Category Archives: featured

Pagbayarin nang mahal ang Rehimeng US-Duterte sa mga Paglabag sa Karapatang Pantao ng Mamamayan!

Disyembre 10, 2017

 

Patnubay de Guia

Tagapagsalita

National Democratic Front- Southern Tagalog

Kasabay ng paggunita sa Pandaigdigang Araw para sa Karapatang Pantao, mariing kinukundena ng National Democratic Front-Southern Tagalog ang rehimeng US-Duterte sa paglagda ng Presidential Proclamation 360 (PP360) na nagkakansela sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP. Nangangahulugan lamang ito na tuluyan nang tinalikuran ni Duterte ang kahilingan ng mamamayan para sa katarungan at kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan at  ginagawa silang lehitimong target ng walang pakundangang pamamaslang at iba pang tipo ng paglabag sa karapatang pantao.

 

Arbitraryong pinawalambisa ng PP 360 ni Duterte ang mga nauna nang tagumpay na nakamit sa usapang pangkapayapaan, ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights & International Humanitarian Law (CARHRIHL), Joint Agreement on Safety & Immunity Guarantes (JASIG) at mga panimulang pagkakaisa para sa pagbubuo ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER).  Sa pamamagitan din nito, sinusuhayan ni Duterte ang panggigigil ng mga opisyal ng pasistang AFP at PNP na muling dakpin at ikulong ang mga pansamantalang pinalayang NDFP consultants.

 

Kaugnay nito ang nilagdaan din ni Duterte ang  PP 374 na nagdedeklara sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) bilang mga teroristang grupo gayong ang mga ito ay lehitimong pwersang nakikidigma. Masahol pa, idinawit pa ni Duterte ang iba pang legal na organisasyong naglalantad at kumukundena sa mga anti-mamamayang patakaran ni Duterte.

 

Sa pagsasantabi ng rehimeng US-Duterte sa nilalaman ng CARHRIHL, pinakakawalan niyang parang mga asong ulol ang pasistang AFP na uhaw na uhaw sa dugo ng mamamayan. Nagkaroon ng lisensya ang AFP-PNP-CAFGU na labagin ang karapatan ng mamamayan maging ang mga pwersang lumalaban sa makatarungang batayan. Pinakamasahol ang isinagawang paglapastangan ng mga elemento ng 730th Combat Group ng Philippine Air Force sa mga bangkay ng mga kasapi ng NPA na napaslang sa isang ambus noong Nobyembre 28 sa Nasugbu, Batangas. Malinaw na paglabag ito sa mga pandaigdigang panuntunan sa digma.

 

Sa kasalukuyan ay sinusuyod ng mga pwersa ng AFP sa ilalim ng 2nd ID ang mga komunidad ng magsasaka, maralitang setler at pambansang minorya sa mga lalawigan ng Batangas, Palawan, Quezon maging sa isla ng Mindoro. Sa mga komunidad na ito, walang-habas na tinatakot at dinadahas ng mga yunit ng AFP ang mamamayan para gamitin laban sa rebolusyonaryong kilusan.

 

Bago pa man ang mga proklamasyong ito, laganap na sa rehiyon ang mga kaso ng paglabag ng mga yunit ng AFP-PNP-CAFGU sa karapatang pantao na mamamayan. Nariyan ang 16 na kaso ng pampulitikang pamamaslang, 12,263 kaso ng pananakot, pandarahas at intimidasyon, 232 kaso ng pisikal na pananakit, 84 kaso ng iligal na pag-aresto, 29 kaso ng iligal na detensyon at 6 na kaso ng tortyur. Dapat ding singilin ang rehimeng US-Duterte at AFP sa mga isinagawa nitong aerial bombings at strafing sa pamamagitan ng 730th Combat Group ng PAF at 202nd Bde sa Batangas at ng Bravo Coy ng 4th IBPA at 203rd Bde sa Mindoro.

 

Naninindigan ang NDF-ST at ang mamamayan ng TK sa makatarungang batayan ng paglulunsad ng armadong pakikibakang pinamumunuan ng CPP-NPA upang ganap na palayain ang sambayanang Pilipino sa pambansang pang-aapi ng imperyalismong US at mga lokal na naghaharing-uri. Kasabay nito, itinataguyod ng CPP-NPA-NDF ang pangangalaga sa karapatang pantao ng mamamayan, laluna ng mga sibilyan.

 

Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayan na paigtingin ang kanilang pakikibaka para sa pagtataguyod ng karapatang pantao.  Dapat na magkaisa ang mamamayan upang ilantad at  labanan ang lumalalang paglabag sa karapatang pantao ng mga mersenaryong tropa ng reaksyunaryong gubyerno at papanagutin si Duterte at ang AFP sa mga krimen nito sa mamamayan.

