hrv infographics_rehrv infographics2_re

Sa pagsasantabi ng rehimeng US-Duterte sa nilalaman ng CARHRIHL, pinakakawalan niyang parang mga asong ulol ang pasistang AFP na uhaw na uhaw sa dugo ng mamamayan. Nagkaroon ng lisensya ang AFP-PNP-CAFGU na labagin ang karapatan ng mamamayan maging ang mga pwersang lumalaban sa makatarungang batayan. Pinakamasahol ang isinagawang paglapastangan ng mga elemento ng 730th Combat Group ng Philippine Air Force sa mga bangkay ng mga kasapi ng NPA na napaslang sa isang ambus noong Nobyembre 28 sa Nasugbu, Batangas. Malinaw na paglabag ito sa mga pandaigdigang panuntunan sa digma.

 

Sa kasalukuyan ay sinusuyod ng mga pwersa ng AFP sa ilalim ng 2nd ID ang mga komunidad ng magsasaka, maralitang setler at pambansang minorya sa mga lalawigan ng Batangas, Palawan, Quezon maging sa isla ng Mindoro. Sa mga komunidad na ito, walang-habas na tinatakot at dinadahas ng mga yunit ng AFP ang mamamayan para gamitin laban sa rebolusyonaryong kilusan.

 

Bago pa man ang mga proklamasyong ito, laganap na sa rehiyon ang mga kaso ng paglabag ng mga yunit ng AFP-PNP-CAFGU sa karapatang pantao na mamamayan. Nariyan ang 16 na kaso ng pampulitikang pamamaslang, 12,263 kaso ng pananakot, pandarahas at intimidasyon, 232 kaso ng pisikal na pananakit, 84 kaso ng iligal na pag-aresto, 29 kaso ng iligal na detensyon at 6 na kaso ng tortyur. Dapat ding singilin ang rehimeng US-Duterte at AFP sa mga isinagawa nitong aerial bombings at strafing sa pamamagitan ng 730th Combat Group ng PAF at 202nd Bde sa Batangas at ng Bravo Coy ng 4th IBPA at 203rd Bde sa Mindoro.

Advertisements

Pagbayarin nang mahal ang Rehimeng US-Duterte sa mga Paglabag sa Karapatang Pantao ng Mamamayan!

Disyembre 10, 2017

 

Patnubay de Guia

Tagapagsalita

National Democratic Front- Southern Tagalog

Kasabay ng paggunita sa Pandaigdigang Araw para sa Karapatang Pantao, mariing kinukundena ng National Democratic Front-Southern Tagalog ang rehimeng US-Duterte sa paglagda ng Presidential Proclamation 360 (PP360) na nagkakansela sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP. Nangangahulugan lamang ito na tuluyan nang tinalikuran ni Duterte ang kahilingan ng mamamayan para sa katarungan at kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan at  ginagawa silang lehitimong target ng walang pakundangang pamamaslang at iba pang tipo ng paglabag sa karapatang pantao.

 

Arbitraryong pinawalambisa ng PP 360 ni Duterte ang mga nauna nang tagumpay na nakamit sa usapang pangkapayapaan, ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights & International Humanitarian Law (CARHRIHL), Joint Agreement on Safety & Immunity Guarantes (JASIG) at mga panimulang pagkakaisa para sa pagbubuo ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER).  Sa pamamagitan din nito, sinusuhayan ni Duterte ang panggigigil ng mga opisyal ng pasistang AFP at PNP na muling dakpin at ikulong ang mga pansamantalang pinalayang NDFP consultants.

 

Kaugnay nito ang nilagdaan din ni Duterte ang  PP 374 na nagdedeklara sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) bilang mga teroristang grupo gayong ang mga ito ay lehitimong pwersang nakikidigma. Masahol pa, idinawit pa ni Duterte ang iba pang legal na organisasyong naglalantad at kumukundena sa mga anti-mamamayang patakaran ni Duterte.

