Digma at Isip

Ka Aron | Kultura
Kalatas | Tomo 38 Bilang 2 | Pebrero 2018

Alam ba ng lahat ang nangyayari sa daigdig?
O sa bayang sa bawat dako抷 puno ng galit at ligalig
Kung paanong ang dusa抷 idinudulot ng ilan
Kung paanong ang masa抷
pinagmumukhang hibang.

Sa bawat katanunga抷 laging may dalawang sagot
Kung minsan ang basura抷 pinagmumukhang pulot
Magnanakaw ay bayani, mga berdugo ay poon
At ang nais ng marami抷 isinukat sa isang kahon.

Kung mistulang lampa ang katotohanang ginto
Manggising, magmulat at ihayag ang totoo
Iahon ang api kapwa sa diwa抰 katawan
慞agkat lahat ay kikilos batay sa kanilang alam.

Ang digma ay sa isip, ang digma ay sa buo
Ang digma抷 pinatatalas ng panulat at libro
Ang digma ay sa bawat sikil na pahayag
Sa higanteng makina ng digma抷 kabahagi ang lahat.


(Nilikha habang inilulunsad ang unang panrehiyong kumperensya sa gawaing edukasyon, propaganda at kultura sa TK noong Oktubre 2017.)

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng MarxismoLeninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan
na maaaring ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com
Advertisements

Bantay Karapatan

Kalatas | Tomo 38 Bilang 2 | Pebrero 2018

Tumitinding pandarahas sa Mindoro

Dinukot ng nag-ooperasyong mga elemento ng 4th IBPA sina Bilbil Kubos at Naknak Santiago, mga residente ng Brgy. Benli, Bulalacao, Oriental Mindoro noong Feb 18. Iligal na hinalughog ang kabahayan nina Ayhop Pukoy, Elmer Sidoro, Osme馻 Wili at Maura Wili ng mga elemento ng 4th IBPA na nag-ooperasyon sa Brgy. Benli, Bulalacao. Reaksyon ito ng pwersang militar matapos ilunsad ng Pulang hukbo ng LDGC-NPA Mindoro ang isang matagumpay na sniping operation sa Brgy. Cabugao.

Noong Pebrero 4, sinunog ng mga pwersa ng CAFGU at RPSB ang tahanan ni Ricardo Solangon sa Sityo Langka, Brgy. Balao, Abra de Ilog, Occidental
Mindoro. Natupok ng apoy ang kanilang ariarian kabilang ang mga imbak na bigas at mga gamit sa pagsasaka. Si Ricardo Solangon ay dating bilanggong pulitikal habang ang asawang si Dolores ay kasalukuyan pang nakakulong sa pamamagitan ng gawa-gawang kaso.

Samantala, sinunog din ang bahay ng isa sa mga magsasakang kasapi ng Samahan ng Magsasaka sa Bar-aw (SAMABA) sa Sityo Bar-aw, Brgy. San Roque, Bulalacao, Oriental Mindoro. Ang SAMABA ay aktibo sa paglaban sa pangangamkam ng lupa sa lugar. 

Panghaharas at pananakot ng mga pulis at militar sa hangganang Quezon-Rizal 

Nagdudulot ng matinding takot ang panghaharas ng mga pwersa ng 80th IBPA, 59th IB-CAA, PNP-SAF at PMFC kasabay ng inilulunsad na serye ng operasyong militar sa mga bayan ng Antipolo, Baras, Rodriguez at Tanay sa Rizal at General Nakar sa Quezon. Ani Armando 揔a Mando� Jacinto, nakatutok ang mga operasyong militar na ito laban sa masang
magsasaka, maralitang setler at mga katutubong Dumagat na kumikilos laban sa pangangamkam ng lupa at dislokasyon sa kanilang mga tirahan.

Detenidong pulitikal, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo

Hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo si Miguela Pi馿ro, isang bilanggong pulitikal na sa kabila nang malalang sakit na thyroid cancer. Si Pi馿ro ay inaresto at ikinulong noong Pebrero 5, 2012 sa Brgy. Calantipayan, Lopez, Quezon at kinasuhan ng gawa-gawang kaso ng murder, rebelyon, multiple frustrated murder at robbery
in band. Kasalukuyan nang nakapiit si Pi馿ro sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong.

Iligal na pag-aresto sa isang batang babae sa Quezon

Iligal na inaresto ng mga elemento ng Quezon Provincial Police at 85th IBPA ang isang 14-taong gulang na batang babae sa bayan ng Macalelon. Pinagbintangan ng mga ito ang bata bilang diumano抷 espiya ng BHB. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin inilalabas ng mga militar ang
pagkakakilanlan ng bata at itinatago ng mga ito.

