Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

LINK SA VIDEO NG PAHAYAG: https://youtu.be/NOYqKaG0Sv8

Press Statement

August 19, 2017

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

Kabiguan ng SOLCOM, tiyak pa rin sa pamumuno ni Madrigal

Ang pagkakaupo kahapon ni Maj. Gen. Benjamin Madrigal bilang bagong hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay patunay ng paulit-ulit na kabiguan ng AFP na kitilin ang nag-aalab na pakikibaka ng rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan. Hindi magtatagumpay ang SOLCOM na lipulin ang NPA sa rehiyon kahit ilan pang mukha ng mga berdugong heneral ang ipalit sa pamumuno nito. 

Isang malaking kasinungalingan ang pahayag ni Madrigal hinggil sa papaunting bilang ng mga Pulang Mandirigma ng NPA sa rehiyon. Patunay dito ang patuloy na paglakas ng NPA sa buong rehiyon sa kabila ng marahas na pagtugis ng AFP. Nagpapatuloy ang pag-aarmas at pag-aaklas ng sambayanang Pilipino sa Timog Katagalugan dahil sa patuloy na kahirapang pinalalala ng mga atrosidad ng AFP laban sa nakikibakang mamamayan.
Sa pamumuno ni Madrigal, kahaharapin niya ang galit at dumadaluyong na lakas ng mamamayan sa rehiyon laban sa mersenaryong tradisyon ng AFP. Ito ang nagsisilbing mitsa sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Pulang Hukbo at ibayong pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Tiyak na mabibigo ang SOLCOM at muling mailalagay sa basurahan ng kasaysayan.###
Wakasan ang All-out War ng Rehimeng US-Duterte!

Biguin ang Oplan Kapayapaan!

Labanan ang militarista at awtokratikong pamumuno ng rehimeng US-Duterte!


LINK SA VIDEO NG PAHAYAG: https://youtu.be/0al1F4y5jT8

August 17, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army-Southern Tagalog


Labanan ang militarista at awtokratikong pamumuno ng rehimeng US-Duterte!

Ang hindi pagkumpirma kay Judy Taguiwalo bilang Kalihim ng DSWD (Department of Social Welfare and Development) ay patunay lamang sa tunay na katangian ng CA (Commission on Appointments) at ng buong sistema ng reaksyunaryong gobyerno na isang gobyernong pinatatakbo ng mga oligarko at malalaking burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa at mga ahente nito sa buong burukrasya sa pangunguna ni Duterte. Hindi malayong isa na namang tagapagtaguyod sa interes ng oligarkiya, pasistang mga Heneral  ng AFP at pro-imperyalistang US ang ipapalit ni Duterte sa nabakanteng pusisyon ni Taguiwalo. 

Tulad ni Gina Lopez, walang kasalanan si Taguiwalo kundi ang maging maka-mahirap at maka-mamamayan na taliwas sa interes ng rehimeng US-Duterte. Dahil dito, hindi na rin malayo ang kasasapitan ni Rafael Mariano, Kalihim ng DAR (Department of Agrarian Reform) sa kamay ng CA. Nilulubos na ng rehimeng US-Duterte ang pagiging anti-mamamayan at pro-imperyalista nito sa pagpapatalsik ng mga progresibo sa iba’t ibang sangay at ahensya ng reaksyunaryong gobyerno.

Ipinapakita lamang nito na ang tunay na paglilingkod sa sambayanan ay hindi kailanman magagawa sa loob ng bulok na reaksyunaryong estado. Ang mga tunay na tagapaglingkod ng sambayanang Pilipino ay kailangang gawin ang buong makakaya upang ibagsak ang mapang-api at mapagsamantalang estado ng mga imperyalismong US, malalaking burgesya kumprador at uring panginoong maylupa. Ang mga ito ang ugat ng krisis, kahirapan, pagkabusabos at pagkaatrasado na dinadanas ng sambayanang Pilipino. Nararapat na palitan ito ng tunay na estado ng sambayanang Pilipino. 