 

Sa pagsasantabi ng rehimeng US-Duterte sa nilalaman ng CARHRIHL, pinakakawalan niyang parang mga asong ulol ang pasistang AFP na uhaw na uhaw sa dugo ng mamamayan. Nagkaroon ng lisensya ang AFP-PNP-CAFGU na labagin ang karapatan ng mamamayan maging ang mga pwersang lumalaban sa makatarungang batayan. Pinakamasahol ang isinagawang paglapastangan ng mga elemento ng 730th Combat Group ng Philippine Air Force sa mga bangkay ng mga kasapi ng NPA na napaslang sa isang ambus noong Nobyembre 28 sa Nasugbu, Batangas. Malinaw na paglabag ito sa mga pandaigdigang panuntunan sa digma.

 

Sa kasalukuyan ay sinusuyod ng mga pwersa ng AFP sa ilalim ng 2nd ID ang mga komunidad ng magsasaka, maralitang setler at pambansang minorya sa mga lalawigan ng Batangas, Palawan, Quezon maging sa isla ng Mindoro. Sa mga komunidad na ito, walang-habas na tinatakot at dinadahas ng mga yunit ng AFP ang mamamayan para gamitin laban sa rebolusyonaryong kilusan.

 

Bago pa man ang mga proklamasyong ito, laganap na sa rehiyon ang mga kaso ng paglabag ng mga yunit ng AFP-PNP-CAFGU sa karapatang pantao na mamamayan. Nariyan ang 16 na kaso ng pampulitikang pamamaslang, 12,263 kaso ng pananakot, pandarahas at intimidasyon, 232 kaso ng pisikal na pananakit, 84 kaso ng iligal na pag-aresto, 29 kaso ng iligal na detensyon at 6 na kaso ng tortyur. Dapat ding singilin ang rehimeng US-Duterte at AFP sa mga isinagawa nitong aerial bombings at strafing sa pamamagitan ng 730th Combat Group ng PAF at 202nd Bde sa Batangas at ng Bravo Coy ng 4th IBPA at 203rd Bde sa Mindoro.

 

Naninindigan ang NDF-ST at ang mamamayan ng TK sa makatarungang batayan ng paglulunsad ng armadong pakikibakang pinamumunuan ng CPP-NPA upang ganap na palayain ang sambayanang Pilipino sa pambansang pang-aapi ng imperyalismong US at mga lokal na naghaharing-uri. Kasabay nito, itinataguyod ng CPP-NPA-NDF ang pangangalaga sa karapatang pantao ng mamamayan, laluna ng mga sibilyan.

 

Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayan na paigtingin ang kanilang pakikibaka para sa pagtataguyod ng karapatang pantao.  Dapat na magkaisa ang mamamayan upang ilantad at  labanan ang lumalalang paglabag sa karapatang pantao ng mga mersenaryong tropa ng reaksyunaryong gubyerno at papanagutin si Duterte at ang AFP sa mga krimen nito sa mamamayan.

Mga pasistang sundalong 4IB sa Mindoro at si Duterte ang mga tunay at numero unong terorista!

PRESS RELEASE

December 5, 2017

Reference: Ka Madaay Gasic, Tagapagsalita, Lucio de Guzman Command NPA-Mindoro

 

Isang malaking kasinungalingan ng mga pasistang tropa ng 4IB-PA ang ipinagmamayabang nitong pagkakapaslang sa isang NPA sa  Mansalay, Oriental Mindoro nitong Disyembre 3, 2017.

Inambus at pinagbabaril  ng mga elemento ng 4IB  ang mga sibilyan na nakasakay sa tatlong motorsiklong pauwi sa So. Anapla, Bgy. Panaytayan, Mansalay bandang alas 8 ng gabi.

 

Pinaslang ng mga pasistang tropa ng PA sa naturang ambus  si Pastor Leovelito Quiñones, isang kilalang malapit sa kapulisan at nagbibigay ng Family Development Seminar (FDS) sa mga 4P’s beneficiaries sa So. Anapla. Nasugatan din ang isang 12-taong bata sa nasabing insidente.  Pinalabas sa isang press release ng 2ID kinabukasan na isang NPA ang napaslang sa naturang ambus upang pagtakpan ang lansakang paglabag sa karapatang pantao  ng mga sundalo. Nilagyan pa ng baril ang biktima para pagmukhaing isa ngang armadong NPA.  Bagamat hindi maiiwasan na tuluyang mag-armas ang mamamayan laban sa pasismo ng rehimeng US Duterte at magsulong ng demokratikong rebolusyong bayan, dapat lamang na ilinaw na  hindi kailanman naging isang NPA  ang biktima ng panibagong karahasang militar na ito.