Papatinding panggigipit sa Hacienda Uy

Matinding takot at pangamba ang nararamdaman ngayon ng 37 magsasaka dahil sa nakaambang pagaresto sa kanila sa  pamamagitan ng isinampang mga gawa-gawang kasong qualified theft. Nauna na dito ang apat pang mga magsasakang kinasuhan matapos nilang maglunsad ng pagkilos upang igiit ang nararapat nilang parte sa kanilang sinaka sa asyenda. Matatandaang noong nakaraang taon ay inilunsad ng mga magsasaka sa asyenda ang isang malaking pagkilos para igiit ang makatwirang hatiang 75-25 (leasehold agreement) pabor sa mga magsasaka na sinuportahan mismo ng Sangguniang Bayan ng San Andres.

Pebrero 5, hinaras ng pitong di-nakilalang kalalakihan si Oswarlie Ancit, 31, isa sa mga magsasakang nakaambang arestuhin. Matapos kumain ng hapunan ay dinakip si Ancit sa mismong bahay nito, pinadapa at pinagsisipa ng mga ito. 

Namamataan din ng mga tenante tuwing umaga ang apat na armadong kalalakihan na pagala-gala sa loob ng asyenda. Pebrero 21, alas-9 ng gabi, nakarinig ng putok ng baril ang mga residente sa loob ng asyenda.

Maramihang pagkakaso laban sa mamamayan

Nahaharap sa mga gawa-gawang kaso ang 48 indibidwal mula iba抰 ibang bahagi ng rehiyon matapos itong pagsasampahan ng mga elemento ng AFP at CAFGU ng gawa-gawang kaso ng attempted at frustrated murder noong Disyembre 14 ng nakaraang taon.

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng MarxismoLeninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga  liham sa:
st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Fake news ng 85TH IB

Balita
Kalatas | Tomo 38 Bilang 2 | Pebrero 2018


Inilinaw ni Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon na walang katotohanan at fake news lamang
ang ipinamamalita ng berdugong 85th IBPA matapos ang serye ng matatagumpay na taktikal na opensiba ng BHB sa lalawigan. Kabilang sa mga gawa-gawang balitang ito ang sinasabing pang-aaresto ng yunit ng BHB na naglunsad ng reyd sa Tumbaga Ranch noong Pebrero 26 sa apat na sibilyan at dalawang CAFGU.

Kasinungalingan din ang ipinakakalat ng mga tagapagsalita ng AFP na
pwersa ng engineering brigade at hindi pwersa ng 85th IBPA ang inambus ng mga Pulang mandirigma noong Pebrero 27. Sa katunayan, ang pwersang ito ng AFP na naambus ay mga elemento ng 85th IBPA na magrereinforce sa naganap na reyd sa Tumbaga Ranch sa San Francisco.

Inilinaw din ni Ka Cleo na gawa-gawa lamang ang balita ng diumano抷 bigong sniping operation ng isa pang yunit ng AMC-BHB Quezon sa Brgy. 9, Catanauan at isang labanan sa Brgy. Panaon, Unisan. Ani Ka Cleo, nagkakabuhul-buhol na ang mga pahayag ng AFP sa pambabaluktot ng mga
balita laban sa BHB at rebolusyonaryong kilusan.

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng MarxismoLeninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan
na maaaring ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Bigwas sa ulo at mga patama sa katawan ng pasistang 2nd ID at SOLCOM ng AFP ang tugon ng BHB-Melito Glor Command

Balitang TO
Kalatas | Tomo 38 Bilang 2 | Pebrero 2018

Ngayong buwan ng Pebrero, matagumpay na inilunsad ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command-BHB-TK ang anim na matatagumpay na aksyong militar laban sa pasistang pwersa ng 2nd ID at SOLCOM bilang tugon sa tumitinding pasismo at saywar ng rehimeng USDuterte. Nagtamo ang mga pwersa ng estado ng 19 kaswalti (pitong patay at 13 sugatan) sa nasabing mga aksyong militar kung saan nakasamsam ang Pulang hukbo ng 10 armas at iba pang kagamitang militar. Sa Quezon, inilunsad ang serye ng mga operasyong reyd sa armadong goons ng pamilyang Murray sa Tumbaga Ranch, ambus sa pwersa ng 85th IBPA at isnayp sa isang elemento ng 59th IB-CAA. Sa Rizal, inilunsad naman ang dalawang magkasunod na ambus laban sa mga pwersa ng PNP-Special Action
Force. Sa Mindoro, inilunsad ang isang sniping operation laban sa CO ng CAFGU sa isang detatsment nito.