Advertisements

Proclamation No. 360 at 374, malaking banta sa mamamayan, terorismo sa buong bayan!

December 8, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Malaking banta sa mamamayang Pilipino at terorismo sa buong bayan ang idineklarang Proclamation No. 360 ng rehimeng US-Duterte dahil sa ilulunsad nitong malawakang pamamaslang, panghuhuli at iba pang anyo ng paglabag sa karapatang-tao habang binibigyang katwiran ang paglulunsad ng madugo at marahas na all-out war sa rebolusyonaryong hanay at sambayanang nakikibaka. Sa tabing ng pagdedeklara ng rehimeng US-Duterte na ‘terorista’ ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF), maihahahanay ng reaksyunaryong Government of the Republic of the Philippines (GRP) ang lahat ng nag-aaklas at pumoprotestang mamamayan sa rebolusyonaryong pwersa at aalisin ang kanilang pananagutan sa lahat ng madadamay na sibilyan at kaswalti ng rebolusyonaryong pwersa alinsunod sa International Humanitarian Law (IHL). Ibayong pasistang karahasan ang ihahasik sa pamamagitan ng berdugong Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police-Civillian Armed Forces Geographical Unit (AFP-PNP-CAFGU) ng reaksyunaryong estado sa hanay ng mamamayang magiging biktima ng lansakang terorismo ng estado.

 

Tuluyan na ring winaksi ng rehimeng Duterte ang pag-asang makamit ang tunay na kapayapaan nang ura-uradang pinatigil ang gumugulong na usapan sa pagitan ng GRP at NDF. Pinasakay ni Duterte ang rebolusyonaryong hanay at buong sambayanang Pilipino sa pag-aasam na makakamit ang tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ilalim ng kanyang rehimen at tuluyan nang naghubad ng maskara bilang sagad-saring papet ng imperyalismong US at tagapagtanggol ng mga oligarkong burgesya kumprador, malalaking panginoong maylupa at burukrata-kapistalita sa anyo ng pagiging tirano at nagbabadyang diktador na naghahari-harian sa buong bansa. Dahil sa kahibangan sa kapangyarihan at pagkaganid sa yaman ng bansa, pinatunayan ni Duterte at ng kanyang mga kasapakat na sila ang tunay na mga terorista at pangunahing kaaway ng sambayanang Pilipino.

 

Biktima ng kanyang kabaliwang wakasan ang iligal na droga sa bansa ang umabot ng mahigit sa 13,000 pinatay na walang kalaban-labang maralitang pinaghihinalaang adik at drug pusher at idinamay na mga aktibista ng mga ligal at demokratikong organisasyong masa sa ilalim ng Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel Reloaded. Sa Mindanao pa lamang, aabot sa kalahating milyong mamamayang Moro at Pilipino ang lumikas sa kani-kanilang tirahan sa ilalim ng kanyang Martial Law at gera-kontra-terorismo. Samantala, maraming komunidad ng mga sibilyan ang binomba sa kanyang all-out war nang hindi man lamang nagbibigay ng indemnipikasyon sa mga nadamay na mamamayan. Kung gayon, malaon nang hinusgahan ng sambayanan at ng kasaysayan kung sino ang tunay na terorista — ang nag-aakusang baliw na si Duterte at kanyang mga kasabwat sa kanyang kahibangan.

 

Dahil dito, walang ibang opsyon ang rebolusyunaryong kilusan at mamamayang Pilipino kundi harapin nang buong giting at tatag ang banta ng pasismo at terorismo ng estado. Ipagtatanggol ng NPA ang mamamayan laban sa mga mga pananalakay at operasyon ng mersenaryo at reaksyunaryong AFP-PNP-CAFGU. Habang bukas na bukas ang mga larangan na tanggapin ang mga aktibista at lider-masa na target at nasa listahan ng itinutugis ng reaksyunaryong gobyerno.

 

Bigo ang layunin ni Duterte na ihiwalay ang CPP-NPA-NDF sa malawak na masa kahit paulit-ulit pa niyang ibalandra na ‘terorista’ ang mga ito. Sa 50 taong pagsisilbi ng CPP-NPA-NDF sa sambayanan, tinangkilik sila ng mamamayang Pilipino dahil pinalalaya sila mula sa nagpapatuloy na pagsasamantala’t pang-aapi ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo sa ilalim ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Nagkakamali si Duterte sa pag-aakalang mapapayukod ang rebolusyunaryong pwersa sa kanyang imbing pakana na maghari lagpas sa 2022.

 

Nangangarap si Duterte nang gising na malilipol niya ang buong rebolusyonaryong hanay habang lasing na lasing sa paghawak ng mga makabagong armas at tulong militar sa buong daigdig. Hindi matitinag ang determinasyon ng buong rebolusyunaryong hanay sa mga banta ng pasistang rehimeng US-Duterte. Tatapatan ng rebolusyunaryong lakas ang kanyang teroristang atake laban sa mamamayang Pilipino. Mananatiling matapat na tagapagtanggol at lingkod ang CPP-NPA sa sambayanang Pilipino nang walang pag-iimbot na iaalay ang buong talino at lakas sa ikatatagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.

