugin ang rehiyon bilang ekstensyon ng Metro Manila. Ilan sa mga ito ang Laguna Lake Dike Expressway Project, Cavite-Laguna Expressway at LRT 1 Cavite Extension, at road-widening projects sa probinsya ng Rizal para sa proyektong ekoturismo sa tabing-lawa—mga proyektong ipinasok sa Public-Private Partnership. Ang mga ito ay pabuya ni BS Aquino sa mga kauri niyang panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador tulad nina Manny Pangilinan, Danding Cojuangco, Henry Sy at pamilyang Ayala na sila ring pinakamalalaking donors niya sa kanyang kampanya sa pagkapangulo noong 2010. Sa kabilang banda, ang iginawad naman niya sa higit na nakararaming mamamayan ay demolisyon, malawakang dislokasyon, kawalang kabuhayan at pagkabusabos.

Lalong pinadali ng maka-asenderong CARPER ang pangangamkam ng lupaing agrikultural para itransporma sa industriyal, komersyal, residensyal at pang-ekoturismong gamit. Naging mas simple sa reaksyunaryong estado ang pagpapalayas sa mga magbubukid na nagbubungkal sa mga lupaing sinasaklaw ng mga proyektong “pangkaunlaran” sa rehiyon. Inilibre nito ang sarili sa pananagutan sa masang magsasaka na bigyang katuparan ang matagal nang kahilingan para sa tunay na repormang agraryo. Sa halip, buu-buong inihandog ng rehimen ang malalawak na lupain sa mga dayuhan at lokal na naghaharing uri.

Lumikha ng dambuhalang reserbang hukbo sa paggawa ang pagtataboy ng asenderong rehimen sa masang magsasaka sa kanayunan. Bunga nito, higit pang pinadali ng kawalan ng trabaho ang pagtutulak ng mga patakarang nagpasadsad sa minimum na sahod.

Itinulak sa miserableng kundisyon ang masang manggagawa sa pagpapatupad ng two-tiered wage system. Nagbigay-laya ito sa mga kapitalistang magtakda ng sariling sagad-sa-lupang pasahod habang higit pang pinipiga ang lakas-paggawa sa pag-eengganyong magkayod-kalabaw ang mga manggagawa para makatanggap ng productivity wage na solong pagpapasyahan ng kapitalista.

Ipinagtulakan ng rehimen ang milyun-milyong mamamayan na mangibang-bayan para dumanas rin ng mas matindi pang pang-aalipusta at pagsasamantala. Dagdag pa rito, hinuhubog ang potensyal na lakas-paggawa hindi para maglingkod sa pagpapaunlad ng pambansang ekonomiya kundi para magserbisyo sa ibayong-dagat sa ilalim ng programang K+12.

Habang lumalaganap ang malawakang diskuntento dulot ng mga maka-imperyalista at kontra-mamamayang patakaran ng reaksyunaryong estado, tinugunan ito ng marahas na panunupil ng rehimeng US-BS Aquino sa balangkas ng Oplan Bayanihan. Pinakawalan ni BS Aquino ang pinakamalulupit na pasistang panunupil ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at mga grupong paramilitar na umatake sa karapatang pantao ng mamamayan.

Sa mga nalalabing buwan ni BS Aquino sa pwesto, tiniyak niya ang pagsasakatuparan ng pinakamalaking serbisyo sa kanyang imperyalistang amo. Ipinatupad nya ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), sukdulang sagasaan niya ang mga institusyong reaksyunaryo tulad ng Senado, para lamang matiyak ng imperyalismong US ang estratehikong interes nito sa Pilipinas at sa Asya-Pasipiko. Ginarantiya ng EDCA ang pagiging lehitimo ng pagbabase ng mga tropang Amerikano sa mga base militar ng AFP, kabilang na ang nasa isla ng Palawan. Walang kagatul-gatol na inilantad ni BS Aquino ang malakolonyal na katayuan ng Pilipinas.

Ipinalasap ng rehimeng US-BS Aquino sa sambayanang Pilipino ang kalupitan, pagkapapet at kainutilan nito nang higit pa sa mga sinundang rehimen. Ipinagpatuloy, itinaguyod at pinag-ibayo pa ng rehimeng US-BS Aquino ang mga naunang patakaran at proyekto ng diktadurang US-Marcos, ng rehimen ni Corazon Cojuangco-Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada at Glora Macapagal-Arroyo. Tumawid sa anim na rehimen ang mga patakarang neoliberal, anti-mamamayan, anti-nasyunal at anti-demokratiko na labis na nagpahirap sa sambayanang Pilipino. Ang nagdaang mga reaksyunaryong eleksyon ay lalo lamang nagpatatag sa kaayusang malakolonyal at malapyudal ng Pilipinas.

Walang kinabukasan ang mamamayan hangga’t nananatili ang malapyudal at malakolonyal na katangian ng lipunang Pilipino at ang paghahari ng imperyalismong US. Lalong walang aasahan sa nalalapit na pambansang halalan sa Mayo 2016. Ito’y walang iba kundi rigodon ng mga naghaharing pangkatin sa estado poder na tiyak na magpapatuloy ng legasiya ng rehimeng US-BS Aquino.

Hangga’t hawak ng iilang naghaharing uring masugid na tuta ng imperyalismong US ang kapangyarihang pampulitika, tiyak na magpapatuloy ang umiiral na kalagayan sa bansa. Tanging ang rebolusyonaryong pakikibaka ang direktang humahamon sa kanilang paghahari. Sapagkat tanging ang rebolusyonaryong landas ang makapagpapabagsak sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo na ugat ng paghihirap ng mamamayang Pilipino, at maghahatid ng makabuluhang pagbabagong panlipunan sa bansa.

Puspusang isinusulong ng Partido Komunista ng Pilipinas at buong rebolusyonaryong kilusan ang matagalang digmang bayan para hakbang-hakbang at papalawak na itayo ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa kanayunan. Sa mga lugar na ito, ang kapangyarihang pampulitika ay nasa kamay ng mamamayan at hindi sa iilan. Dapat pursigido, sustinido at mapanlikhang tupdin ang tatlong-magkatambal na tungkulin ng pagsusulong ng armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo at pagtatayo ng baseng masa na maghahasik ng mga binhi ng demokratikong gubyernong bayan.

Sa gitna ng umaalimpuyong pakikibaka ng mamamayang api, dapat paigtingin ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran ang paglalantad at pagkompronta sa malapyudal at malakolonyal na sistema. Kailangang pag-ibayuhin ang makauring pakikibaka nang hindi nahahanggahan ng anumang reaksyunaryong batas o institusyon. Higit sa lahat, ang lahat ng rebolusyonaryong pagsisikap sa kalunsuran ay dapat pangunahing maglingkod sa digmang bayan. Ipamandila na ang demokratikong rebolusyong bayan, sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan ang tanging solusyon sa suliranin ng sambayanan.

Inilatag ng Komite Sentral sa pahayag nito para sa ika-47 anibersaryo ng Partido ang mga tungkulin ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa para sa susunod na mga panahon. Magpuspos sa rebolusyonaryong pakikibaka para magkamit ng mas malalaking tagumpay sa pagtatayo ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika at iambag ang ganang-kaya para kamtin ang estratehikong pagkapatas sa darating na mga taon. ###