Sentral na tungkulin ng Bagong Hukbong Bayan ang isulong ang armadong pakikibaka sa kanayunan habang patuloy na nag-iipon ng sapat na lakas para kubkubin ang kalunsuran at ibagsak ang mapagsamantala抰 mapang-aping sistema ng mga naghaharing-uri at imperyalismo sa bansa. Sa maagang yugto ng pagsusulong ng digmang bayan, inilulunsad ng BHB sa iba抰 ibang panig ng bansa ang malalaki at maliliit na taktikal na mga opensibang lilipol, sasabotahe at pipigil sa mga pag-atake ng armadong pwersa ng estado laban sa BHB at sa mamamayan. Ganundin, iginagawad ng mga yunit ng Hukbong bayan ang karampatang parusa sa alinmang yunit ng militar, pulis, paramilitar, maging mga indibidwal na lansakang lumabag sa karapatang tao at may utang na dugo sa mamamayan, matapos ang masusing pag-iimbestiga at paglilitis.

Ngayong buwan ng Pebrero, matagumpay na inilunsad ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command-BHB-TK ang kumbinasyon ng maliliit at malalakas na bigwas laban sa pasistang pwersa ng 2nd ID at SOLCOM bilang tugon sa tumitinding pasismo at saywar ng rehimeng US-Duterte.

Sa Quezon, inilunsad ng mga yunit sa ilalim ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon ang serye ng mga taktikal na opensiba nitong Pebrero 26-28 laban sa 85th IBPA, CAFGU at mga bayarang armadong goons ng Tumbaga Ranch. Noong Pebrero 26, inilunsad ng isang yunit ang reydpamamarusa laban sa pamilyang Murray at bayarang armadong goons nito sa Sityo Tumbaga, Brgy. Pagsangahan, San Francisco. Sinamsam ng mga Pulang hukbo ang sampung (10) iba抰 ibang kalibreng baril ng mga bayarang goons na ginagamit nila para paslangin, dahasin at takutin ang mga residente. Kabilang sa mga nasamsan ang anim na armalayt, dalawang cal.22 riple, isang cal.45 pistola at isang cal.38 pistola.

Sa kasunod na araw, Pebrero 27, inilunsad ng isa pang yunit ng AMCBHB Quezon ang matagumpay na ambus laban sa pwersa ng 85th IBPA na maglulunsad ng hot pursuit operation sa yunit ng BHB na naglunsad ng reyd sa San Francisco. Pinasabugan ng bomba ng mga Pulang mandirigma ang isang military truck. Nagtamo ng kaswalti ang militar ng limang patay at apat na sugatan habang ligtas na nakaatras ang yunit ng BHB. Aksidente namang nahagip ng shockwave ng mga bomba ang anim na sibilyang dumaan sa sayt sa proseso ng ambus. Kaagad itong ipinahanap ng AMC, nagpuna at ibinigay ang kinakailangang tulong at danyos-perwisyo.

Kinabukasan, Pebrero 28, naglunsad ng operasyong isnayp ang isa pang yunit ng AMC-BHB Quezon sa detachment ng 59th IB-CAA sa Sityo Mataas na Bundok, Brgy. Del Rosario, Lopez. Kaagad na namatay ang elemento ng CAFGU na tinarget ng Pulang isnayper ng AMC.

Sa Rizal naman, inilunsad ang dalawang magkasunod na ambus ng BHB laban sa pwersa ng PNP na aktibong katuwang ng mga militar sa paglulunsad ng operasyong militar sa mga bayan ng Antipolo, Baras, Tanay, San Mateo at Rodriguez. Noong Pebrero 18, inambus ng isang yunit sa ilalim ng Narciso Antazo Aramil Command-BHB Rizal ang nag-ooperasyong tropa ng PNP-Special Action Force (SAF) sa Sitio San Joseph, Brgy. San Jose, Antipolo City. Tinambangan ng laking platung pormasyon ng BHB ang dalawang sasakyang naka-convoy lulan ang 28 elemento at opisyal ng SAF.

Nagresulta ang labanan sa pagkasugat ng anim na kagawad ng SAF. Noong Pebrero 21, matagumpay na inambus ng isang iskwad ng NAAC-BHB Rizal ang mga pwersa ng Rizal Police Mobile Force Company (PMFC) sa Barangay Pinugay, Baras. Nagtamo ng anim na kaswalti (sugatan) ang mga pulis. Sugatan ang tatlong opisyal ng PNP kabilang sina PMFC Head Supt. Melchor Agusin, PO2 Manuel Fang-asan at Jimmy Talupa.

Sa Mindoro, inilunsad ang isang matagumpay na operasyong isnayp sa detachment ng 59th IB-CAA sa Sityo Cambayang, Brgy. Cambugao, Bulalacao, Oriental Mindoro noong Pebrero 24. Kaagad na namatay si Domingo Berber, CO ng CAFGU matapos tamaan ng bala na pinakawalan ng magiting na Pulang isnayper ng Lucio de Guzman Command-BHB Mindoro. Ang pagpatay kay Berber ay bahagi ng pamamarusa ng NPA-Mindoro sa mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at energy projects sa isla.