Gamit ang kahambugan at kayabangan, walang ibang sinasandigan si Duterte sa pasistang paghahari kundi ang mga pwersang panseguridad ng estado at sa imperyalismong US. Patunay dito ang papalaking bilang ng mga appointees ni Duterte na mga retiradong heneral sa mga susing sangay, kawanihan at kagawaran ng reaksyunaryong gobyerno. Sa ganito, itinatayo ni Duterte ang isang awtoritaryang gobyerno upang malubos ang kanyang paghahari sa bansa sa suhay ng AFP-PNP at amo nitong imperyalistang US. 

Sa tinatakbo ng mga pangyayari sa ilalim ng reaksyunaryong rehimeng US-Duterte, malinaw na walang magandang kinabukasan para sa sambayanang Pilipino. Ang nagbabalat-kayong si Duterte ay patuloy na lulunurin ng mga nakapalibot ditong pro-imperyalista at anti-mamamayang ahente ng US. Nalubos na ang pagkukunwari ni Duterte at tuluyan na itong naging isang halimaw na hari ng mga berdugong militar.  

Hinding-hindi matitinag ang buong rebolusyunaryong hanay sa pamumuno ng CPP-NPA-NDF (Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front). Anumang baluktot at imbeng mga hakbangin ng rehimeng US-Duterte laban sa malawak na masa ng sambayanan ay tiyak na haharapin ng buong nagngangalit at nag-aalimpuyong paglaban ng mga rebolusyunaryong mamamayan. Kailangang patuloy na magmatyag ang sambayanang Pilipino sa anumang pakana ng rehimeng US-Duterte habang hakbang-hakbang na itatayo ang demokratikong gobyernong bayan na tunay na maglilingkod sa mamamayan.###

Patuloy ang karahasan ng DSSP Kapayapaan sa Timog Katagalugan

August 17, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog 


Patuloy ang karahasan ng DSSP Kapayapaan sa Timog Katagalugan

Mariing kinukondena ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog ang walang habas na militarisasyon ng AFP-PNP (Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police) sa ilalim ng DSSP Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Tahasang niyuyurakan ng rehimen ang karapatang tao ng mamamayan sa Timog Katagalugan sa walang habas na militarisasyon sa kanayunan sa ilalim ng DSSP Kapayapaan gamit ang iba’t ibang tabing tulad ng “gera kontra terorismo” at “gera laban sa droga”.

Laganap ito sa Palawan, Mindoro, Batangas, Quezon at Rizal kung saan pawang mga sibilyan ang target ng pananakot, panghuhuli, sapilitang interogasyon, intimidasyon at mga pagpatay sa layuning ihiwalay ang NPA sa mamamayan. Sa bawat pagkatalo ng AFP-PNP sa kamay ng NPA, mga sibilyan ang kanilang nilalapastangan at pinahihirapan. 

Sa Palawan, ang buong pamilya ni Chieftain Polog, katutubo sa So. Marinsyawon, Brgy. Bonobono, Bataraza, ay hinuli, maging ang mga buntis na asawa, at dinala sa kampo. Binugbog ang mga kalalakihan habang iniinteroga sa kampo. Si Chieftain Polog naman ay inihulog sa truck at pinalabas na nagtangakang tumakas. Kasalukuyan siyang nasa ospital. 

Samantala, sa North Palawan, hinuli at ikinulong ang mag-asawang Labaho at dalawa pang kasamahang mangingisda dahil sa mariin nilang pagtutol sa PCSD AO#5. Sinampahan sila ng gawa-gawang kaso habang pinalalabas na mga myembro ng NPA. 

Pinalalabas ring may naganap na labanan noong July 27 sa pagitan ng mga nag-ooperasyong marines at NPA upang bigyan katwiran ang military operations sa buong Palawan na naghahasik ng takot sa buong mamamayan sa lalawigan.

