Category Archives: featured

PRAYMER HINGGIL SA REBOLUSYONG OKTUBRE 1917

Sa dakilang tagumpay ng Rebolusyong Oktubre ng 1917, naisapraktika at higit na napatunayan ang kawastuhan ng unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo kaugnay ng pagtatagumpay ng sosyalistang rebolusyon sa pamumuno ng uring manggagawa at ang kasunod na pagtatatag ng isang sosyalistang lipunan. Inihatid nito ang mamamayan ng daigdig sa isang bagong panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan —ang panahon ng mga proletaryong rebolusyon.

I-download ang PDF na kopya: Praymer hinggil sa Rebolusyong Oktubre 1917

Pagbati ng MGC sa aksyong pamamarusa ng NPA-Palawan

June 21, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

 

Pagbati ng MGC sa aksyong pamamarusa ng NPA-Palawan

 

Binabati ng Melito Glor Command-NPA SouthernTagalog ang matagumpay na pamamarusa ng isang yunit ng Bienvenido Vallever Command-NPA Palawan sa Newington Construction Company, isang construction company sa Palawan, noong Hunyo 19 sa pagitan ng 10:00 at 10:30 ng gabi kung saan sinunog ang 9 na kagamitan sa konstruksyon na kinabibilangan ng apat na dump trucks,  tatlong backhoe, isang grader at isang pison.

 

Isinagawa ang aksyong pamamarusa bilang tugon sa hiling ng mamamayan dahil sa pinsalanag idinudulot ng quarrying operations ng Newington sa mga ilog ng Palawan. Sinisira nito ang natural na kagandanan ng kapaligiran sa pakikipagsabwatan sa mga bulok at kurap na lokal na upisyal ng gubyerno mula sa antas probinsyal hanggang antas munisipalidad.

 

Ang isinagawang pamamarusa ay bahagi ng pagtitiyak ng rebolusyonaryong kilusan sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Hindi mapahihintulutan ng NPA na lapastangin ng mga mapaminsalang kumpanya sa kontruksyon at pagmimina ang natitirang pamana ng kalikasan sa mamamayang Palaweño, sa buong Timog Katagalugan at sa buong bansa.

 

Manantiling tagapagtanggol at tagapangalaga ng kalikasan at kapaligiran ang NPA sa ilalim ng Melito Glor Command upang mapakinabangan ng mamamayan ang mga biyaya ng ating kalikasan. Kasama ang malawak na masa ng Timog Katagalugan, makakamit natin ang isang malinis na kapaligiran, mapayapa at masaganang buhay.###

Pahayag ni Jaime “Ka Diego” Padilla sa isang taong panunungkulan ni GRP President Rodrigo Duterte

Pahayag ni Jaime “Ka Diego” Padilla sa isang taong panunungkulan ni GRP President Rodrigo Duterte

Maraming mga pangakong nabigong tupdin si GRP President Rodrigo Duterte sa isang taon niyang panunungkulan. Bigo ang pangakong kapayapaan ni Duterte sa mamamayang Pilipino lalo’t nakaamba ngayon ang tuluyang pagkakansela ng usapang pangkapayapaan. Habang bigo ring maipatupad ang mga proyekto at repormang pang-ekonomiya para sa sambayanan. Sa loob ng isang taong panunungkulan, hindi man lamang kinanti kahit kaunti ng rehimeng Duterte ang paghahari ng Imperyalismong US, Pyudalismo at Burukratang Kapitalismo na nagpapanatili sa pagiging malapyudal at malakolonyal ng lipunang Pilipino. Kabaliktaran sa pagiging “kaliwa at soyalistang” presidente, lumalakas ngayon ang kanang tunguhin ng rehimeng Duterte.

Nabahura ang usapang pangkapayapaan dahil sa banta ni Duterte na ipahuhuli ang mga NDFP Consultant, taliwas sa ipinangako nitong palalayain ang higit sa 400 detinidong pulitikal. Ang pagpapalaya sa mga natitira pang detinidong pulitikal ay pagpapakita sana ng kanyang kaseryosohang kamtin ang kapayapaan sa bansa. At ngayon, sa nagaganap sa usapan, nais lamang ng GRP na humantong ang rebolusyonaryong kilusan sa kapitulasyon kaysa bigyang-diin ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms at Comprehensive Agremeent on Political and Constitutional Reforms na siyang magbabalangkas ng mga komprehensibong repormang sosyo-ekonomiko, pampulitika at konstitusyonal para sa kapakinabangan ng mamamayan.