Ipinagbunyi ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang matatagumpay na opensiba ng BHB sa iba抰 ibang bahagi ng rehiyon. Tiyak na paparami pa ang ilulunsad na mga taktikal na opensiba ng BHB upang parusahan ang mga pusakal na kriminal at lumalabag sa karapatang pantao ng mamamayan sa gitna ng papatinding pasismong inihahasik ng rehimeng US-Duterte.

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng MarxismoLeninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan
na maaaring ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Mga Balita

Kalatas | Tomo 38 Bilang 2 | Pebrero 2018

Matagumpay na Press Conference, inilunsad ng MGC

Inilunsad ng Melito Glor Command-New People抯 Army Southern Tagalog sa unang linggo ng Pebrero ang isang press conference upang talakayin ang 10 puntong batayan ng pagpapatalsik sa pasista at tiranong rehimeng US-Duterte sa isa sa mga sonang gerilya. Dinaluhan ito ng nagmula sa alternatibong midya na nakakaugnayan ng Opisina ng Panrehiyong Tagapagsalita ng BHB.

Inilahad ni Jaime 揔a Diego� Padilla, tagapagsalita ng MGC - NPA ST ang mga kaso ni Duterte sa mamamayan: (1) ang palpak at madugong gera kontra-droga; (2) pagwasak sa Marawi City at pagsupil sa pakikibaka ng mamamayang Moro; (3) pagpapatupad ng TRAIN at iba pang dagdag na pahirap sa mamamayan; (4) patuloy na kontraktwalisasyon at kawalan ng trabaho; (5) lantarang pagpapakatuta sa Imperyalismong US; (6) pagsuko ng pambansang soberanya sa mga imperyalistang bayan tulad ng Tsina; (7) pagkitil sa kalayaang magpahayag at panguusig sa mga kritiko; (8) lantay-pasistang panunupil sa mamamayang nakikibaka; (9) pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao; at (10) pagtapos sa peace talks at pagdeklarang 搕erorista� sa CPP-NPA-NDF.

Nanawagan rin ang MGC-NPA ST sa mamamayang Pilipino na magkaisa at buuin ang pinakamalawak na nagkakaisang prente upang labanan at ibagsak ang rehimeng USDuterte. 

---

Kumperensya sa gawaing EPK, inilunsad sa Mindoro at Quezon

Matagumpay at ligtas na inilunsad ang mga kumperensya ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Mindoro at Quezon para sa gawaing edukasyon, propaganda at kultura (EPK). Karugtong ito ng katatapos din lamang na panrehiyong kumperensya sa gawaing EPK, Oktubre noong nakaraang taon.

Sa Mindoro, nagtipon ang 34 delegado habang sa Quezon ay tinipon ang 19 delegado. Kumatawan ang mga ito sa mga larangang gerilya sa kanilang saklaw, mga komiteng seksyon at sangay ng Partido sa lokalidad, komite sa puting purok, istap para sa gawaing magsasaka at katutubo, at istap sa gawaing EPK.

Tinasa ng inilunsad na mga kumperensya ang gawaing EPK nito sa nakaraang tatlong taon upang tukuyin ang mga kahinaan at kalakasan. Bumuo rin ng mga kaukulang resolusyon upang higit pang pasiglahin ang gawaing EPK sa mga lalawigan bilang ambag nito sa pagpapapurol sa reaksyunaryong propaganda ng rehimeng US-Duterte.

Sa Mindoro, matapos ang mga kumperensya, agad inilunsad ang isang bugso ng kursong pagsasanay ng instruktor sa Batayang Kurso ng Partido. Napagtapos dito ang 24 bagong instruktor mula sa yunit ng hukbong bayan at mga sangay ng Partido sa lokalidad.

---

Mamamayang Palawe駉, ipinagbunyi ang pagpapasara sa Ipilan Nickel Corp.

Nagbubunyi ang mamamayang Palawe駉 sa tuluyan nang paghinto ng operasyon ng Ipilan Nickel Corporation (INC), isang minahang nag-oopereyt sa Brooke抯 Point sa Timog ng Palawan noong Pebrero 22. Hawak ang Supreme Court Order noong Agosto ng nakaraang taon, tinungo ni Brooke抯 Point Mayor Mary Jean Feliciano kasama ang mga residente at lokal na opisyal ng bayan ang minahan at sinira ang mga kagamitan nito. Ang Ipilan Nickel Corporation ay subsidiaryo ng Toledo Mining Corp. na malaon nang inirereklamo ng mamamayang Palawe駉 dahil sa paglabag nito sa mga panuntunan sa responsableng pagmimina, pagsira sa kalikasan at pagiging anti-mamamayan. 