Sa Mindoro at Batangas naman, nagpapatuloy ang ginagawang panghaharas sa mga mamamayang nakikibaka para sa kanilang kabuhayan. Patuloy ang karahasan, pananakot at pagpapalayas sa Hacienda Almeda sa Sta. Cruz at Mamburao, Mindoro Occidental, Hacienda Roxas at Hacienda Looc sa Nasugbu, Batangas, Brgy. Coral ni Lopez, Calaca, Batangas, at Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite.

Sa Quezon, walang tigil ang operasyon ng 85th IB sa buong Bondoc Peninsula at sa mga bayan ng Mauban, Lucban at Gen. Nakar. Patuloy rin ang kanilang operasyong psywar, pananakot at intimidasyon sa mamamayan ng Quezon. Sa layuning itigil ang paglaban ng mga magsasaka sa Hacienda Uy, sinampahan ng gawa-gawang kaso si Roldan Tayactac, lider-magsasaka at 21 pang mga magsasaka na nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa. 

Samantala, pinatay si Burgos Idaño sa Sitio Umagos, Brgy. Camflora, San Andres upang takutin ang mga magsasakang lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa sa pastuhan ng isang panginoong maylupa sa lugar. Noong Hulyo 30 naman, pinatay si Edgar Tabien, isang empleyado ng munisipyo at caretaker ng sementeryo sa Brgy. Magisian, Lopez. Kilala si Tabien bilang alyado ng mga magsasaka sa Lopez na nagsusulong ng kanilang pakikibaka sa lupa. 

Sa Rizal, tuluy-tuloy ang isinasagawang military operations sa mga komunidad ng Dumagat. Hinuhuli at tinatakot ang mga katutubong Dumagat. Pilit silang pinasasama sa mga combat operations at sinasaktan ang hindi sasama.  

Kaugnay nito, nananawagan ang Melito Glor Command  sa lahat ng yunit ng NPA sa rehiyon na maglunsad ng mga opensibang militar bilang bahagi ng pagtatanggol sa buhay at ari-arian ng mamamayan ng Timog Katagalugan. Dapat pagbayarin ang AFP-PNP sa kanilang mga krimen sa mamamayan. Nanawagan din ang MGC sa mamamayan na i-ulat sa alinmang himpilan ng NPA ang iba’t ibang atrosidad ng AFP-PNP upang bigyang hustisya ang mga biktima ng DSSP Kapayapaan at iba pang atake sa mamamayan ng rehimeng US-Duterte.###Itakwil ang huwad na reporma sa edukasyon

Melito Glor Command

New People’s Army
Southern Tagalog

Agosto 14, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog


Itakwil ang huwad na reporma sa edukasyon

Panakip-butas sa malaking problema sa edukasyon ang pagsasabatas ni Rodrigo Duterte ng Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act (free tuition law). 

Hindi nilulutas ng paglilibre ng matrikula ang nakaugat nang problema sa lipunan na neoliberalisasyon maging sa sektor ng edukasyon. Nananatiling komersyalisado, kolonyal at pasista ang sistema ng edukasyon sa bansa. Katunayan, kalakip ng pagsasabatas ng “libreng matrikula”, pinatigil naman ng reaksyunaryong gobyerno ang pagdadagdag ng mga estudyanteng papasok sa mga state universities & colleges sa bansa ayon sa udyok ng mga kapitalista at ekonomista sa gabinete at mga ahensya ng rehimeng US-Duterte. Lalo nitong sinasalaula ang panawagan ng libu-libong kabataang estudyante sa libreng edukasyon matapos ang sunud-sunod na taon ng mga budget cut sa edukasyon. 

