​Hulyo 1917: Ang ika-6 na Kongreso ng Partido at ang paghahanda sa sosyalistang rebolusyon

Hulyo 1917: Ang ika-6 na Kongreso ng Partido at ang paghahanda sa sosyalistang rebolusyon

Lathalain | Kalatas | Hulyo 2017

Lumaganap ang apoy na sinindihan ng mga pag-aalsa sa iba’t ibang bahagi ng Petrograd at ang kaakibat na panunupil ng Probisyunal na Gubyerno dito.  Nag- umapaw ang rebolusyonaryong ngitngit ng mga manggagawa at sundalo sa Petrograd na nagbunsod sa kanilang ispontanyong demonstrasyon noong Hulyo 3 (16), 1917.  Ang ispontanyong demonstrasyong ito sa kalaunan ay pamumunuan ng Partidong Bolshevik. 

At tulad ng nauna, marahas na binuwag ng Probisyunal na Gubyernong dominado ng burgesya at kanyang Red guards ang mapayapang demonstrasyon ng mamamayan na pinamunuan ng Partido.  Ang isinagawang pamamaslang, pang-aaresto at lantarang pandarahas ang higit na naglantad sa Probisyunal na Gubyerno bilang maka-imperyalista at kontra- rebolusyonaryo. 

Bunga nito, nagbago ang dating lantad na pagkilos ng Partidong Bolshevik tungong lihim.  Inilunsad nito ang kanyang ika-6 na Kongreso sa Petrograd kung saan pinagpasyahan ang paghahanda para sa isang armadong pag-aalsa sa layuning ibagsak ang kapangyarihan ng burgesya at itatag ang kapangyarihan ng mga Sobyet. 

Sa panahong ito nagwakas na ang dalawahang kapangyarihan sa Rusya at nakonsentra ang kapangyarihan sa kamay ng burges na Probisyunal na Gubyerno.  Ngunit hindi ito magtatagal sapagkat ang mamamayang Ruso ay naghahanda para ilunsad ang sosyalistang rebolusyon. 

*Ikalawa sa serye ng mga artikulo hinggil sa Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre

-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.  Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s