 

Samantala, patuloy na iiral ang Demokratikong Gubyernong Bayan sa buong bansa kasabay ng mahigpit na pagtatangol ng NPA sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan laban sa anumang tangkang pananabotahe ng reaksyunaryong estado. Sa kabila ng paghasik ng terorismo ng estado sa pamamagitan ng mga teroristang pwersang AFP-PNP-CAFGU, patuloy na tatalima ang mga yunit ng NPA sa ilalim ng Melito Glor Command sa mga tungkulin at tuntunin sa digma, rebolusyunaryong batas at hustiya, Protocol I & II ng Geneva Convention, at Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CAHRIHL) sa paglulunsad nito ng makatarungang digma.

 

Biguin ang kahibangan ng sira ulong si Duterte sa kabaliwan nitong makapaghari sa buong bansa. Maging kritikal at matapang sa pagtuligsa sa mga retoriko, pangako at buladas ni Duterte at ilantad ang mga kabulukan at kasamaang umiiral sa sistemang panlipunan at pagkontrol ni Duterte sa buong bansa. Magmatiyag at labanan ang nakaambang na malawakang paglabag sa mga karapatan ng mamamayan.

 

Papanagutin ang rehimeng US-Duterte sa kanyang mga krimen sa sambayanang Pilipino!

Sama-samang ilantad, labanan at ibagsak ang pasitang rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang pambansa demokratikong rebolusyon!

Mabuhay ang nakikibakang sambayanang Pilipino!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!

Tutulan at labanan ang rekomendasyon ng pagpapahaba ng Batas Militar sa bansa

December 9, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

Higit na pinatunayan ng mga berdugong Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang kanilang pagiging mersenaryo at uhaw sa dugo sa pagrekomenda at pagsuporta sa isang taong pagpapalawig pa ng Batas Militar sa sa Mindanao.

 

Itinaon pa ito sa panahon ng pagsalubong sa International Human Rights Day bukas. Lalong pahihirapan ng mga militar at pulis ang mamamayan na sa kasalukuyan ay dumadanas ng walang-awang paglabag sa kanilang karapatang pantao bunga ng iba’t ibang anyo ng atrosidad ng AFP-PNP laban sa mamamayan.

 

Saksi ang buong sambayanang Pilipino at mamamayang Moro sa pagwasak nila sa buong siyudad ng Marawi dahil sa pambobomba at panganganyon dito. Kung ipagpapatuloy pa ang Martial Law, hindi lang Marawi City ang wawasakin ng AFP-PNP kundi ang buong Mindanao, hanggang sa buong bansa. Masisira ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino at mapipilitan muling lumikas upang hindi madamay sa inilulunsad na digmaan ng AFP-PNP. Samantala, ang mga hindi makakalikas ay idadamay ng reaksyunaryong gobyerno at idedeklarang mga terorista. Malinaw na terorismo ang idinudulot ng AFP-PNP sa hanay ng mamamayan at ang pagpapatupad at bantang pagpapalawig ng Martial Law ay siyang nagbibigay katwiran sa terorismong ito sa bansa.

 

Kung gayon, walang ibang opsyon ang mamamayang Pilipino kundi ang humawak ng armas upang labanan ang terorismo ng estado. Bukas ang lahat ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog sa lahat ng mamamayang nais magtanggol laban sa teroristang rehimeng US-Duterte at AFP-PNP. Ipagtatanggol ng NPA ang mamamayan sa mga atake ng estado. Sama-sama nating labanan at ibagsak ang mapanupil na pasistang rehimeng US-Duterte at itayo ang Demokratikong Gobyernong Bayan na tunay na maglilingkod at magtatanggol sa mamamayang Pilipino.

Pamamaslang ng militar sa isang pastor sa Mindoro, kinukundina ng MGC-NPA ST

December 9, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

Mariing kinukundena  ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC-NPA ST) ang pagpatay ng 4th Infantry Battalion of the Philippine Army (IBPA) kay Pastor Leovilito Quiñones ng Penticost at dagdag pang pagkasugat sa 12 anyos na bata na nangyari noong Disyembre 3, 2017 sa Sitio Anapla, Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro.