Gawin mang libre ang matrikula, nananatili pa rin ang samu’t saring mga bayarin sa loob ng mga pamantasan tulad ng miscellaneous fee, dormitory fee, at marami pang iba. Sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, umaabot sa higit Php2000 ang miscellaneous fee na binabayaran ng mga estudyante. Sa Batangas State University naman, liban pa sa Php4000 kada semestre na miscellaneous fee, may halos Php2000 development fee pa silang sinisingil sa mga estudyante nila sa kabila ng pagdedeklara ng Commission on Higher Education na iligal ito. Dagdag pa, 114 State Universities and Colleges lamang ang saklaw ng libreng matrikula, samantalang higit sa doble pa nito ang bilang ng mga Private Higher Education Institutions na sumisingil ng napakataas na matrikula at iba pang bayarin.

Hindi rin ibinasura ng rehimeng US-Duterte ang K-12 program sa edukasyon na patuloy na nagtatali sa mga kabataan sa labor export policy. Dahil nakatali ang sistema ng edukasyon sa mga neoliberal na polisiya, nakabalangkas rin ang college education na magpalitaw ng mga propesyunal na maglilingkod sa dayuhang interes kung saan ang mga kurso at curriculum ay binalangkas para sa pakinabang ng mga dayuhang kapitalistang bansa tulad ng US.

Ipinagpapatuloy rin ng rehimeng US-Duterte ang tradisyon ng mga nagdaang pasistang administrasyon laban sa mga kabataang nakikibaka para sa libre at de-kalidad na edukasyon. Mahaba ang kasaysayan ng panunupil sa pakikibaka ng mga estudyante nagdudulot ng samu’t saring mga paglabag sa karapatang tao. Hindi pa napapanagot ang salarin sa pagdukot kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño na sina Gen. Jovito Palparan Jr. at Gen. Eduardo Año na ngayo’y hepe ng Armed Forces of the Philippines at tagapagpatupad ng Martial Law sa Mindanao. Pwersahang ibinabalik ni Duterte sa Reserve Officers Training Course (ROTC) ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagsasabatas nito. Dagdag pa, ginigipit ang mga estudyante na malayang makapasok at makakuha ng scholarship kapag hindi pumasa sa drug test bago ang enrollment, isang anyo ng kriminalisasyon sa mga kabataang biktima ng droga sa halip na bigyan ng rehabilitasyon.

Garapalang nililinlang ni Duterte ang mamamayan, lalo na ang kabataan, sa pag-angkin ng kapurihan dito gayong deka-dekada na itong panawagan ng mga kabataaang estudyante. Ang Kabataang Makabayan (KM), Communist Party of the Philippines (CPP) at National Democratic Front (NDF), ang siyang kasama, kaagapay at katuwang ng malawak na hanay ng kabataan sa paggiit ng libreng edukasyon sa mga nagdaang rehimen. Inagaw lamang ito ng rehimeng US-Duterte sa kanyang layuning aluin ang panawagan ng mga kabataang estudyante. Subalit hinding-hindi matatakpan ni Duterte ng anumang reporma sa edukasyon ang tunay na kaganapan sa lipunang Pilipino sa ilalim ng kanyang rehimen: ang kabi-kabilang patayan sa mga digmang inilulunsad niya laban sa mamamayan lalo sa dahas ng Martial Law, ang kurapsyon sa kanyang Dutertenomics, ang mga bigong pangako sa masang anakpawis, ang patuloy na pagpapahirap sa sambayanan sa pamamagitan ng Tax Reform Bill, at ang tuluyang pagyukod sa kapangyarihan ng Imperyalismong US.

