Category Archives: KA DIEGO PADILLA

Pahayag ng NPA-ST sa ika-49 anibersaryo ng CPP

Link sa bidyo ng pahayag: https://youtu.be/8TcOSHq8FlI

Advertisements

NPA Southern Tagalog, mahigpit na tatalima sa tigil-putukan

December 23, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime Ka Diego Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New Peoples Army Southern Tagalog

NPA Southern Tagalog, mahigpit na tatalima sa tigil-putukan

Kaalinsabay ng aming malugod na pagbati ng maligayang Pasko at mapagpalayang bagong taon sa buong mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan at sa buong bansa, ipinatutupad ng Melito Glor Command New Peoples Army Southern Tagalog at ng mga larangang gerilya sa ilalim nito ang deklarasyon ng Unilateral Ceasefire ng CPP-NPA-NDFP mula 6:00 ng hapon sa Disyembre 23 hanggang 6:00 ng hapon sa Disyembre 26 at 6:00 ng hapon mula Disyembre 30 na magtatapos ng 6:00 ng hapon sa Enero 2, 2018. Hangad namin ang inyong mapayapang pagdiriwang ng kapaskuhan sa kabila ng nagpapatuloy na pasista at tiranikong karahasan ng rehimeng US-Duterte.

Hindi dapat palilinlang ang sambayanang Pilipino sa pakitang taong deklarasyong unilateral ceasefire ng rehimeng US-Duterte ngayong kapaskuhan at bagong taon. Wala sa tunay na diwa nito ang ceasefire. Pangita ito sa pabago-bagong deklarasyon ni Duterte na nagsimula sa hindi pagdedeklara ng tigil-putukan hanggang sa pagpasyahan niyang paiiralin ito mula Disyembre 24 hanggang Enero 2, 2018. Di pa umiinit ang kanyang paghahambog nang biglang baguhin ang saklaw na panahon nang umalma ang mga militaristang grupo nina Lorenzana, Esperon, at Año. Sa pahayag ni Lorenzana, tahasan nitong sinabi na hindi siya sang-ayon sa ceasefire. Isang anyo ito ng panloloko at pagpapakita na ang nagngingibabaw sa reaksyunaryong gubyernong Duterte ay hindi sibilyang awtoridad kundi isang militaristang kapangyarihan sa katauhan ng tatlong sagadsaring tuta ng imperyalismong US na sina Lorenzana, Esperon at Año. Kung ganoon, walang katuturan ang mga binibitawang salita ni Duterte dahil ang totoo, siya ay isang tau-tauhan nina Lorenzana, Esperon at Año sa kumpas ng amo nilang imperyalismong US. Patunay na ang palalo at hambog na si Duterte ay hawak sa bayag ng tatlong bugok na sina Lorenzana, Esperon at Año.

Sa panahong umiiral ang tigil putukan at pinagdiriwang ng sambayanan ang diwa ng pasko at bagong taon, ang buong rebolusyunaryong pwersa ng CPP-NPA-NDFP at mamamayan ay magmamatyag at magiging alerto sa pataksil na pag-atake ng mga pasista at mersenaryong Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police-Civillian Auxiliary Forces Geographical Unit (AFP-PNP-CAFGU). Hindi dapat magluwag ang lahat ng mga yunit ng NPA habang patuloy sa pagtupad ng rebolusyunaryong tungkulin at gawaing paglilingkod sa mamamayan. Ilagay sa pinakamataas na alerto ang buong pwersang rebolusyunaryo at laging ipwesto ang hukbo sa aktibong paglaban sa anumang marumi at imbing pakana ng reaksyunaryo, pasista at mersenaryong pwersang AFP-PNP-CAFGU.