 

Binaluktot ng 4th IBPA ang balitang engkwentro nila sa isang yunit ng NPA sa lugar para palabasing NPA ang napaslang na pastor. Sa kanilang kapalpakan at kahambugan, ginamit nila ang midya ng reaksyunaryong estado upang bigyang katwiran ang pagpatay sa pastor bilang bahagi ng digmaan. Tinaniman pa nila ng armalayt at pinalabas na nakuha ito kay Pastor Quiñones sa pag-aakalang maloloko ang sambayanan. Dahil dito, nalantad ang pagwawalang-hiya ng mga militar sa mamamayan, lalo sa hanay ng mga taong-simbahan, at naging malinaw na ang rehimeng US-Duterte ay walang respeto, paggalang at lumalabag sa karapatang pantao ng mamamayan.

 

Ang pambabaluktot ng Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police (AFP-PNP) ay bahagi ng kanilang psyops sa mamamayan para itambol at ilarawan na mga NPA o taga-suporta ng NPA ang lahat ng napapatay nilang sibilyan. Layunin nilang supilin ang lahat ng mamamayang nakikibaka upang igiit ang kanilang karapatan. Sa kasalukuyan, ang umiiral na pasismo ng estado at buong makinarya at pwersang pangseguridad nito sa pangngunguna ni Duterte ang nagpapatunay na ang rehimeng US-Duterte ang numero unong terorista sa bansa.

 

Dapat magpursige ang lahat na ilantad, tutulan at labanan ang iba’t ibang anyo ng karahasan at pasismo ng estado sa buong rehiyong Timog Katagalugan at bansa. Maging handa at harapin nang buong giting ang mga atrosidad ng AFP-PNP sa rehiyon. Ibagsak ang rehimeng US-Duterte upang matigil ang pasistang panunupil nito sa bansa.

Mga pasistang sundalong 4IB sa Mindoro at si Duterte ang mga tunay at numero unong terorista!

PRESS RELEASE

December 5, 2017

Reference: Ka Madaay Gasic, Tagapagsalita, Lucio de Guzman Command NPA-Mindoro

 

Isang malaking kasinungalingan ng mga pasistang tropa ng 4IB-PA ang ipinagmamayabang nitong pagkakapaslang sa isang NPA sa  Mansalay, Oriental Mindoro nitong Disyembre 3, 2017.

Inambus at pinagbabaril  ng mga elemento ng 4IB  ang mga sibilyan na nakasakay sa tatlong motorsiklong pauwi sa So. Anapla, Bgy. Panaytayan, Mansalay bandang alas 8 ng gabi.

 

Pinaslang ng mga pasistang tropa ng PA sa naturang ambus  si Pastor Leovelito Quiñones, isang kilalang malapit sa kapulisan at nagbibigay ng Family Development Seminar (FDS) sa mga 4P’s beneficiaries sa So. Anapla. Nasugatan din ang isang 12-taong bata sa nasabing insidente.  Pinalabas sa isang press release ng 2ID kinabukasan na isang NPA ang napaslang sa naturang ambus upang pagtakpan ang lansakang paglabag sa karapatang pantao  ng mga sundalo. Nilagyan pa ng baril ang biktima para pagmukhaing isa ngang armadong NPA.  Bagamat hindi maiiwasan na tuluyang mag-armas ang mamamayan laban sa pasismo ng rehimeng US Duterte at magsulong ng demokratikong rebolusyong bayan, dapat lamang na ilinaw na  hindi kailanman naging isang NPA  ang biktima ng panibagong karahasang militar na ito.

 

Hindi bago  sa mamamayang  Mindoreño ang karahasang militar.  May mahabang listahan ng mga karumal dumal na mga krimen at utang na dugo  ang mga pasistang militar sa Mindoro  lalo na sa panahon ng Oplan Habol Tamaraw noong 2001 hanggang 2005 – ang Oplan Bantay Laya sa Mindoro sa ilalim ng rehimeng US-Arroyo.  Muli itong nauulit at malamang na malampasan pa ng rehimeng US-Duterte sa naging mga biktima sa paglulunsad nito ng gyera laban sa droga, gyera sa Marawi at  sa ilalim ng kontrarebolusyonaryong  Oplan Kapayapaan.

 

Kamakailan  din lamang ay pinaslang ng mga elemento ng CAFGU-PA sa Binli ang dalawang barangay kagawad  ng Binli na sina Erning Aykid at Aylan Lantoy noong Setyembre 19, 2017. Kinakatawan ng dalawang kagawad na ito ang mariing pagtutol ng mga Hanunuo Mangyan sa pangangamkam ng kanilang lupaing ninuno sa pamamagitan ng ilang ispekulador sa lupa sa pamumuno ni Mayor Ernilo Villas ng Bulalacao at  ng mga proyekto tulad ng kalsada at pagbubukas ng mina sa Timog Mindoro.    Mas maaga pa noong Mayo 20, 2017 ay  pinaslang din ng mga elemento ng 4IB  ang isang aset ng mga pulis na si  Mario Verzosa sa So. FFCruz, Bgy. Cambunang, Bulalacao.  Matapos nilang gamitin  ay papatayin  kung hindi na nila kailangan at palalabasing NPA.