Dahil dito, patuloy na hinahamon ng Melito Glor Command ang mga kabataang estudyante na tutulan at labanan ang mga pasista at neoliberal na patakaran ng rehimeng US-Duterte. Patuloy na ipagtanggol ng mga kabataan ang interes ng malawak na hanay ng mga naghihirap na masang anakpawis at magpasampa ng libu-libong Pulang mandirigma sa hukbong bayan.###

Duterte, sagadsaring tuta ng US sa Timog-Silangang Asya

Melito Glor Command

New People’s Army
Southern Tagalog

 
Agosto 14, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog


Duterte, sagadsaring tuta ng US sa Timog-Silangang Asya

Tuluyan nang inalis ni Rodrigo Duterte ang maskara ng pagiging anti-imperyalistang US. Ganap na pinatutunayan ng mga nakaraang pamamahayag nito ang pagiging pro-imperyalismong US at pagiging sunudsunuran nito sa dikta ng sabwatang US-IMF-WB (US-International Monetary Fund-World Bank). Nagsilbing mouth piece na si Duterte ng imperyalismong US sa rehiyong Southeast Asia sa pagkundina sa North Korea sa missile program nito.

Si Duterte ay walang kamuwang-muwang na nagsasalita sa panig ng imperyalistang US bilang isang masunuring tuta. Ito ang tunay na larawan ng pasistang rehimeng US-Duterte kung saan patuloy ang panghihimasok ng imperyalismong US sa mga panloob na usapin sa bansa. Kaiba kay Duterte, si Kim Jong Un ay isang patriotikong lider ng DPRK (Democratic People’s Republic of Korea) na tahasang lumalaban sa imperyalistang US at naghahangad na lubusang makamit ng mga mamayang Koreano ang unipikasyon ng dalawang Korea na pinaghiwalay ng 38th parallel DMZ (Demilitarized zone). 

Lehitimo ang pagpapaunlad ng sandantang nukleyar ng North Korea sa harap ng mga pambu-bully ng US sa lider nitong si Kim Jong Un at mamamayang Koreano upang ipagtanggol ang DPRK at mamamayan nito sa harap ng mga patraydor na atake at mga probokasyon ng gubyernong US. Ang gubyernong US ang numero unong banta sa seguridad at katahimikan ng rehiyong Timog-silangang Asya at ng buong daigdig.

Sa Pilipinas, patunay ang papel ng US sa gera sa Marawi City at buong Mindanao sa tabing ng gera kontra-terorismo. Malaki ang impluwensya ng US sa pagdedeklara ni Duterte ng Martial Law laban sa sambayanang Pilipino. Nagpapatuloy ang panghihimasok nito sa bansa habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa Mindanao. Bahag ang buntot ni Duterte na tahol nang tahol sa bawat kumpas ng Imperyalismong US sa mga nanaisin nito. Ginamit pa nito ang mga sangay ng reaksyunaryong gobyerno upang maisakatuparan ang buktot na layuning kontrolin ang sambayanang Pilipino at patuloy na maitali sa malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan. 

Dahil dito, buong pagmamalaking sinusuportahan ng MGC-NPA Southern Tagalog ang North Korea sa kanilang lehitimong pagpapaunlad ng sandatang nukleyar upang ipagtanggol ang sarili laban sa tusong pakana ng imperyalismong US na ilagay sa pasibidad sa pananalakay ng imperyalistang kapangyarihan ng kanluran.

Nanawagan ang MGC sa lahat ng mamamayang mapagmahal sa kapayapaan na suportahan ang mamamayang Koreano laban sa pambubully ng imperyalismong US – ang numero unong pandaigdigang terorista at kaaway ng sangkatauhan.###

Sa kainutilang sugpuin ang droga sa bansa, MGC NPA-ST, nanawagang magresign si Duterte

LINK SA VIDEO: https://youtu.be/V8jgW2D29h4

August 14, 2017
Press Statement

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog

Sa kainutilang sugpuin ang droga sa bansa,
MGC NPA-ST, nanawagang magresign si Duterte 

Tahasan nang inamin ni Duterte ang kawalang kakayahan ng kanyang rehimen na iwaksi ang malaganap na iligal na droga sa buong bansa. Walang kahihiyang inako niya ang kainutilan ng kanyang rehimen na sugpuin ang droga matapos ang mala-trapong pulitikong pag-aastang lilipulin ang problema sa droga sa unang tatlong buwan niya, sa anim na buwan at hanggang ngayon. Dahil dito, marapat lamang na magresign na siya sa pagkapangulo ayon sa kanyang paulit-ulit na sinasabi sa bayan.