 

Hindi bago  sa mamamayang  Mindoreño ang karahasang militar.  May mahabang listahan ng mga karumal dumal na mga krimen at utang na dugo  ang mga pasistang militar sa Mindoro  lalo na sa panahon ng Oplan Habol Tamaraw noong 2001 hanggang 2005 – ang Oplan Bantay Laya sa Mindoro sa ilalim ng rehimeng US-Arroyo.  Muli itong nauulit at malamang na malampasan pa ng rehimeng US-Duterte sa naging mga biktima sa paglulunsad nito ng gyera laban sa droga, gyera sa Marawi at  sa ilalim ng kontrarebolusyonaryong  Oplan Kapayapaan.

 

Kamakailan  din lamang ay pinaslang ng mga elemento ng CAFGU-PA sa Binli ang dalawang barangay kagawad  ng Binli na sina Erning Aykid at Aylan Lantoy noong Setyembre 19, 2017. Kinakatawan ng dalawang kagawad na ito ang mariing pagtutol ng mga Hanunuo Mangyan sa pangangamkam ng kanilang lupaing ninuno sa pamamagitan ng ilang ispekulador sa lupa sa pamumuno ni Mayor Ernilo Villas ng Bulalacao at  ng mga proyekto tulad ng kalsada at pagbubukas ng mina sa Timog Mindoro.    Mas maaga pa noong Mayo 20, 2017 ay  pinaslang din ng mga elemento ng 4IB  ang isang aset ng mga pulis na si  Mario Verzosa sa So. FFCruz, Bgy. Cambunang, Bulalacao.  Matapos nilang gamitin  ay papatayin  kung hindi na nila kailangan at palalabasing NPA.

 

Habang patuloy na nagngangawa ang pasistang si Duterte hinggil sa  pagkansela sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP, pagdedeklara sa  Partido Komunista at Bagong Hukbong Bayan bilang diumano’y mga “terorista”,  pagbabalik ng gera kontra droga sa PNP, at ang pagturing sa mga sundalo galing sa Marawi bilang  mga bayani samantalang ang mga ito ang sumalanta sa buhay at kabuhayan ng ilang daang libong mamamamayan ng Marawi, tuloy namang namamayagpag  ang mga bayarang sundalo at pulis at nagpapatupad ng matinding karahasan at panunupil sa mamamayan.  Wala nang makakahadlang sa mga mersenaryong  sundalo na gawin ang anumang gustuhin ng kanilang among si Duterte at lansakang labagin ang karapatang pantao ng mamamayan.

 

Malinaw na ang rehimeng US- Duterte ang tunay na terorista— sila ang naghahasik ng lagim at pananakot sa mamamayan. Sila ang sumusupil sa mamamayan.  Habang ang tinatawag ni Duterte na mga “terorista” ay walang iba  kundi ang hukbo ng mamamayan, minamahal at hinahanap hanap ng masa—  kapiling ng masa sa araw-araw na pakikibaka para sa kanilang kabuhayan at karapatan, pinagdudulugan ng kanilang mga problema, kasama nila sa pakikibaka para sa kanilang mga lupa at lupaing ninuno, sumusupil sa mga masasamang elemento, nanggagamot, nagtuturo at nagpapataas ng kamulatan ng mamamayan para sa sariling pamamahala, at mahabang listahan ng gawain at serbisyo sa mamamayan.

 

Ilantad at hubaran ng maskara ang nagbabalatkayong Duterte!

Ilantad at labanan ang terorismo at pasismo ng rehimeng US-Duterte!

Katarungan para sa mga biktima ng karahasang militar ng 4IB sa Mindoro!

Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

 

 

 

Magmatyag at labanan ang karahasan ng rehimeng US-Duterte

Press Statement

December 3, 2017

 

Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,

Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

 

 

Magmatyag at labanan ang karahasan ng rehimeng US-Duterte

 

Ginugunita ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog ang Pandaigdigang Araw ng mga Bilanggong Pulitikal at ginagawad ang mataas na pagkilala sa mga detinidong pulitikal na patuloy na nakikibaka para sa pambansa at demokratikong interes ng mamamayan sa kabila ng kanilang pagkakapiit.

 

Lubhang  pinababayaan ng reaksyunaryong Government of the Republic of the Philippines (GRP) ang mga detinidong pulitikal dahil sa kasalukuyang kalagayan nila sa mga bilangguan. Pinababayaan at hinahayaan ang kanilang lumalalang  pangkalusugan upang kitilin ang kanilang diwang palaban at ilayo sa paglahok sa pakikibaka ng masa. Itinuturing sila na karaniwang kriminal upang ihiwalay sa malawak na masa ng sambayanang Pilipino.

 

Samantala, iginagalang ng rebolusyonaryong kilusan ang karapatan ng mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police-Civillian Auxiliary Forces Geographical Unit (AFP-PNP-CAFGU) na nadadakip sa mga labanan. Kinikilala at nirerespeto ng New People’s Army (NPA) ang bawat nahuhuling prisoners of war (POW) mula sa hanay ng mga pwersang panseguridad ng estado. Ipinagkakaloob ng rebolusyonaryong kilusan ang mga karapatan ng mga ito bilang POW hanggang sa tuluyang mapalaya sa pamamagitan ng pagproseso ng kanilang kaso na idinadaanan sa Hukumang Bayan ng Demokratikong Gobyernong Bayan.

 

Sa imbeng pakana ng estado na supilin ang pakikibaka ng mamamayan, pilit nilang ikinukulong at sinasampahan ng mga gawa-gawang kriminal na kaso ang mga rebolusyonaryo at nakikibakang mamamayan sa layuning maampat ang bumubulwak na pag-aaklas ng mamamayan sa bansa. Subalit, hinding-hindi makukulong ang diwang palaban ng mamamayan at rebolusyonaryo sa panggigipit ng reaksyunaryong gobyerno. Ipagpapatuloy ng mamamayan ang paglaban upang makamit ang kanilang pambansa at demokratikong adhikain.

 

Sa ilalim ng inilulunsad ng rehimeng US-Duterte na malawakang crackdown sa hanay ng mga progresibo, ligal at demokratikong organisasyong masa at kritiko ng kanyang rehimen, nagbabadya ang malawakang hulihan o pandurukot sa sambayanang Pilipino. Kailangan ang ibayong pagmamatyag ng mamamayang Pilipino sa pasismo ng estado ng ganid sa kapangyarihan si Duterte na nangagatog sa takot sa patuloy na lumalakas na anti-pasista, anti-pyudal at anti-imperyalistang kilos protesta ng sambayanang Pilipino. Hindi dapat matakot ang mamamayang ipagpatuloy ang kanilang pakibaka sa gitna ng karahasan ng naghahari-hariang tirano at nagbabadyang diktador.

 

Nanawagan ang MGC-NPA ST na buong giting na labanan ang lahat ng karahasan ng pasistang rehimeng US-Duterte at gawin ang lahat ng mga paraan upang makalaya mula sa pagkakapiit sa rehas na bakal. Panatilihin ang diwang palaban ng mga detinidong pulitikal upang igiit ang kanilang pang-ekonomiya at pampulitikang karapatan sa loob ng mga piitan sa buong bansa. Walang dahilan upang yumukod sa harap ng pasismo ng estado ang mga tunay na tagapaglingkod ng sambayanan.

 

Kaagapay ninyo sa pakikibaka ang lahat ng aping mamamayan sa paglaban sa pagpapabagsak sa rehimeng US-Duterte upang makamit ang isang tunay na malaya at makatarungang lipunan.

Pagpupugay sa mga Rebolusyonaryong Martir sa Nasugbu, Batangas, Pagbayarin ang rehimeng US-Duterte sa kanyang mga krimen sa mamamayan!