 

Habang patuloy na nagngangawa ang pasistang si Duterte hinggil sa  pagkansela sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP, pagdedeklara sa  Partido Komunista at Bagong Hukbong Bayan bilang diumano’y mga “terorista”,  pagbabalik ng gera kontra droga sa PNP, at ang pagturing sa mga sundalo galing sa Marawi bilang  mga bayani samantalang ang mga ito ang sumalanta sa buhay at kabuhayan ng ilang daang libong mamamamayan ng Marawi, tuloy namang namamayagpag  ang mga bayarang sundalo at pulis at nagpapatupad ng matinding karahasan at panunupil sa mamamayan.  Wala nang makakahadlang sa mga mersenaryong  sundalo na gawin ang anumang gustuhin ng kanilang among si Duterte at lansakang labagin ang karapatang pantao ng mamamayan.

 

Malinaw na ang rehimeng US- Duterte ang tunay na terorista— sila ang naghahasik ng lagim at pananakot sa mamamayan. Sila ang sumusupil sa mamamayan.  Habang ang tinatawag ni Duterte na mga “terorista” ay walang iba  kundi ang hukbo ng mamamayan, minamahal at hinahanap hanap ng masa—  kapiling ng masa sa araw-araw na pakikibaka para sa kanilang kabuhayan at karapatan, pinagdudulugan ng kanilang mga problema, kasama nila sa pakikibaka para sa kanilang mga lupa at lupaing ninuno, sumusupil sa mga masasamang elemento, nanggagamot, nagtuturo at nagpapataas ng kamulatan ng mamamayan para sa sariling pamamahala, at mahabang listahan ng gawain at serbisyo sa mamamayan.

 

Ilantad at hubaran ng maskara ang nagbabalatkayong Duterte!

Ilantad at labanan ang terorismo at pasismo ng rehimeng US-Duterte!

Katarungan para sa mga biktima ng karahasang militar ng 4IB sa Mindoro!

Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

 

 

 

Magmatyag at labanan ang karahasan ng rehimeng US-Duterte

Press Statement

December 3, 2017

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

 

Magmatyag at labanan ang karahasan ng rehimeng US-Duterte

 

Ginugunita ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog ang Pandaigdigang Araw ng mga Bilanggong Pulitikal at ginagawad ang mataas na pagkilala sa mga detinidong pulitikal na patuloy na nakikibaka para sa pambansa at demokratikong interes ng mamamayan sa kabila ng kanilang pagkakapiit.

 

Lubhang  pinababayaan ng reaksyunaryong Government of the Republic of the Philippines (GRP) ang mga detinidong pulitikal dahil sa kasalukuyang kalagayan nila sa mga bilangguan. Pinababayaan at hinahayaan ang kanilang lumalalang  pangkalusugan upang kitilin ang kanilang diwang palaban at ilayo sa paglahok sa pakikibaka ng masa. Itinuturing sila na karaniwang kriminal upang ihiwalay sa malawak na masa ng sambayanang Pilipino.

 

Samantala, iginagalang ng rebolusyonaryong kilusan ang karapatan ng mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police-Civillian Auxiliary Forces Geographical Unit (AFP-PNP-CAFGU) na nadadakip sa mga labanan. Kinikilala at nirerespeto ng New People’s Army (NPA) ang bawat nahuhuling prisoners of war (POW) mula sa hanay ng mga pwersang panseguridad ng estado. Ipinagkakaloob ng rebolusyonaryong kilusan ang mga karapatan ng mga ito bilang POW hanggang sa tuluyang mapalaya sa pamamagitan ng pagproseso ng kanilang kaso na idinadaanan sa Hukumang Bayan ng Demokratikong Gobyernong Bayan.

 

Sa imbeng pakana ng estado na supilin ang pakikibaka ng mamamayan, pilit nilang ikinukulong at sinasampahan ng mga gawa-gawang kriminal na kaso ang mga rebolusyonaryo at nakikibakang mamamayan sa layuning maampat ang bumubulwak na pag-aaklas ng mamamayan sa bansa. Subalit, hinding-hindi makukulong ang diwang palaban ng mamamayan at rebolusyonaryo sa panggigipit ng reaksyunaryong gobyerno. Ipagpapatuloy ng mamamayan ang paglaban upang makamit ang kanilang pambansa at demokratikong adhikain.

 

Sa ilalim ng inilulunsad ng rehimeng US-Duterte na malawakang crackdown sa hanay ng mga progresibo, ligal at demokratikong organisasyong masa at kritiko ng kanyang rehimen, nagbabadya ang malawakang hulihan o pandurukot sa sambayanang Pilipino. Kailangan ang ibayong pagmamatyag ng mamamayang Pilipino sa pasismo ng estado ng ganid sa kapangyarihan si Duterte na nangagatog sa takot sa patuloy na lumalakas na anti-pasista, anti-pyudal at anti-imperyalistang kilos protesta ng sambayanang Pilipino. Hindi dapat matakot ang mamamayang ipagpatuloy ang kanilang pakibaka sa gitna ng karahasan ng naghahari-hariang tirano at nagbabadyang diktador.