Sa kabilang banda, nakatitiyak ang sambayanang Pilipino na ang lahat ng yunit ng NPA, mga Pulang kumander at Pulang mandirigma ay mahigpit na sumusunod at tumatalima sa pag-oobserba at pagpapatupad ng sarili nating deklarasyon sa panahon ng tigil-putukan. Subalit, paghahandaan ng lahat ng yunit ng NPA ang anumang pinakamasamang sitwasyon at pananatilihing nasa aktibong pagdedepensa ang mga larangan para ipreserba ang sarili laban sa mga patraydor na atake ng mersenaryo at pasistang AFP-PNP-CAFGU.

Paghandaan natin ang nakaambang pasistang pananalakay at karahasan ng pasistang estado ng rehimeng US-Duterte sa pagpasok ng taong 2018. Huwag nating bigyan siya ng kahit katiting na pagkakataon na pinsalain ang alinmang yunit ng NPA, demokratikong gubyernong bayan at mamamayan. Samantalahin natin ang paborableng kalagayan ng rebolusyunaryong armadong pakikibaka upang paisa-isang lipulin ang maliliit at nahihiwalay na mersenaryo at pasistang elemento ng AFP-PNP-CAFGU. Lunurin natin sila sa malawak na kaparangan ng kanayunan sa ating rehiyon at buong bansa.

Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!###

Digmang Bayan, sagot sa pagpapalawig ng Martial Law

December 13, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime Ka Diego Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New Peoples Army-Southern Tagalog

Digmang Bayan, sagot sa pagpapalawig ng Martial Law

Ang ekstensyon ng Martial Law sa buong Mindanao ay sadyang niluto ni Duterte katuwang ang mga ahente ng US at sagad-saring anti-komunistang sina Lorenzana, Esperon at Año sa kutsabahang US-Central Intelligence Agency-Pentagon (US-CIA-Pentagon) upang palawigin ang gera laban sa New Peoples Army (NPA) at sa pangarap na lipulin ito sa taong 2018. Pinalalabas ng pangkating Duterte at Lorenzana na ang NPA ang pangunahing banta sa seguridad kabilang ang iba pang grupong lumalaban sa rehimeng US-Duterte upang i-kondisyon sa isipan ng mamamayan na tanggapin ang pagpapalawig ng isang taon ng Martial Law sa Mindanao.

Nais ring gawing lehitimo ng reaksyunaryong gobyerno ang paggamit ng pasismo at kamay na bakal bilang bahagi ng kontra-rebolusyunaryong kampanya nito laban sa rebolusyonaryong kilusan, pakikibaka ng Bangsamoro at pag-aaklas ng mamamayang Pilipino at upang supilin ang lahat ng mga kritiko ng rehimeng US-Duterte. Walang kagatul-gatol na pinagtibay ng kongreso at hudikatura ang planong pagpapalawig ng Martial Law ng pasistang rehimeng US-Duterte. Patunay na ang mga ito ay rubber stamp na lamang ni Duterte. Di maglalaon, muling mag-iimbento ang reaksyunaryo at pasistang Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police (AFP-PNP) ng kung anu-anong dahilan para muling palawigin ang Martial Law hindi na lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa.

Subalit ang tunay na banta sa seguridad ng sambayanan ay ang rehimeng US-Duterte. Sa pagsasailalim ng rehimeng US-Duterte ng buong Mindanao sa Martial Law, lilikhain nito ang malawakang pagkawasak ng buong Mindanao tulad ng naganap sa Marawi City. Sisirain nito ang buhay, kabuhayan, tahanan at mga imprastruktura ng nanahimik na mamamayan at magtutulak sa ibayong kahirapan at kawalan ng katiyakan sa mapayapang pamumuhay at kapaligiran. Sa pagkagahaman ni Duterte sa kapangyarihan, di magtatagal, buong bansa ang isasailalim sa Martial Law at magdudulot ng pambansang kaguluhan at karahasan. Gagamitin nila ang Martial Law upang maipagtatanggol ang kanilang makauring interes at sa pamamagitan ng dahas ng estado, susugpuin nila ang mamamayang nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa, sahod, trabaho at karapatan.

