​Sina Ka Noel at Ka Jeffrey

Sina Ka Noel at Ka Jeffrey

Kultura | Kalatas | Hulyo 2017
Ang uring manggagawa ang pinakasulong na uring namumuno sa rebolusyon. Patuloy silang lumalahok sa rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan at sa kasalukuya’y paparaming bilang ng mga manggagawa ang sumasampa bilang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Tunghayan natin ang pakikibaka ng dalawang manggagawa na pinili ang landas ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Dating production operator si Ka Noel. Tulad ng karamihan, kontrakwal ang kanyang katayuan sa pabrika - mababa ang sahod at walang kaseguruhan sa trabaho. Namulat siya nang maging kasapi ng Revolutionary Council of Trade Unions habang nakawelga ang pabrikang kanyang pinapasukan. Batid ang kahalagahan ng paglahok ng mga manggagawa sa rebolusyonaryong pakikibaka, hindi na siya bumalik sa trabaho at tuluy-tuloy na kumilos para mag-organisa ng kapwa nya manggagawa.

Matapos mag-tour of duty sa isang larangang gerilya, lalo nyang nakita ang pangangailangan sa tulad nyang manggagawa sa Bagong Hukbong Bayan. Namulat siya na sa pamamagitan lamang ng pagsusulong ng armadong rebolusyon mabibigyang kalutasan ang kahirapang nararanasan ng mamamayan. Sa kanyang integrasyon sa mga Pulang mandirigma at sa masa, lalo niyang nadama kung para kanino ang rebolusyong kanyang isinusulong. Naniniwala si Ka Noel na tanging ang demokratikong rebolusyong bayan lamang ang lulutas sa suliranin ng buong bayan.

Isa ring kontraktwal si Ka Jeffrey. Ilang beses na siyang nakaranas na ma-“endo”. Tulad ni Ka Noel, naging kasapi siya ng RCTU at nagpultaym sa panahon ng kasagsagan ng welga ng mga manggagawang kung saan nakaranas siyang bombahin ng tubig, paluin at batuhin ng mga gwardya ng kumpanya. Minsang naglalakad siya sa harapan ng gate kung saan nakatayo ang protest camp ng mga manggagawa ay bigla na lamang siyang sinaktan ng isang gwardya.

Matapos dumalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Partido sa isang sonang gerilya, nagpasya nang magpaiwan si Ka Jeffrey upang mag-TOD. Naranasan niyang maging bahagi ng iba’t ibang gawain sa hanay ng hukbo at mamamayan. Naging bahagi siya ng pagtatayo ng mga balangay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid, gumampan ng gawaing lohistika at naging giyang pampulitika. Dulot ng kapangahasan, pagkamapanlikha at malakas na inisyatiba, mabilis niyang natutunan ang mga gawain sa kanayunan at di naglaon ay nagpasya na rin syang magpultaym sa hukbong bayan. Sa kasalukuyan ay isa nang batang
kadre ng Partido si Ka Jeffrey at pinapanday ang sarili bilang isang mahusay na Pulang kumander ng hukbong bayan.

Ilan lamang sina Ka Noel at Jeffrey sa mga manggagawang tinatahak ngayon ang landas ng demokratikong rebolusyon bayan. Magsisilbi silang mga huwaran mula sa hanay ng mga manggagawang piniling kalagin ang kadenang gumagapos sa kanila at maging bahagi ng rebolusyong magpapalaya sa buong bayan at mundo mula sa kuko ng pang-aapi at pagsasamantala ng imperyalismo.

-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.  Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s