 

Nanawagan ang MGC-NPA ST na buong giting na labanan ang lahat ng karahasan ng pasistang rehimeng US-Duterte at gawin ang lahat ng mga paraan upang makalaya mula sa pagkakapiit sa rehas na bakal. Panatilihin ang diwang palaban ng mga detinidong pulitikal upang igiit ang kanilang pang-ekonomiya at pampulitikang karapatan sa loob ng mga piitan sa buong bansa. Walang dahilan upang yumukod sa harap ng pasismo ng estado ang mga tunay na tagapaglingkod ng sambayanan.

 

Kaagapay ninyo sa pakikibaka ang lahat ng aping mamamayan sa paglaban sa pagpapabagsak sa rehimeng US-Duterte upang makamit ang isang tunay na malaya at makatarungang lipunan.

Dakilain ang buhay at pakikibaka ng 15 rebolusyonaryong martir sa Nasugbu, Batangas Palitan ng 100 ulit ang nabuwal nilang katawan! Ibaling ang pamimighati sa ibayong rebolusyonaryong determinasyon at katapangan!

December 1, 2017

Press Statement

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

Dakilain ang buhay at pakikibaka ng 15 rebolusyonaryong martir sa Nasugbu, Batangas

Palitan ng 100 ulit ang nabuwal nilang katawan!

Ibaling ang pamimighati sa ibayong rebolusyonaryong determinasyon at katapangan!

 

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog sa 15 Pulang mandirigma ng NPA at masa sa labanang naganap noong Nobyembre 28 sa Nasugbu, Batangas. Nagtagumpay ang imbing pakana ng malalaking burgesyang kumprador sa pangunguna ni Henry Sy na mapaslang ang 15 mga kasama at masa sa isinagawang ambus ng bayaran nitong Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police (AFP-PNP) laban sa nakasakay sa dalawang sasakyan na yunit ng NPA na tumatahak sa kahabaan ng highway ng Nasugbu, Batangas. Nasa proseso ng paglipat ang yunit upang puntahan ang isang baryo ng mga magsasakang biktima ng pangangamkam ng lupa ni Henry Sy nang sila ay ambusin ng kaaway. Sa kabilang banda, magiting na lumaban ang mga kasama kung saan nagawa nilang makapatay pa ng 5 at makasugat ng 4 na kaaway.

 

Dakilain natin ang buhay at pakikibaka ng 15 kasama at masa. Magsisilbing apoy at hindi magmamaliw na inspirasyon ang kadakilaan ng kanilang buhay at kamatayan. Pinakamataas na parangal ang ating ibinibigay sa mga tunay na Hukbo at bayaning sina:

 

 1. Henry “Ka Jessie” delos Reyes ng Brgy. Quisumbing, Calaca, Batangas.
 2. Joshua “Ka Maru” Hernandez ng Brgy. Mataas na Pulo, Nasugbu, Batangas;
 3. Carl “Ka CJ” Labajata ng Brgy. Mataas na Bayan, Lemery, Batangas;
 4. Evelyn “Ka Anna” Nuestro Manalo ng Brgy. Bunducan, Nasugbu, Batangas;
 5. Anne “Ka Bella” Casilac ng Brgy. Lumaniag, Lian, Batangas;
 6. Glenmark “Ka Zenki” Aytona ng Brgy. 4, Balayan, Batangas;
 7. Anthony “Ka Jasmine” Pilit ng Brgy. Patugo, Balayan, Batangas;
 8. Alfred “Ka RM” Cadag ng Sto Tomas, Batangas;
 9. Zandy “Ka Venus” Aurin ng Central Quezon;
 10. Julieto “Ka Buwi” Pellazar Jr. ng  lalawigan ng Rizal,
 11. Josephine “Ka Ella” Lapira ng University of the Philippines, Manila;
 12. Roberto “Ka Hasan” Dolleton ng Dasmariñas, Cavite,
 13. Kamil “Ka Alex” Manangan, ng Polytechnic University of the Philippines, Sta Mesa, Manila;
 14. Graciela Mae “Ka Alena” Penkian Pacaldo ng Maynila.

 

Binibigyan  namin ng pinakamataas na pagpupugay at parangal ang martir at bayaning sibilyan na si Lito Mendoza na idinamay ng kaaway na patayin sa nasabing labanan.

 

Taos-puso kaming nakikiramay sa mga pamilya, kaibigan at kasamahan sa rebolusyon ng mga kasamang martir.