Patuloy na lalabanan at bibiguin ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayang Pilipino ang lahat ng mga atake ng estado. Ang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayanan laban sa sunod-sunod na rehimen ang magpapatunay dito.

Patuloy na tatanganan ng NPA ang kanilang armas hanggat hindi nilulutas ang mga ugat ng kahirapan sa bansa na ibinunsod ng paghahari ng mga panginoong maylupa at burgesya kumprador sa bansa na kumakapit sa paggamit ng dahas para makapanatili sa pwesto. Hindi kailangan ng mamamayang Pilipino ang Martial Law kundi tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Hanggat ganito ang sistema sa bansa, higit na paiigtingin ng rebolusyonaryong kilusan at ng sambayanang Pilipino ang pambansa-demokratikong rebolusyon hanggang sa makamit ang tagumpay at itayo ang sistemang sosyalista na magtitiyak ng kagalingan ng mamamayan.

Tungkulin ng CPP-NPA-NDFP na igiit ang dakilang misyon nito na palayain ang buong sambayanang Pilipino sa kontrol, pagsasamantala at pang-aapi ng sabwatang imperyalistang US, burgesya kumprador, despotikong panginoong maylupa at burukrata kapitalista. Digmang bayan ang tanging kaparaanan upang biguin at wasakin ang palalo, pasista at uhaw sa dugong utusang aso AFP-PNP hanggang sa tuluyang maibagsak ang rehimeng US-Duterte sa rehiyon at buong bansa.###

Pagpapatalsik ng mga progresibo at makabayan sa gobyerno, paghawan sa diktaduryang pamumuno

December 13, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime Ka Diego Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New Peoples Army Southern Tagalog

Pagpapatalsik ng mga progresibo at makabayan sa gobyerno, paghawan sa diktaduryang pamumuno

Ang pagtanggal sa mga komisyuner ng Urban Poor Commission sa pamumuno ni James Mark Terry Ridon ay malinaw na hakbang upang linisin ng mga progresibo at makabayang grupo o indibidwal ang ehekutibo. Nag-imbento si Duterte ng mga gawa-gawang dahilan upang patalsikin si Ridon at ang kanyang mga komisyuner tulad ng madalas na hindi kinakailangang byahe nito sa labas ng bansa. Lalung pinapatunayan ng gobyernong Duterte na wala itong tunay na pagmamalasakit sa maliliit at naghihirap na mamamayang Pilipino sa harap ng pagtanggal nito ng mga progresibong may integridad at malilinis ang rekord sa paglilingkod at pagtatanggol sa interes ng sambayanan. Mga dagdag na patunay ito ng paghubad ng pagpapanggap niyang siya ay kaliwa at sosyalista presidente.

Nag-iilusyon si Duterte na nakonsolida na niya ang kanyang kapangyarihan at naloko na niya ang taumbayan at sa gayon ay hindi na niya kailangan ang palamuti ng mga tinaguriang kaliwa. Nasa yugto ng ganap na paghinang at pagpapatibay ng diktaduryal na paghahari ang rehimeng US-Duterte. Bahagi na nito ang paglilinis sa reaksyunaryong gobyerno ng lahat ng kanyang mga katunggali, kaakibat ng pagpapalawig ng batas militar sa Mindanaw at malamang ng ipapataw sa buong bansa, pagpapalakas sa militar at pulis at iba pa. Nais niyang maghari-harian sa sambayanang Pilipino nang walang sagabal sa kanyang pamumuno. Kasingtumbas ng pagpapatalsik kay Ridon ang muling pagpapatuloy ng malawakang demolisyon ng kabahayan ng mga maralita sa bansa upang pagsilbihin sa programang Build, Build, Build sa ilalim ng Dutertenomics. Pakikinabangan ng mga dayuhang negosyante, mga kroning burgesya kumprador at burukrata ang mga lupang panirikan ng maralitang lungsod at iiwan silang walang tahanan, kasiguruhan at kabuhayan.