揟he general welfare is the supreme law. Ang aking ipinaglalaban ay para sa kapakanan ng aking mga kababayan�, pahayag ni Mayor Feliciano sa kanyang pananalita sa isang pagtitipon para sa paggunita sa ika-32 anibersaryo ng EDSA noong Pebrero 23 sa Palawan State University.

---

Mga pagkilos ng mamamayan

OBR sa Araw ng mga Puso

Muling umindak ang mga kababaihang anakpawis nitong Pebrero 14 sa saliw ng One Billion Rising. Nagsayaw ang may 100 kababaihan sa Crossing, Calamba at nagmartsa. Samantala, 50 naman ang sumayaw ng OBR sa Cavite.

Pagdiriwang sa Pambansang Linggo ng Migrante

Noong Pebrero 16, nakiisa ang Migrante Southern Tagalog sa pagdiriwang ng Simbahang Katoliko sa Pambansang Linggo ng mga Migrante na may temang 揥elcoming, Protecting, Promoting and Integrating Migrants and Refugees.� Sa taong ito, ang pambansang pagdiriwang ay pinangunahan ng Migrants Ministry ng Diocese of San Pablo, na pinamumunuan ni Rev. Msgr. Jerry Bitoon. Dinaluhan ito ng daan-daang taong simbahan at progresibong mamamayan. Bukod sa mga taga-Timog Katagalugan, mayroong mga kalahok na mula pang Caloocan at Zambales.

Nagprusisyon ang mga delegado mula Donya Leonilda Park tungong Canossa School kung saan nagkaroon ng misa at inilunsad ang mayor na programa. Sa homiliya sa misa, tinukoy ang mahabang Kalbaryo ng mga OFW na napagsasamantalahan at naaapi sa ibayong dagat. 

Sa inilunsad na programa, binigyang-diin ni Flor Chan, tagapagsalita ng Migrante-ST, ang pangangailangang palawakin pa ang kamulatan ng ating mga kababayan sa kalagayan at pakikibaka ng mga OFW. Ang mga grupong katulad naman ng Couples for Christ ay nagdiin sa iba抰 ibang pamamaraan ng pagtulong sa mga migrante tulad ng pagbibigay ng counseling at pag-oorganisa sa kanilang mga anak para itaguyod ang kagalingan ng mga OFW at kanilang mga pamilya.

Bago magtapos ang programa ay pinamunuan ni Rev. Joel Tendero, obispo ng Southern Luzon Jurisdiction ng UCCP ang ecumenical na panalangin. Pumirma naman ng panata sa pagtatanggol at pagtataguyod sa karapatan ng mga migrante ang mga dumalo.

Kampuhan ng mga manggagawa

Inilunsad nitong Pebrero 20-27 ang isang linggong kampuhan ng mga manggagawa sa harap ng tanggapan ng DOLE sa Intramuros, Maynila na pinangunahan ng Liga ng mga Manggagawa sa Southern Tagalog. Bago nito, nagsalusalo muna ang grupo bilang pagpapakita na kanin at puso ng saging na lamang ang kayang bilhin ng kanilang mababang sahod samantalang walang puso si Duterte na gawing regular ang mga kontraktwal na manggagawa.

Paggunita sa ika-32 anibersaryo ng EDSA 1

Sa pangunguna ng STORM-Duterte (Southern Tagalog Ouster Movement against Duterte) at BAYANST, inilunsad ng mamamayan sa rehiyon ang isang caravan mula San Pablo City, Laguna hanggang sa Mendiola noong Pebrero 24 bilang paggunita sa ika-32 taong anibersaryo ng EDSA 1. Pansamantalang tumigil ang grupo sa Calamba Crossing upang maglunsad ng isang maikling programa. Tumigil din sila sa mga kampo ng PNP sa Camp Macario Sakay sa Los Ba駉s at Camp Vicente Lim sa Canlubang upang
kundenahin ang pinatinding militarisasyon sa kanayunan.

---

Taunang Feb Fair sa UPLB, matagumpay na inilunsad

Matagumpay na inilunsad ang taunang February Fair o Feb Fair ng Unibersidad ng Pilipinas Los Ba駉s noong Pebrero 13-17. Ang isang linggong fair na may temang 慉rangkada: Bagtasin ang Landas ng
Makabayang Mithiin� ay isang protest fair na taunang idinadaos ng komunidad ng UPLB sa pamumuno ng konseho ng mga estudyante. Layunin nitong pataasin ang kamalayang panlipunan ng mga estudyanteng lokal gayundin ang iba抰 ibang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng mga kultural na pagtatanghal, makabayang aktibidad, talakayan at talumpati.

Nagtipon ang iba抰 ibang mga organisasyon, fraternity at sorority upang  ipinawagan sa Feb Fair na patalsikin ang pasistang diktador at tuta ng imperyalismong US na si Duterte. Kabilang ang STORM Duterte (Southern
Tagalog Ouster Movement against Duterte) at ang UPLB UNBOUND (Unite in the Battle Against the Neoliberal Dictator) sa mga alyansang namuno sa mga programang pagpapatalsik kay Duterte.