Lumalakas ang maka-kanan na pagkabig ni Duterte bunsod ng pangingibabaw ng mga sagadsaring tuta ng imperyalista at militarista tulad nina Lorenzana, Esperon, Año, at mga tagapamandila ng patakarang neoliberal sa ekonomiya na sina Dominguez, Pernia, at Diokno. Bunsod nito, tiyak maisasantabi ang kapakanan ng malawak na sambayanan.

Bigo rin si Duterte na tupdin ang kanyang mga anti-US na retorika kung saan nananatili pa rin ang kontrol at presensya ng US sa bansa. Ang totoo, hawak ngayon ng Imperyalismong US sa leeg si Duterte sa pamamagitan ng mga numerong unong utusang aso ng US na sina Lorenzana, Esperon at Año. Sa maniobra at kutsabahan ng mga ito, naitulak ng US si Duterte na ipatupad ang Martial Law sa Mindanao matapos palabasin ang Maute Group bilang bahagi ng ISIS, isang teroristang grupong itinayo, sinusuportahan at pinopondohan ng walang iba kundi ng imperyalismong US mismo. Pananagutan ni Duterte ang pagsuko sa pambansang soberanya ng pahintulutan nitong manghimasok ang armadong pwersa ng US sa pagwasak sa Marawi.

Patuloy lamang na mahihiwalay si Duterte bunga ng mga inilunsad nitong gera sa tuwing nanganganib maagaw ang kanyang kapangyarihan. Daang libong karaniwang mamamayang Pilipino ang biktima ng oplan tokhang, oplan double barrel reloaded, oplan kapayapaan at all-out war laluna sa kanayunan, at nitong huli, ng deklarasyon ng batas militar sa Mindanao. Dinanas ng mamamayang Pilipino, laluna ng mamamayang Moro, sa kamay ng berdugong AFP at PNP, sa tulong ng armadong pwersa ng US ang samu’t saring paglabag sa karapatang tao at karahasan habang malawak ang dislokasyon at pagkawasak ng mga kabuhayan at ari-arian dulot ng pasismo ng rehimeng Duterte. Dapat nang itigil ni Duterte ang kahibangang ito at ituon ang pansin sa pagtupad ng kanyang mga pangako.

Sa Timog Katagalugan, lantarang ipinahayag ng tagapagsalita ng AFP na si Restituto Padilla ang pagtataas sa red alert status ng AFP at PNP laban sa NPA. Patunay na target din ng Martial Law ang rebolusyonaryong kilusan at ang banta ng pagpapatupad nito sa buong bansa.

Sa gitna ng nagpapatuloy na labanan, bukas ang rebolusyonaryong kilusan sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa rehimeng Duterte. Ngunit hangga’t nagpapatuloy ang gera at ang Martial Law laban sa mamamayan, patuloy itong lalabanan ng CPP-NPA-NDF at ng malawak na sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapaigiting ng digmang bayan sa buong bansa.

Labanan ang paglakas ng kanang tunguhin ng rehimeng Duterte! Paigtingin ang digmang bayan laban sa pasistang atake ng estado!

Tunay na reporma sa lupa ang magwawakas sa kontrol ng dayuhan at lokal na kartel sa industriya ng bigas sa Pilipinas

Melito Glor Command
Bagong Hukbong Bayan
Timog Katagalugan

June 28, 2017
Press Release

Tunay na reporma sa lupa ang magwawakas sa kontrol ng dayuhan at lokal na kartel sa industriya ng bigas sa Pilipinas

Nitong mga nakaraang buwan, pilit ipinatatanggap ng reaksyunaryong gobyerno sa mamamayang Pilipino ang kakulangan sa bigas upang bigyang katwiran ang tuluy-tuloy na pag-aangkat ng bigas na magsisilbi lamang sa mga burukrata-kapitalista, malalaking kartel ng bigas at dayuhang negosyante.