Sadyang hindi malilipol ang salot na droga sa bansa dahil walang bayag si Duterte na kalabanin ang mga narko-pulitiko na paulit-ulit niyang pinapangalandakan sa publiko na tukoy na niya at ipahuhuli ang mga ito. Patunay rito ang kawalan ng naaarestong malalaking drug lord na nasa mahabang listahang ipinagmamalaki niya. Maging ang kanyang anak na si Paolo Duterte na sangkot rito, ganun din ang mga paborito niyang opisyal militar sa Bureau of  Customs na may malakas na dudang sangkot sa pagkakapuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu sa bansa ay hindi niya kayang papanagutin. Pawang mga target niya rito yaong mga drug lords o pulitiko na hindi malapit sa kanya. Walang tinutugis ang kanyang rehimen kundi ang mga walang kalaban-labang mga mahihirap na mamamayang biktima ng iligal na droga.

Patuloy ang walang patumanggang pagpatay sa mga kawawang biktima ng droga sa nakakasawang kwentong lumaban kaya napatay habang wala ni isa mang pulis ang napapatay sa maraming Operasyon Tokhang at Oplan Double Barrel Reloaded ng rehimeng US-Duterte. Umaabot na sa kulang sampung libo ang napapatay ng mga pulis sa naturang gera kontra droga at malaganap na extra-judicial killings.

Ginawa niya pang halimbawa ang numero unong tapagpalaganap ng droga sa buong daigdig – ang US – na hindi nagawang pigilan ang paglaganap ng droga sa bansa nito. Subalit kahungkagang lulutasin ito ng US dahil ang negosyo sa droga ay pinagmumulan nito ng pondo sa pagpapalaganap ng “gera kontra-terorismo” at agresyon sa buong daigdig. Ito rin ang naglilikha, nagrerekrut, nagpopondo at nagsasanay ng mga terorista mula sa iligal na drug money. Halimbawa nito ang malaganap na drug cartel sa Colombia sa pasimuno ng Central Intelligence Agency na siya ring pinalalaganap sa Africa, Latin America, South East Asia, Middle East at sa buong mundo. Pinoprotektahan rin nito ang mga sindikato sa droga sa buong mundo bilang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng kanyang maruming gera laban sa sangkatauhan.

Sadyang walang patutunguhan ang panabing na gera kontra droga sa problema ng droga sa bansa. Lalo lamang itong magdudulot ng samu’t saring kaso ng pagpatay sa mamamayan habang pinagkakitaan ng limpak-limpak na salapi ng mga pulitiko at dayuhang sindikato sa droga.

Tulad ng pagkabigo nito sa kanyang gera laban sa iligal na droga, ang kahambugan at kayabangan nitong tatapusin at lilipulin ang buong rebolusyunaryong mamamayan matapos ang gera nito sa grupong Maute na tuluy-tuloy pa rin sa kabila ng paulit-ulit na mga nagsasalungatang pahayag ng mga tagapagsalita ng AFP-PNP. Tiyak na mabibigo itong gapiin ang makatarungang digmang bayang inilulunsad ng CPP-NPA-NDF dahil sa malalim na sinusuportahan ng lahat ng inaaping uri at sektor sa lipunang Pilipino.

Nanawagan ang Melito Glor Command sa buong sambayanang Pilipino na magkaisa at itakwil ang pasistang si Duterte sa kanyang mga anti-mamamayang gera at patakarang neoliberal sa ekonomiya, mga di pantay na kasunduang militar at makaisang panig na patakarang panlabas. Paghandaan ang todo-todong gerang ihahasik ng pasistang rehimeng US-Duterte sa ilalim ng martial law sa buong bansa. Salubungin nang nag-aalimpuyong digmang bayan sa kanayunan at ng malawakang kilos protesta sa mga kalunsuran at kabayananan ang paghaharing pasista ng rehimeng US-Duterte buong bansa.###  

Rehimeng US-Duterte, inutil sa problema sa droga! 
Anti-mamamayang gera-kontra-droga, labanan ng mamamayan!