-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng MarxismoLeninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan
na maaaring ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Fake news at panlinlinlang ng Rehimeng US-Duterte kasapakat ang AFP-SOLCOM

Pangunahing Lathalain
Kalatas | Tomo 38 Bilang 2 | Pebrero 2018

Bumubula ang bibig ng mga tagapagsalita ng Southern Luzon Command (SOLCOM) at 2nd ID kakoro ang mga tagapagsalita ng AFP at ni Duterte na si Harry Roque sa pagtatanggol sa mga pang- iinsulto抰 pambubuyo ni Duterte sa rebolusyonaryong mamamayan at pagsisiwalat ng mga pekeng balita. Kabilang dito ang pagbabanta sa mga kababaihang Pulang mandirigma, pananakot sa mga lider ng ligal na organisasyong masa, mga balita ng diumano抷 maramihang pagsuko ng mga Pulang mandirigma ng BHB at mga tagasuporta nito, at mga gawa-gawang balita ng 揵igong taktikal na opensiba ng BHB�.

Kung tutuusi抷 lumang tugtugin na ang niresiklong itim na propagandang ito ng rehimen at ng AFP upang paulit-ulit na maliitin at palabasing humihina na ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon at maging sa buong bansa. Ang totoo, ang ipinagmamalaking malaking bilang ng mga sumusuko ay mga dati nang surrenderees o di kaya抷 mga ordinaryong sibilyang binabayaran para magpalitratong may hawak na baril at tatagurian nang mga miyembro ng BHB. Sa isla ng Mindoro, ipinagmayabang ni Brig. Gen.
Antonio J. Parlade Jr, 203rd Bde Commander at tagapagsalita nito ang diumano抷 pagsuko at pagtanggap ng tig-P65,000 ng anim na kasapi ng BHB na pinabulaanan mismo ng Lucio de Guzman Command-BHB Mindoro at isiniwalat na kasinungalingan lamang ito ng AFP. Ni hindi mapangalanan ng mga elemento ng militar ang ipinamamarali nitong mga sumukong miyembro ng BHB.

Nagpapatuloy ang panghihimok ng AFP at mismo ni Duterte sa Pulang hukbo na bitawan ang kanilang sandata at 搈agpanibagong-buhay� sa ilalim ng CLIP (Comprehensive Local Integration Program) at Balikbaril Program nito. Sinisilaw ng mga programang ito ang mga mandirigma ng BHB o kanilang mga kapamilya kapalit ng kanilang pagsuko. Ngunit kailanma抷 hindi ito naging epektibong pamamaraan para ibulid sa kapitulasyon ang BHB.

Minamaliit ni Duterte ang pakikibaka ng mamamayan sa pag-iisip na mapapawalangsaysay nya ito sa pamamagitan ng mga materyal na pabuya. Taliwas sa kanyang dating ipinagmamalaki, mangmang si Duterte at mga alipures nya sa halos 50-taong pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng digmang bayan. Inaakala nyang masisilaw ng kakarampot na halaga ang mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB at mga alok na 搆abuhayan� at 損agpapanibagong-buhay� na laman ng kanyang Comprehensive Local Integrated Program (CLIP) gayong ang mga ito抷 yumakap sa mahirap na puspusang pakikibaka nang walang kapalit na anumang halaga ng salapi. Ikinararangal na ng bawat kasapi ng PKP at BHB ang buhay na iniaalay nila para sa bayan upang ibagsak ang paghahari ng mga naghaharing-uring tulad ni Duterte at palitan ito ng bago.

Taliwas sa ipinamamarali at nais palabasin ni Duterte, ang BHB ay hindi lamang isang armadong pwersa kundi ito ay isang rebolusyonaryong armadong pwersa ng mamamayan at pinamumunuan ng isang konsolidado at solidong organisasyon ng PKP. Sa katunayan, isang bahagi lamang ng maraming tungkulin nito ang paglaban. Ang BHB rin ay isang hukbong pangkultura, pang-organisa at pamproduksyon ng mamamayan. Bilang hukbong pangkultura, isinasabuhay nito ang prinsipyo, disiplina, mga patakaran ng isang tunay na hukbo ng mamamayan. Kasabay nito ang pagpapalaganap ng siyentipiko, pambansa at pangmasang kultura upang labanan ng kolonyal, burges, dekadente at pyudal na kulturang ipinalalaganap ng imperyalismo at mga lokal na naghaharing-uri sa bansa. Sya ang modelo ng lahat ng kabataang Pilipino sa pagiging mabait, magalang at matapat na naglilingkod sa bayan.