Sa harap ng lahat ng ito, tinatawagan ng MGC-NPA ang sambayanang Pilipino na lumaban at mag-armas. Walang ibang opsyon ang sambayanan kundi ang tumahak sa landas ng pambansa-demokratikong rebolusyon, humawak ng armas at lumaban para igiit ang mga lehitimong karaingan nito para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Itayo natin ang Demokratikong Gobyernong Bayan at iluluklok ang mga rebolusyonaryo at maka-mamamayang lider na magtitiyak sa pagtataguyod ng pambansa at demokratikong interes ng sambayanang Pilipino.###

Proclamation No. 360 at 374, malaking banta sa mamamayan, terorismo sa buong bayan!

December 8, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Malaking banta sa mamamayang Pilipino at terorismo sa buong bayan ang idineklarang Proclamation No. 360 ng rehimeng US-Duterte dahil sa ilulunsad nitong malawakang pamamaslang, panghuhuli at iba pang anyo ng paglabag sa karapatang-tao habang binibigyang katwiran ang paglulunsad ng madugo at marahas na all-out war sa rebolusyonaryong hanay at sambayanang nakikibaka. Sa tabing ng pagdedeklara ng rehimeng US-Duterte na ‘terorista’ ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF), maihahahanay ng reaksyunaryong Government of the Republic of the Philippines (GRP) ang lahat ng nag-aaklas at pumoprotestang mamamayan sa rebolusyonaryong pwersa at aalisin ang kanilang pananagutan sa lahat ng madadamay na sibilyan at kaswalti ng rebolusyonaryong pwersa alinsunod sa International Humanitarian Law (IHL). Ibayong pasistang karahasan ang ihahasik sa pamamagitan ng berdugong Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police-Civillian Armed Forces Geographical Unit (AFP-PNP-CAFGU) ng reaksyunaryong estado sa hanay ng mamamayang magiging biktima ng lansakang terorismo ng estado.

 

Tuluyan na ring winaksi ng rehimeng Duterte ang pag-asang makamit ang tunay na kapayapaan nang ura-uradang pinatigil ang gumugulong na usapan sa pagitan ng GRP at NDF. Pinasakay ni Duterte ang rebolusyonaryong hanay at buong sambayanang Pilipino sa pag-aasam na makakamit ang tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ilalim ng kanyang rehimen at tuluyan nang naghubad ng maskara bilang sagad-saring papet ng imperyalismong US at tagapagtanggol ng mga oligarkong burgesya kumprador, malalaking panginoong maylupa at burukrata-kapistalita sa anyo ng pagiging tirano at nagbabadyang diktador na naghahari-harian sa buong bansa. Dahil sa kahibangan sa kapangyarihan at pagkaganid sa yaman ng bansa, pinatunayan ni Duterte at ng kanyang mga kasapakat na sila ang tunay na mga terorista at pangunahing kaaway ng sambayanang Pilipino.

 

Biktima ng kanyang kabaliwang wakasan ang iligal na droga sa bansa ang umabot ng mahigit sa 13,000 pinatay na walang kalaban-labang maralitang pinaghihinalaang adik at drug pusher at idinamay na mga aktibista ng mga ligal at demokratikong organisasyong masa sa ilalim ng Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel Reloaded. Sa Mindanao pa lamang, aabot sa kalahating milyong mamamayang Moro at Pilipino ang lumikas sa kani-kanilang tirahan sa ilalim ng kanyang Martial Law at gera-kontra-terorismo. Samantala, maraming komunidad ng mga sibilyan ang binomba sa kanyang all-out war nang hindi man lamang nagbibigay ng indemnipikasyon sa mga nadamay na mamamayan. Kung gayon, malaon nang hinusgahan ng sambayanan at ng kasaysayan kung sino ang tunay na terorista — ang nag-aakusang baliw na si Duterte at kanyang mga kasabwat sa kanyang kahibangan.