Sa pagpapatupad ng mga neoliberal na patakarang dikta ng US, hinahayaan ang pag-aangkat ng tone-toneladang bigas sa ilalim ng kontrol ng malalaking negosyante kasabwat ang National Food Authority (NFA). Ang napakalaking suplay ng bigas na iniaangkat mula sa ibang bansa ang nagsasadlak sa mga magsasaka sa ibayong kahirapan bunga ng malayang pagsasamantala ng mga negosyante sa pagpepresyo ng palay na nagmumula sa kanila. Mas masahol pa, sadyang ipinagkakait ang subsidyo sa pagsasaka na tungkulin ng reaksyunaryong gobyerno upang panatilihin itong atrasado at higit na itali sa importasyon ang industriya ng bigas ng bansa.

Nagpapatuloy ang monopolyo ng suplay at kalakalan ng bigas sa pamamagitan ng NFA kasabwat ang mga kartel ng bigas. Itinatago sa mamamayan ang milyong toneladang bigas upang laruin ang suplay at demand at manipulahin ang presyo nito sa pamilihan. Kahit sa panahon ng sakuna, pilit ring itinatago hanggang sa mabulok ang libu-libong sako ng bigas katulad ng nangyari sa panahon ng mga nagdaang bagyong Pablo, Sendong, Yolanda at iba pa.

Habang tuluy-tuloy ang pag-aangkat, nagpapatuloy rin ang rice smuggling sa bansa sa pagsasabwatan ng mga burukrata- kapitalista at mga kartel ng bigas gamit ang pondo ng mamamayan. Ginagawang palabigasan ng mga sindikatong ito ang industriya ng bigas habang ang malawak na hanay ng mamamayan ang pumapasan ng napakamahal na presyo ng bigas.

Sa ilalim ng bulok na sistema, hindi kailanman makakamit ang isang nagsasarili at nakasasapat na ekonomyang magsisilbi sa mamamayan. Ibinunga ito ng labis at talamak na kurapsyon sa burukrasya na nakaugat na sa sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Tanging sa landas ng pambansa-demokratikong rebolusyon makakamit ang pagkakaroon ng isang malaya at masaganang ekonomiya.

Isinusulong ng rebolusyonaryong kilusan ang tunay na reporma sa lupa na gagarantiya sa isang ekonomyang nakasasapat-sa-sarili at magtutuon ng pansin sa pagtatanim ng pangunahing produktong pangkonsumo tulad ng palay. Sa kanayunan ay ipinatutupad na ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa katuwang ang mga yunit ng NPA ang repormang agraryo na nagpapalakas sa lokal na produksyon ng pangunahing mga produktong bukid ng mga magsasaka.

Sa ganitong diwa, nananawagan ang Melito Glor Command- NPA ST sa mamamayang Pilipino na puspusang isulong ang digmang bayan na syang magwawakas sa kontrol ng imperyalismong US sa ekonomya ng Pilipinas.###

Pagpatay sa Mayor ng Balete sangkot ang mga Sindikatong Militar, Itigil ang Operasyong Militar sa Kanlurang Batangas!

Apolinario Matienza

Spokesperson

Eduardo Dagli Command

NPA Batangas

 

Pinatay si Mayor Jovencio Hidalgo ng bayan ng Balete sa pamamagitan ng pag-isnayp noong gabi ng ika-10 ng Hunyo sa bayan niya sa isang basketball court habang nanonood ng isang laro. Sa kabila ng maraming bodyguards siyang kasama ay nakuhang siyang patamaan ng isang isnayper. Ligtas na nakaalis ang mga birador na sumakay sa isang getaway van. Ang lugar na pinag-iwanan ng van ay sa Brgy. Sampaga, Balayan at ang mga bumira ay umakyat paitaas.

Walang ibang may kakayanang gumawa ng pagbirang ito kung hindi ang mga sindikatong militar na kakumpitensya niya sa mga iligal na transaksyon tulad ng paihi, gun running at diumano’y drugs. Ganito ang gawi ng mararahas na sindikatong militar na kapag nasalang ang kanilang interes ay hindi mangingiming pumatay. Ang sinakyang van ay nakilalang gamit ng mga pulis.