Bilang hukbong pang-organisa, tumutungo ang BHB sa iba抰 ibang lugar sa kanayunan kung saan matatagpuan ang malaking bilang at konsentrasyon ng mamamayan upang sila抷 imulat, organisahin at pakilusin sa rebolusyon. Bahagi nito ang pagtuturo sa masang pamunuan ang kanilang sarili bilang paghahanda sa pagtatayo ng kanilang sariling gobyerno. Bilang Hukbong pamproduksyon, ang BHB ay tumutulong sa mamamayan sa pagpupundar ng ekonomyang nakasasapat-sa-sarili sa gitna ng papatinding krisis pang-ekonomya ng lipunang Pilipino laluna sa pinakahuling hambalos ng rehimeng US-Duterte na TRAIN Law.

Ang BHB ay pinanday at mulat sa prinsipyo ng paglilingkod sa bayan kung kaya抰 gagap nito ang sentral na tungkuling ibagsak ang estado ng naghaharing-uri nang di alintana ang lahat ng sakripisyo at kahirapan, maging buhay man ang kapalit. Hindi kailanman nanaisin ng sinumang Pulang kumander at mandirigma ng BHB na isuko ang deka-dekada nitong paglaban at magpahinuhod sa sistemang nagtulak sa kanya upang magrebolusyon. Ganundin, tiyak na hindi rin papayag ang mamamayang tanggapin ang kakarampot na halaga mula sa rehimeng US-Duterte kung ang kapalit nito ay ang pagsuko at pagkakanulo sa kanilang digma at mga tagumpay na nakamit nito na kanila nang tinatamasa.

Hangga抰 hindi bumabagsak ang estadong pinamamayanihan ng mga naghaharing-uri at imperyalismo, magpapatuloy ang pagbuhos ng suporta ng mamamayan sa rebolusyong pinamumunuan ng PKP. Lalabanan at bibiguin ng mas malawak na rebolusyonaryong hanay ang pasismo, saywar at lahat ng imbing pakana ng rehimeng US-Duterte. Hindi kailanman nanaisin ng BHB na magbaba ng sandata dahil nakahanda silang protektahan ang mamamayan laban sa tumitinding pasismo ng rehimeng US-Duterte. Ang nililikhang pasismo ni Duterte ang sya ring maghahatid sa kanyang rehimen sa tiyak na pagbagsak.


-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng MarxismoLeninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan
na maaaring ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com

Pahigpitin ang hawak sa sandata at itutok sa rehimeng US-Duterte!

Editoryal
Kalatas | Tomo 38 Bilang 2 | Pebrero 2018

Todo na ang kahibangan at desperasyon ng rehimeng US-Duterte sa pangarap nitong durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa gitna ng patuloy na pagpupunyagi ng rebolusyonaryong pwersang labanan at biguin ang todo-largang gera nito. Masasalamin ito sa pinakahuli nyang mga pahayag, deklarasyon at mga retorikang nag-uudyok sa armadong pwersa nitong patindihin pa ang panunupil at pasismo at kung gayon ang mga paglabag sa karapatang-tao ng mamamayan.
Kasabay nito, lumuluwa ng kasinungalingan ang mga tagapagsalita ng AFP hinggil sa diumano抷 malalaking bilang ng pagsuko ng BHB gayong ang mga ito抷 niresiklong balita抰 pakana lamang nila. Lumundo na ang desperasyon ni Duterteng wasakin ang malawak at malalim na suporta ng mamamayan sa Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa pag-aalok ng P25,000 sa mga CAFGU at Lumad kapalit ng ulo ng isang Pulang mandirigma.

Karugtong nito ang pabuyang P50,000 kada iskwad lider ng Hukbong Bayan na mapapaslang. Tinutumbasan nya ng halaga ang dakilang buhay ng rebolusyonaryong mamamayang nakikibaka laban sa pang-aapi抰 pagsasamantala. Mismong sa bunganga na rin ni Duterte nanggaling na layunin ng sistemang pabuya na hikayatin ang mas matinding karahasan sa hanay ng mamamayan sa pagsasabing 損ara sila na ang magpatayan�. Pambabastos at salaminan naman ng napakababang pagtingin mismo ni Duterte sa kababaihan ang nilaman ng kanyang pahayag na 揵arilin sa ari ang mga kababaihang NPA para mawalan na ang mga ito ng silbi�. Matapos ang malawakang kundemnasyon ng iba抰 ibang organisasyon ng kababaihan at ilang mga kilalang indibidwal sa pamamahayag ay ikinatwiran pa nitong nararapat lamang ito dahil iniiwan ng mga kababaihang Hukbo ang kanilang mga anak. Salaminan ito ng kawalan ng pang-unawa at pagkaalam ni Duterte sa bigat ng sakripisyong pinagdadaanan ng lahat ng inang Pulang mandirigma sa pansamantalang pag-iwan sa kanilang mga anak upang hawanin ang mas maaliwalas na landas para sa kanila. Bukod pa, sa harap ng tumitinding krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino, maraming mga inang napipilitang iwan ang kanilang mga anak upang mangibang-bansa at maghanap ng oportunidad doon. Waring ang mga ito ay katotohanang hindi man lamang kinikilala at inaalam ng nag-aastang 搈ahusay� na pinuno ng bansa.