 

Sampu (10) sa 14 na kasama ay mga pinakamabubuting anak ng Batangas at Timog Katagalugan. Sila ay kabilang sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan ng lalawigan ng Batangas na namulat sa kahalagahan ng armadong pakikibaka dahil sila mismo ay mga biktima ng kahirapan, pagsasamantala at pang-aapi dahil sa pangangamkam ng lupain ng mga pinakamalalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador sa pangunguna ni Henry Sy. Apat (4)  sa 14 na kasama ay mga intelektwal na kabataang niyakap ang interes ng masang magsasaka at mamamayang naghihirap sa lalawigan ng Batangas at  bansa at itinalaga ang kanilang mga sarili para sa dakilang adhikain ng pambansang pagpapalaya, demokrasya at sosyalismo.

 

Bilang pagdakila sa kabayanihan ng ating 15 rebolusyunaryong martir sa Nasugbu, Batangas inaatasan ng Melito Glor Command ang lahat ng yunit ng New People’s Army at mga organo ng kapangyarihang pampulitika na ilagay sa half mast ang mga watawat bilang pagpupugay. Hindi mauuwi sa wala ang inyong pagpanaw. Mananatili sa aming mga puso ang inyong ginintuang pamana ng kagitingan at tunay na paglilingkod sa malawak na masa ng sambayanan. Ang inyong pagkasawi ay hindi naghahatid sa amin ng panlulumo, kundi nag-aalab na damdaming yakapin ang inyong simulain at tumahak sa landas ng armadong rebolusyon.

 

Walang pagsidlan ang pagkamuhi ng pinakamalalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa sa bansa sa pangunguna ni Henry Sy, kasama ang mga dayuhang minero at mga monopolyo kapitalista sa yunit ng NPA sa Kanlurang Batangas dahil ang NPA ang pinakamalaking tinik sa kanilang lalamunan. Matindi ang pagnanais ng mga itong kamkamin ang lupain ng mamamayang Batangueño, dambungin ang likas na kayamanan ng bayan at wasakin ang kapaligiran at kalikasan at isailalim ang mamamayang Batangueño sa kanilang kapangyarihan at kontrol.

 

Sa pamamagitan ng yunit ng NPA, nabuo at nabubuo ang rebolusyonaryong lakas ng mamamayan at mula dito, nakakamit ang malalaking tagumpay sa pakikibaka ng mamamayan upang labanan ang kanilang mga kaaway sa pangunguna ni Henry Sy at ng kanilang mga mersenaryong armadong pwersang AFP-PNP. Sa pamamagitan ng NPA at ng rebolusyonaryong mamamayan ng Batangas, hindi na lamang ngayon solo ng mga naghaharing uri ang kapangyarihan sa Batangas. Nagkaroon na rin ng kapangyarihan ang masang magsasaka, manggagawa, kababaihan, kabataan at iba pang demokratikong uri at sektor sa lalawigan.  Sa pamamagitan nito, naigigiit at naipagtatanggol ang karapatan at interes ng masang magsasaka sa lupa, karagatan, at kabuhayan laban sa walang habas na pangangamkam ng mga tulad ni Henry Sy.

 

Sa pamamagitan ng NPA, pinaparusahan ang mga pinakasagadsaring kaaway ng mamamayan ng Batangas. Tampok ang pangyayari noong Enero 29, 2017 kung saan pinangunahan ng platun ng NPA sa Kanlurang Batangas ang matagumpay na reyd-pamamarusa sa mga armadong tauhan ni Henry Sy sa Pico de Loro, Brgy. Papaya, Nasugbu, Batangas. Dito, nakumpiska ng NPA ang 48 iba’t-ibang kalibre ng armas nang wala ni isa mang putok na naganap. Sinunog ang destakamento ng armadong pwersa ni Henry Sy na paulit-ulit sa panununog at pangwawasak sa mga kabahayan at kabuhayan ng mga magsasaka at mamamayan sa probinsya.

 

Gayun na lamang ang pagsisikap at interes ng mga naghaharing uri sa pangunguna ni Henry Sy na lipulin ang NPA sa Batangas upang tuluyang mabigyan sila ng laya at sa gayon ay walang taros nilang magawa ang kanilang maiitim na hangarin laban sa mamamayan ng Batangas.

Binabayaran at binubusog nila nang husto sa mga pabuya, sweldo, at kagamitang militar at sasakyan ang mga heneral ng AFP at PNP upang itulak silang gawin ang utos sa kanilang lipulin ang NPA.