 

Dahil dito, walang ibang opsyon ang rebolusyunaryong kilusan at mamamayang Pilipino kundi harapin nang buong giting at tatag ang banta ng pasismo at terorismo ng estado. Ipagtatanggol ng NPA ang mamamayan laban sa mga mga pananalakay at operasyon ng mersenaryo at reaksyunaryong AFP-PNP-CAFGU. Habang bukas na bukas ang mga larangan na tanggapin ang mga aktibista at lider-masa na target at nasa listahan ng itinutugis ng reaksyunaryong gobyerno.

 

Bigo ang layunin ni Duterte na ihiwalay ang CPP-NPA-NDF sa malawak na masa kahit paulit-ulit pa niyang ibalandra na ‘terorista’ ang mga ito. Sa 50 taong pagsisilbi ng CPP-NPA-NDF sa sambayanan, tinangkilik sila ng mamamayang Pilipino dahil pinalalaya sila mula sa nagpapatuloy na pagsasamantala’t pang-aapi ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo sa ilalim ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Nagkakamali si Duterte sa pag-aakalang mapapayukod ang rebolusyunaryong pwersa sa kanyang imbing pakana na maghari lagpas sa 2022.

 

Nangangarap si Duterte nang gising na malilipol niya ang buong rebolusyonaryong hanay habang lasing na lasing sa paghawak ng mga makabagong armas at tulong militar sa buong daigdig. Hindi matitinag ang determinasyon ng buong rebolusyunaryong hanay sa mga banta ng pasistang rehimeng US-Duterte. Tatapatan ng rebolusyunaryong lakas ang kanyang teroristang atake laban sa mamamayang Pilipino. Mananatiling matapat na tagapagtanggol at lingkod ang CPP-NPA sa sambayanang Pilipino nang walang pag-iimbot na iaalay ang buong talino at lakas sa ikatatagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.

 

Samantala, patuloy na iiral ang Demokratikong Gubyernong Bayan sa buong bansa kasabay ng mahigpit na pagtatangol ng NPA sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan laban sa anumang tangkang pananabotahe ng reaksyunaryong estado. Sa kabila ng paghasik ng terorismo ng estado sa pamamagitan ng mga teroristang pwersang AFP-PNP-CAFGU, patuloy na tatalima ang mga yunit ng NPA sa ilalim ng Melito Glor Command sa mga tungkulin at tuntunin sa digma, rebolusyunaryong batas at hustiya, Protocol I & II ng Geneva Convention, at Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CAHRIHL) sa paglulunsad nito ng makatarungang digma.

 

Biguin ang kahibangan ng sira ulong si Duterte sa kabaliwan nitong makapaghari sa buong bansa. Maging kritikal at matapang sa pagtuligsa sa mga retoriko, pangako at buladas ni Duterte at ilantad ang mga kabulukan at kasamaang umiiral sa sistemang panlipunan at pagkontrol ni Duterte sa buong bansa. Magmatiyag at labanan ang nakaambang na malawakang paglabag sa mga karapatan ng mamamayan.

 

Papanagutin ang rehimeng US-Duterte sa kanyang mga krimen sa sambayanang Pilipino!

Sama-samang ilantad, labanan at ibagsak ang pasitang rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang pambansa demokratikong rebolusyon!

Mabuhay ang nakikibakang sambayanang Pilipino!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!

Tutulan at labanan ang rekomendasyon ng pagpapahaba ng Batas Militar sa bansa

December 9, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

Higit na pinatunayan ng mga berdugong Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang kanilang pagiging mersenaryo at uhaw sa dugo sa pagrekomenda at pagsuporta sa isang taong pagpapalawig pa ng Batas Militar sa sa Mindanao.

 

Itinaon pa ito sa panahon ng pagsalubong sa International Human Rights Day bukas. Lalong pahihirapan ng mga militar at pulis ang mamamayan na sa kasalukuyan ay dumadanas ng walang-awang paglabag sa kanilang karapatang pantao bunga ng iba’t ibang anyo ng atrosidad ng AFP-PNP laban sa mamamayan.