Lalo lamang binibigyang-dahilan ni Duterte ang panghihikayat sa higit pang pagsasamantala laban sa kababaihan. Sa rehiyon, ilang araw pa lamang matapos ang deklarasyong ito ni Duterte ay inihayag ni 1st Lt. Randy Bobis ng 85th IBPA sa mamamayan ng Brgy. San Francisco B ng Lopez, Quezon na kapag nakita nya si Kasamang Kathryn sa gubat ay 搚ari ito� sa kanya.
Pakiwari ng mga demonyong militar na katulad ni Bobis ay basta na lamang silang hahayaan ng magigiting na kababaihang Pulang mandirigmang gawin nila ito gayong may hawak silang mga baril na gagamitin nila upang ipagtanggol nila ang kanilang sarili at iba pang kababaihan laban sa mga mapagsamantala. 

Wala nang anumang pagtatakip ang rehimeng US-Duterte at armadong pwersa nito sa kanyang
pasistang katangian. Lalo lamang pinatitingkad ni Duterte at ng AFP ang kanilang pagkatalo sa gitna ng di-mapipigilang paglakas ng rebolusyonaryong kilusan at mainit na suporta ng mamamayan. Lantaran na nyang inuudyukan ang kanyang armadong pwersa para patindihin ang atake sa mamamayan at rebolusyonaryong pwersa sa imbing layuning papanghinain at wasakin ito.

Sa Timog Katagalugan, largado na ang crackdown ng rehimen laban sa ligal na demokratikong kilusan. Nitong nakaraang buwan ay dinukot ang isang guro ng mga katutubong Mangyan na si Victorino 揓un� Estrella, Jr. at pinsan nitong si Fernando Aquino sa Mindoro at hanggang sa kasalukuyan ay nawawala pa. Kabi-kabila na rin ang pagkakaso sa mga kilalang lider ng ligal na progresibong organisasyon sa Batangas at Quezon. Hindi pa man inaaprubahan ng korte ang pagtaguri at pagturing sa PKP/BHB bilang 搕eroristang� mga organisasyon, mistula nang pinagmumukhang terorista ni Duterte ang mga kasapi nito at ang mga inaakusahang sumusuporta dito sa pagsasampa ng mga gawa-gawang kriminal na kaso.

Haling na haling si Duterte sa pangarap nyang durugin ang rebolusyonaryong kilusan at bigyang-daan ang pagtatayo ng diktadura sa bansa tulad ng kanyang idolong si Ferdinand Marcos. Hindi na bago sa rehiyon ang ginagawang ito ng rehimen at ng AFP laluna抰 ang
TK ang ginawang laboratoryo ng mabangis na plano ng rehimeng Estrada at Macapagal-Arroyo sa pamamagitan ng Oplan Habol Tamaraw at Task Force Banahaw ng berdugong si Jovito Palparan. Natuto na ang mamamayan kung paano ito lalabanan at bibiguin. Higit na nilang nauunawaan at tinatanggap ang digmang bayan bilang tanging solusyon sa pang-aapi抰 pagsasamantala sa kanila. Sa gitna ng pagkalantad ng tunay na kulay ni Duterte, patuloy na nilang inihahanda ang sarili sa higit na pag-igting ng digmang bayan.

Sa kalunsuran, kailangang patuloy pang palawakin ang mga progresibo at rebolusyonaryong hanay ng masang manggagawa, maralitang lungsod, kabataangestudyante, propesyunal at mga maliliit na negosyante. Palahukin sila sa inilulunsad na mga pagkilos upang ilantad at kundenahin ang tumitinding pasismo ng estado. Sa kanayunan, lalong pahigpitin ng lahat ng
mga yunit ng BHB ang pagtangan sa kanilang sandata upang ipagtanggol ang sarili at ang mamamayan sa anumang imbing atake ng mga militar. Ilunsad ang papasaklaw na rebolusyong agraryo at iba pang antipyudal na pakikibakang magsasaka sa gitna ng tumitinding krisis pang-ekonomya ng bansa. Higit na palawakin at palalimin ang baseng masa ng rebolusyon at ihanda ito sa pukpukang labanan sa rehimeng USDuterte. Itutok natin kay Duterte ang pinakamatalas na punyal na magtitiyak ng kanyang tuluyang pagbagsak.

-------

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng MarxismoLeninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng Pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan
na maaaring ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham sa:
st.kalatas@gmail.com
balikwastk.wordpress.com