 

Kabaliktaran nito, walang pagsidlan at walang maliw ang pagsuporta, pagmamahal at pagtataguyod ng malawak na masa sa NPA, laluna ng mga naghihirap na magsasaka at mamamayan sa Batangas. Ito ang dahilan kung bakit hindi maubos-ubos ang NPA at kailanma’y hindi malilipol. Mataas ang pagpapahalaga ng mamamayang Batangueño sa NPA dahil alam nilang ito ang kanilang tunay na Hukbo at tunay na tagapagtanggol. Sa gayon, iniaalay mismo nila ang kanilang pinakamabubuting anak upang sumampa at maglingkod sa NPA. Ang kanilang mga tahanan at lupain ang siya mismong tirahan ng mga yunit ng NPA. Sila mismo ang nagtataguyod upang makakain, mabuhay at magkaroon ng lakas ang NPA upang patuloy ng mga itong matupad ang kanilang mga tungkulin sa paglaban.

 

Kaya naman, walang paglagyan ang kalungkutan at pamimighati ng mamamayan ng Batangas sa pagkapaslang sa 15 kasama at masa. Kasabay nito, nag-uumapaw ang kanilang galit at pagkamuhi sa kaaway sa nangyari. Lalo lamang nitong sinindihan ang determinasyon at paglaban ng mga mamamayan ng Batangas upang ibayong isulong ang armadong pakikibaka, at palakasin ang NPA hanggang sa maibagsak ang sistemang pinaghaharian ng mga katulad ni Henry Sy.

 

Sa ganito, nananaginip ang kaaway sa kanilang pangarap na madudurog ang NPA at ang rebolusyonaryong kilusan sa Batangas. Ang mamamayan ng Batangas, buong Timog Katagalugan at buong Pilipinas ang nagsusulong ng rebolusyon, sumasampa at bumubuo sa NPA. Hangga’t mayroong Henry Sy, at mga katulad nila, mga dayuhan at malalaking minero na mandarambong sa likas na yaman ng Batangas at bansa at nagwawasak sa kapaligiran, hindi matitinag ang palaban at rebolusyunaryong diwa ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. Magsisilbing tanglaw ang buhay at dugong idinilig ng  mga dakilang martir ng Kanlurang Batangas para sa sambayanan. Pataba itong magbibigay sigla sa patuloy na pagsusulong ng digmang bayan sa buong Batangas at buong rehiyong Timog Katagalugan.

 

Tinatawagan namin ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Batangas at iba pang mamamayang mapagmahal sa bayan na sa pinakamaagang panahon ay palitan ng 100 ulit ang buhay at katawan ng 15 kasamang nabuwal! Mag-ambag ang lahat ng mga baryo at bayan ng mga bagong sampa sa NPA at mag-ipon ng armas upang agad na palakasin ang mga yunit ng NPA na napinsala bunga ng naganap na labanan. Ang nagpapatuloy na paglakas ng yunit ng NPA ang magtitiyak sa pagpapabagsak natin sa kaaway.

 

Kaakibat nito, ilunsad ang mga matatagumpay na taktikal na opensiba upang parusahan ang kaaway at bigyan ng katarungan ang mga kasama at masang nabuwal at ang mga magsasaka at mamamayang biktima ng walang tigil na pandarahas, pangangamkam ng lupain at iba pang tipo ng mga pang-aapi at pagsasamantala. Huwag nating bigyan ng kalayaan at katahimikan ang mga tulad ni Henry Sy na gawin ang mga kontra-mamamayang mga programa at gawain. Labanan natin ito ng buong giting pangunahin sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at ng lahat ng tipo ng pakikibakang ipinapahintulot ng kalagayan. Sa ganito lamang, matitiyak nating hindi mauuwi sa wala ang buhay at pakikibaka ng 15 martir at bayani ng labanan noong Nobyembre 28.

 

Higit na lalung kailangan ito sa harap ng pagbabanta ng uhaw sa dugo, pasista at sagadsaring  papet na rehimeng US-Duterte na “barilin ang NPA, barilin ang mga nagrarally, bombahin ang eskwelahan ng mga Lumad, dudurugin ang mga jeep ng mga mahihirap na mga tsuper sa Pilipinas, lipulin ang mamamayang Moro, patayin ang lahat ng mga karaniwang mamamayan dahil lamang pinaghihinalaang adik at tulak ng droga” at iba pang mga di masikmurang pahayag at gawa ng kasalukuyang rehimen. Walang ibang matalino at makatarungang landas kundi ang lumaban at mag-armas, lumaban at mag-armas, lumaban at mag-armas hanggang magtagumpay.

 

Dakilain ang buhay at pakikibaka ng 15 rebolusyonaryong martir sa Nasugbu, Batangas

Palitan ng 100 ulit ang nabuwal nilang katawan!

Ibaling ang pamimighati sa ibayong rebolusyonaryong determinasyon at katapangan!

Isulong ang digmang bayan sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan!

Lumahok at sumapi sa New People’s Army!

Patigtingin ang paglulunsad ng matutunog at madadalas na Taktikal na Opensiba sa rehiyon!

Parusahan at pagbayarin nang mahal ang mga mersenaryong kriminal ng pasistang rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!###