Press Release

Patnubay de Guia

Tagapagsalita

NDF-Southern Tagalog

 

 

Nagpupugay  ang buong rebolusyunaryong kilusan sa Timog Katagalugan sa labinlimang Pulang kumander at mandirigma ng BHB na pinaslang ng pasistang AFP sa Nasugbu, Batangas noong Nobyembre 28, 2017. Habambuhay na dadakilain ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang inialay nilang talino, galing at kakayahan alang-alang sa pagsusulong ng demokratikong interes ng sambayanan.

 

Taos-puso ding nakikiramay ang National Democratic Front- Southern Tagalog sa mga pamilya, kaibigan at kasama ng lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma na nag-alay ng  kanilang natatanging buhay para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan  Walang kaparis na pighati ang nararamdaman ngayon ng mamamayan sa maagang pagpanaw ng mga mahal na kasama.

 

Kaisa ng kanilang mga pamilya at kaibigan ang lahat ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan sa pagdadalamhati. Mananatiling nakaukit sa gunita ng bawat kasama at masang kanilang nakasalamuha ang kanilang mga alaala. Ang kanilang inialay na buhay na kasimbigat ng kabundukan ng Sierra Madre ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng mamamayang nakikibaka para sa tunay na demokrasya at kalayaan.

 

Marapat lamang na paghalawan ng aral ang kanilang mga naging buhay. Tiyak na ang kanilang mga rebolusyonaryong simulain at adhikain ay tatagos sa bawat uring kanilang pinagmulan upang pukawin ang mamamayang kumilos para sa pagtatagumpay ng rebolusyon. Mapagpasya nating ibaling ang ating pagdadalamhati sa patuloy na pagpupunyagi sa ating mga rebolusyonaryong gawain at paigtingin ang ating pakikibaka laban sa rehimeng US-Duterte.

 

Ang pinakamahusay na paraan ng pagbibigay parangal at pagpupugay sa mga martir ay ang pagpapatuloy ng kanilang nasimulan, ang mahigpit na pagtangan sa mga armas na kanilang nabitawan at ang higit pang pagpupunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan pangunahin sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Dapat na ibaling ng mamamayan ang kanilang poot at galit sa kasalukuyang pasistang rehimen na siyang salarin sa pagpaslang ng mga Pulang mandirigma.

 

Ang mga utang na dugo ng rehimen ang siya ring dugong dumidilig sa matabang lupa ng rebolusyon. Tiyak na libu-libong mamamayan ang mapupukaw upang tahakin ang rebolusyonaryong landas tulad ng ating mga bayani. Ang mamamayang nagpupuyos sa galit ang siyang sisingil sa rehimeng US-Duterte para sa lahat ng krimen nito sa sambayanang Pilipino.

 

Pansamantalang kabiguan lamang para sa lahat ng rebolusyonaryo ang naging kamatayan  ng mga Pulang mandirigma sa kamay ng pasistang kaaway. Hindi magtatagal, muling tataglayin ng rebolusyonaryong mamamayan ng Batangas ang ibayong lakas upang tanganan ang mga sandatang nabitiwan ng mga kasamang namartir sa Nasugbu.

 

Hangga’t nananatiling malakolonyal at malapyudal ang lipunang Pilipino sa pamamagitan ng papet na rehimeng US-Duterte, kikilos ang daang libong mamamayan  upang patuloy na ipaglaban at igiit ang kanilang mga demokratikong karapatan. Ang sumasahol na panlipunang krisis at ligalig ang siyang pangunahing matutulak sa mamamayan upang isulong ang tunay na panlipunang pagbabagong tanging sa pagrerebolusyon lamang makakamit.

 

Mabuhay ang lahat ng bayani ng rebolusyong Pilipino!

Mabuhay ang New People’s Army!

Paigtingin ang digmang bayan laban sa pasista at diktador na rehimeng US-Duterte!###

 

 

KALATAS, SPECIAL ISSUE NOBYEMBRE 2017: Dakilain ang rebolusyonaryong buhay nina Kasamang Armando Teng at Lucio de Guzman

Para mabasa ang buong kwento, bisitahin lamang ang link na ito:

KSpecial_Nov7_02

 


Ang Kalatas ay ang opisyal na pahayagan ng Rebolusyonaryong Mamamayan ng Timog Katagalugan.