Planado ang ganitong pagdadala ng kanilang getaway van para mailihis ang tunay na mga kriminal at ituro sa New People’s Army ang ginawang pamamaslang. Inoperasyon ng laking platun ng pasistang militar ng 730th Combat Group ng PAF at mga elemento ng Philippine Army ang Brgy ng Coral ni Lopez.  Inosente ang mga residente ng barangay at walang kinalaman sa naganap na patayan kaya hindi makatarungang isakripisyo ang katahimikan at malayang pagsasaka sa lugar.

Ang kasalukuyang kalagayan natin sa buong lalawigan ng Batangas ay may nagaganap na ‘De facto Martial Law’ kahit na ang deklarasyon ay sa Mindanao lamang dahil sa krisis sa Marawi sa grupo ng mga Maute. Palagian na ang malawakang checkpoint kahit wala pang naganap na patayan sa bayan ng Balete.

Tinutuligsa ng NPA Batangas sa ilalim ng Eduardo Dagli Command ang operasyong militar partikular sa Coral ni Lopez sa bayan ng Calaca, gayundin sa lahat ng bayan sa Batangas. Kung ito’y magpapatuloy, maoobligang tugunin ng BHB ang kahingian ng mamamayan na maglunsad ng kinakailangang mga taktikal na opensiba para ipagtanggol ang mamamayan na ang hangad lamang ay tunay na reporma sa lupa.

Itigil ang mga operasyong militar laban sa mga inosenteng sibilyan at sa nakikibakang mamamayan sa Batangas!

Pagbayarin nang mahal ang pasitang militar mula sa  730th Combat Group ng PAF at Philippine Army sa Batangas na may mga utang na dugo!

Presensya ng tropang US sa bansa, kaibuturan ng Huwad na kalayaan

Hunyo 12, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army-Southern Tagalog

Presensya ng tropang US sa bansa, kaibuturan ng Huwad na kalayaan

Higit na pinatutunayang hungkag ang kalayaang ipinagdiriwang ngayon ng reaksyunaryong gobyerno bunsod ng panghihimasok ng mga tropang militar ng US sa Marawi City na nakaposisyon na sa Mindanao at naglulunsad ng mga operasyong surbeylans malapit sa lugar bago pa ang naganap na kaguluhan doon.

Kaduda-duda ang tulong na iniaalok ng US sa gawaing paniktik at surbeylans dahil sa bigong pagsubaybay ng US sa lugar bago sumiklab ang labanan at ang ‘atakeng terorista’ sa Marawi City.

Isang malaking kwestiyon ang kawalan ng kaalaman ni GRP President Rodrigo Duterte hinggil sa presensya ng mga sundalong Amerikano gayong batid na batid ito ng kanyang Kalihim sa Depensa na si Delfin Lorenzana. Malaking pambansang usapin ito lalo’t higit sa seguridad at pangangalaga ng pambansang soberanya at kasarinlan ng Pilipinas.

Pinatutunayan nito ang pagiging ahente ng US ni Lorenzana kasama ang iba pang mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police (AFP-PNP). Mas napapahigpit ang pananatili ng impluwensiya at kapangyarihan ng US laluna sa usaping militar dahil sa pangingibabaw ng mga militarista at maka-kanan sa loob ng gubyernong Duterte tulad na lamang nina National Security Adviser Hermogenes Esperon at AFP Chief-of-staff Gen. Eduardo Año.

Nagdidiwang ngayon ang mga militarista at maka-kanan sa gubyernong Duterte dahil sa deklarasyong Martial Law sa Mindanao na lalong sumikil sa kalayaan ng mamamayang Pilipino. Dumarami ang biktima ng karahasan ng estado, hindi lang sa Marawi City, kundi sa iba pang bahagi ng bansa.

Ginagamit ng US ang mapaminsalang gera laban sa terorismo para ibayong makapanghimasok sa panloob na problema ng bansa laban sa kawan ng mga terorista sa Mindanao at panatilihin ang presensya ng kanilang mga tropa, mga kagamitan at sasakyang pandigma sa Pilipinas.

Dapat ilantad at labanan ang papel ng US-CIA-Pentagon sa kaguluhang nagaganap sa Mindanao at sa buong bayan. Kailangang patuloy na makibaka ang mamamayan laban sa imperyalistang mga banta at atake, at ipaglaban ang pambansang kasarinlan at soberanya ng Pilipinas.###