 

Saksi ang buong sambayanang Pilipino at mamamayang Moro sa pagwasak nila sa buong siyudad ng Marawi dahil sa pambobomba at panganganyon dito. Kung ipagpapatuloy pa ang Martial Law, hindi lang Marawi City ang wawasakin ng AFP-PNP kundi ang buong Mindanao, hanggang sa buong bansa. Masisira ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino at mapipilitan muling lumikas upang hindi madamay sa inilulunsad na digmaan ng AFP-PNP. Samantala, ang mga hindi makakalikas ay idadamay ng reaksyunaryong gobyerno at idedeklarang mga terorista. Malinaw na terorismo ang idinudulot ng AFP-PNP sa hanay ng mamamayan at ang pagpapatupad at bantang pagpapalawig ng Martial Law ay siyang nagbibigay katwiran sa terorismong ito sa bansa.

 

Kung gayon, walang ibang opsyon ang mamamayang Pilipino kundi ang humawak ng armas upang labanan ang terorismo ng estado. Bukas ang lahat ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog sa lahat ng mamamayang nais magtanggol laban sa teroristang rehimeng US-Duterte at AFP-PNP. Ipagtatanggol ng NPA ang mamamayan sa mga atake ng estado. Sama-sama nating labanan at ibagsak ang mapanupil na pasistang rehimeng US-Duterte at itayo ang Demokratikong Gobyernong Bayan na tunay na maglilingkod at magtatanggol sa mamamayang Pilipino.

Pamamaslang ng militar sa isang pastor sa Mindoro, kinukundina ng MGC-NPA ST

December 9, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

Mariing kinukundena  ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC-NPA ST) ang pagpatay ng 4th Infantry Battalion of the Philippine Army (IBPA) kay Pastor Leovilito Quiñones ng Penticost at dagdag pang pagkasugat sa 12 anyos na bata na nangyari noong Disyembre 3, 2017 sa Sitio Anapla, Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro.

 

Binaluktot ng 4th IBPA ang balitang engkwentro nila sa isang yunit ng NPA sa lugar para palabasing NPA ang napaslang na pastor. Sa kanilang kapalpakan at kahambugan, ginamit nila ang midya ng reaksyunaryong estado upang bigyang katwiran ang pagpatay sa pastor bilang bahagi ng digmaan. Tinaniman pa nila ng armalayt at pinalabas na nakuha ito kay Pastor Quiñones sa pag-aakalang maloloko ang sambayanan. Dahil dito, nalantad ang pagwawalang-hiya ng mga militar sa mamamayan, lalo sa hanay ng mga taong-simbahan, at naging malinaw na ang rehimeng US-Duterte ay walang respeto, paggalang at lumalabag sa karapatang pantao ng mamamayan.

 

Ang pambabaluktot ng Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police (AFP-PNP) ay bahagi ng kanilang psyops sa mamamayan para itambol at ilarawan na mga NPA o taga-suporta ng NPA ang lahat ng napapatay nilang sibilyan. Layunin nilang supilin ang lahat ng mamamayang nakikibaka upang igiit ang kanilang karapatan. Sa kasalukuyan, ang umiiral na pasismo ng estado at buong makinarya at pwersang pangseguridad nito sa pangngunguna ni Duterte ang nagpapatunay na ang rehimeng US-Duterte ang numero unong terorista sa bansa.

 

Dapat magpursige ang lahat na ilantad, tutulan at labanan ang iba’t ibang anyo ng karahasan at pasismo ng estado sa buong rehiyong Timog Katagalugan at bansa. Maging handa at harapin nang buong giting ang mga atrosidad ng AFP-PNP sa rehiyon. Ibagsak ang rehimeng US-Duterte upang matigil ang pasistang panunupil nito sa bansa.