​Sina Ka Noel at Ka Jeffrey

Sina Ka Noel at Ka Jeffrey

Kultura | Kalatas | Hulyo 2017
Ang uring manggagawa ang pinakasulong na uring namumuno sa rebolusyon. Patuloy silang lumalahok sa rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan at sa kasalukuya’y paparaming bilang ng mga manggagawa ang sumasampa bilang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Tunghayan natin ang pakikibaka ng dalawang manggagawa na pinili ang landas ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Dating production operator si Ka Noel. Tulad ng karamihan, kontrakwal ang kanyang katayuan sa pabrika - mababa ang sahod at walang kaseguruhan sa trabaho. Namulat siya nang maging kasapi ng Revolutionary Council of Trade Unions habang nakawelga ang pabrikang kanyang pinapasukan. Batid ang kahalagahan ng paglahok ng mga manggagawa sa rebolusyonaryong pakikibaka, hindi na siya bumalik sa trabaho at tuluy-tuloy na kumilos para mag-organisa ng kapwa nya manggagawa.

Matapos mag-tour of duty sa isang larangang gerilya, lalo nyang nakita ang pangangailangan sa tulad nyang manggagawa sa Bagong Hukbong Bayan. Namulat siya na sa pamamagitan lamang ng pagsusulong ng armadong rebolusyon mabibigyang kalutasan ang kahirapang nararanasan ng mamamayan. Sa kanyang integrasyon sa mga Pulang mandirigma at sa masa, lalo niyang nadama kung para kanino ang rebolusyong kanyang isinusulong. Naniniwala si Ka Noel na tanging ang demokratikong rebolusyong bayan lamang ang lulutas sa suliranin ng buong bayan.

Isa ring kontraktwal si Ka Jeffrey. Ilang beses na siyang nakaranas na ma-“endo”. Tulad ni Ka Noel, naging kasapi siya ng RCTU at nagpultaym sa panahon ng kasagsagan ng welga ng mga manggagawang kung saan nakaranas siyang bombahin ng tubig, paluin at batuhin ng mga gwardya ng kumpanya. Minsang naglalakad siya sa harapan ng gate kung saan nakatayo ang protest camp ng mga manggagawa ay bigla na lamang siyang sinaktan ng isang gwardya.

Matapos dumalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Partido sa isang sonang gerilya, nagpasya nang magpaiwan si Ka Jeffrey upang mag-TOD. Naranasan niyang maging bahagi ng iba’t ibang gawain sa hanay ng hukbo at mamamayan. Naging bahagi siya ng pagtatayo ng mga balangay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid, gumampan ng gawaing lohistika at naging giyang pampulitika. Dulot ng kapangahasan, pagkamapanlikha at malakas na inisyatiba, mabilis niyang natutunan ang mga gawain sa kanayunan at di naglaon ay nagpasya na rin syang magpultaym sa hukbong bayan. Sa kasalukuyan ay isa nang batang
kadre ng Partido si Ka Jeffrey at pinapanday ang sarili bilang isang mahusay na Pulang kumander ng hukbong bayan.

Ilan lamang sina Ka Noel at Jeffrey sa mga manggagawang tinatahak ngayon ang landas ng demokratikong rebolusyon bayan. Magsisilbi silang mga huwaran mula sa hanay ng mga manggagawang piniling kalagin ang kadenang gumagapos sa kanila at maging bahagi ng rebolusyong magpapalaya sa buong bayan at mundo mula sa kuko ng pang-aapi at pagsasamantala ng imperyalismo.

-----

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.  Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Patnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com